Vj-120/1999/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Fűszerpaprika Terméktanács (6300 Kalocsa, Kossuth u. l5.) ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

I.

Az Országos Fűszerpaprika Terméktanács az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény alapján alakult és 1993-ban elfogadta alapszabályát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Terméktanács az 1989. évi II. törvény értelmében jogi személyiséggel rendelkező egyesületként működik. Tevékenysége kiterjed a teljes fűszerpaprika vertikumra; noha nem minden piaci szereplő tagja az egyesületnek, az 1998-as adatok szerint a tagok bonyolították az éves export 80 és a belső forgalom 72 %-át. Piaci részesedésükből fakadó gazdasági befolyásuk tette indokolttá döntéseiknek a versenyre gyakorolt lehetséges, vagy bekövetkezett hatása elemzését.
A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, köztestületének, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A második bekezdés a.) pontja úgy rendelkezik, hogy ez a tilalom vonatkozik különösen a vételi, vagy az eladási árra , valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen, vagy közvetett meghatározására.

A lefolytatott hivatali vizsgálat valószínűsítette, hogy a tagok közösen elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatában található azon döntések, amelyek szankciót helyeznek kilátásba, ha az egyesület tagja
- bizonyíthatóan indokolatlan, megtévesztő célú árfelhajtó felvásárlási tevékenységet folytat, valamint
- a hazai nyers, csöves, feldolgozott fűszerpaprika termékpálya szereplőinek veszteséget okozó indokolatlan árengedménnyel próbálja piaci részesedését növelni,
- alkalmas lehet a szabad piaci verseny torzítására, mert a Terméktanács szándéka szerint az általa meghatározott irányártól való eltérést kívánta szankcionálni.
Az egyesület tagjai az elmúlt idő alatt kísérletet sem tettek a fenti szabályok alkalmazási kritériumainak pontosabb meghatározására, emiatt a döntés - arra is tekintettel, hogy az irányáraktól való eltérés elfogadott mértékét viszont számszakilag behatárolva közzétették - az irányár egyfajta, versenyszempontból elfogadhatatlan rögzített árként funkcionálva az egyesület tagjai meghatározó piaci súlyára tekintettel az árverseny mérséklése helyett annak kizárását eredményezheti.

II.

A Versenytanács arra tekintettel, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálat tárgyává tett döntések jogszerűtlenségét elismerte, a jogsértő állapot megszüntetését ésszerűen rövid határidőn belül vállalta, továbbá arra a nem vitás tényre, hogy szankció kiszabása eddig nem történt, a döntéssel okozati összefüggésbe hozható piaci zavarra vonatkozó adattal pedig a Versenytanács nem rendelkezik, alkalmazhatónak tartotta a Tpvt. 75. §-át és elrendelte az eljárás szünetelését.

Az eljárás alá vont vállalkozás a szünetelés időtartama alatt a kifogásolt rendelkezéseket ügyrendje szerint a szabályzatából törölte, amit a lefolytatott utóvizsgálat igazolt.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1999. december 21.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné