Vj-145/1999/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Dósa Marianna jogtanácsos (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 9.) által képviselt GENERÁL Kereskedelmi Kft. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények többségének megszerzésével irányítást szerezzen az ÉLIKER Ingatlanhasznosító Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A GENERÁL Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: GENERÁL) fő tevékenységi köre az ingatlanhasznosítás, 1998. évben 303,3 millió Ft árbevételt ért el. Üzletrészei 80 %-ban a svájci székhelyű ASPIAG Management AG. vállalkozás tulajdonában vannak.
A GENERÁL 100 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik az 1999. áprilisban alapított GEN-Invest Kft-ben, mely szintén ingatlanhasznosítási tevékenységet folytat.


Az ÉLIKER Ingatlanhasznosító Rt. (a továbbiakban: ÉLIKER) ingatlanok bérbeadásával és hasznosításával foglalkozik, 1998. évben 70,4 millió Ft nettó árbevételt realizált.
Az ÉLIKER részvényeinek 82 %-a a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: SPAR) tulajdonát képezi, mely élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás.
A SPAR üzletrészeinek többségével (80 %-ával) ugyancsak az ASPIAG Management AG. rendelkezik, mely közvetetten - a SPAR-on keresztül - irányítja a továbbá
- az üzleti tanácsadással foglalkozó TIPP Kft-t,
- az ingatlanhasznosítást végző EUROPARK Kispest Üzemeltetési Kft-t,
- a sport és ruházati kiskereskedelmi tevékenységet folytató HERVIS Sport és Divatkereskedelmi Kft-t,
(a továbbiakban együtt: Spar-csoport).


A Spar-csoporthoz tartozó négy vállalkozás 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 43,8 milliárd Ft volt.

II.

1999. augusztus 30-án a Spar és a Generál vállalkozások részvényátruházási megállapodást kötöttek, mellyel a GENERÁL megvásárolta a Spar 82 %-os részesedését az ÉLIKER-ben.
Az akcióval a GENERÁL az ÉLIKER 100 %-os tulajdonosává vált.


A kérelmező a tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a szerződéshez kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.


A kérelemben arra hivatkozott, hogy az összefonódás azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalkozások között jön létre, így annak a gazdasági versenyre nézve hátrányos következményei nincsenek, célja az ASPIAG Management AG. irányítása alatt működő magyarországi vállalkozások ésszerűbb szervezeti struktúrájának megvalósítása.

III.

A Tpvt. 71. §-a alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti irányításszerzés engedélyezését indítványozta.

IV.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy vállalkozás egésze vagy része felett összefonódás jön létre. Az irányításszerzés a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint akkor valósul meg, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.
A kérelmezett részvényvásárlás e törvényi előírások szerint összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához az esetben kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha az érintett - a 26. § szerint meghatározott közvetlenül és közvetve résztvevő - vállalkozások előző évi együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot, és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft felett van.
A 24. § (2) bekezdése szerint az esetben is fennáll az engedélykérési kötelezettség, ha a kérelmezett akció révén irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele nem éri el az 500 millió Ft-ot, de az irányítást szerző vállalkozás az eljárás tárgyát képező irányításszerzéssel együtt, annak megvalósítását megelőző két évben összesen 500 millió Ft nettó árbevételt meghaladó összefonódást valósított meg.

A kérelem szerinti összefonódás közvetlen és közvetett résztvevőinek 1998. évi nettó árbevétele - 44,2 milliárd Ft - magasabb 10 milliárd Ft-nál.
Az irányítás alá kerülő ÉLIKER 1998. évi nettó árbevétele nem éri el az 500 millió Ft-ot. Tekintettel azonban arra, hogy a GENERÁL 1997. november 10-én irányítást szerzett a Szegedi Élelmiszerkereskedelmi Rt. felett - melyet a Gazdasági Versenyhivatal Vj-144/1997/7. számú határozatával engedélyezett - a jelen eljárás tárgyát képező irányításszerzés megvalósítását megelőző két évben - azzal együttesen - a kérelmező GENERÁL 500 millió Ft-ot meghaladó - 2,2 milliárd Ft + 70,4 millió Ft - összefonódást hajtott végre, így az engedélykérési kötelezettsége fennáll.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak egy jelentős részén, illetve, ha az összefonódással járó előnyök meghaladják az abból származó hátrányokat.

A kérelmezett összefonódás azonos tulajdonos irányítása alá tartozó vállalkozások között történik, melynek célja a szervezeti struktúra ésszerűsítése.
A Versenytanács már több eset kapcsán - Vj-16/1997., Vj-75/1998., Vj-144/1998., Vj-158/1998. - kifejtette azt az álláspontját, hogy amennyiben a Tpvt. 15. §-ában foglaltak szerint egymástól nem független vállalkozások között jön létre irányításszerzés az az akcióban résztvevő vállalkozások irányításában érdemi változást nem eredményez, a piaci magatartásukat nem befolyásolja, így nem érinti a gazdasági versenyt.

Ez alapján a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdasági Versenyhivatal az összefonódás iránti engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti irányítás megszerzését engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatáról a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 1999. november 15.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika