Vj-114/1999/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Dobrossy István ügyvéd (4024 Debrecen, Batthány u. 20/5.) által képviselt MULTI FOTÓ Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 32.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására hozott eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást az eljárás alá vont ellen, mivel észlelte, hogy a Hajdú-Bihar megyei Tipp Újság 1999. május 29-i számában megjelentetett reklámszövegében az eljárás alá vont az Indexprint (képkatalógus) ingyenes nyújtását a reklámban közzétett időszakban Debrecen városában egyedülállónak hirdette meg, amelyből következően ehhez az ajándékhoz csak az ő szolgáltatását igénybevevők juthattak hozzá.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy az eljárás tárgyát képező reklámot egyszer tették közzé a 30 ezer példányban megjelenő Tipp Újságban, mely ingyenes hirdetési újság, egy diákcsapat által szórólapszerűen kerül a lakossághoz.
A hirdetés közzététele előtt érdeklődött a Debrecenben működő versenytársaknál, hogy van-e hasonló szolgáltatásuk, melynek lényege az egy napos kidolgozás, a 10x15-ös képméret és az ilyen megrendelésnél nyújtott ingyenes indexprint.

Érdeklődés során tudomást szereztek arról, hogy a Porst Főfotó Kft. üzleteiben nyújtanak indexprint szolgáltatást, de a felvett megrendelésekhez az indexprintet Budapesten a központi laboratóriumba készítik, ezért az egy napos képkidolgozást nem tudják vállalni. A versenytárs nem rendelkezik a szükséges berendezéssel.
A reklám nem hozott lényeges forgalomnövekedést, célja inkább az volt, hogy az igényeket a 2x13 cm-es képméretről a mutatósabb 10x15 cm-esre tereljék át.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa csatolt okiratok, és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
1999. május 29-én a Hajdú-Bihar Megyei Tipp Újság címlapján kis alakú hirdetés jelent meg, mely szerint csak a MULTI FOTÓ-nál május 31-június 4-ig a városban egyedülálló szolgáltatás! Indexprint (képkatalógus) Ajándékba! Egy napos 10x15-ös filmkidolgozáshoz.
A vizsgálat megállapította, hogy a reklámozott időszakban az eljárás alá vont ingyenesen adott indexprintet a megrendelőknek. Más szolgáltató a reklámban megjelölt héten az eljárás alá vonttal azonos szolgáltatást nem nyújtott.
A piacon jelenlévő egyik versenytárs is szolgáltat indexprintet, amely a De Lux Royal képkidolgozásokhoz kapcsolódik. Ez azonban két napos időtartamú, mivel az indexkép előállítására alkalmas berendezés a központi laboratóriumban Budapesten üzemel. Emellett a Debrecenben lévő két üzlet munkaszüneti napokon zárva tart.

A vizsgálat megállapítása szerint nem merült fel olyan bizonyíték, amely szerint az eljárás alá vont ne teljesítette volna, amit a reklámban ígért.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete rendelkezik a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról. A Tpvt. 8. § -s szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A rendelkezésre álló adatok szerint az eljárás alá vont által megjelentetett reklám minden fogyasztók felé irányuló ígérete a lefolytatott bizonyítási eljárás szerint megvalósult, semmi olyat nem ígért, amit ne tartott volna be. A Tpvt. kifejezett célja, melynek megvalósítása a Gazdasági Versenyhivatal feladata, hogy biztosítsa a verseny tisztaságát és szabadságát. Jelen esetben az, hogy a piacon jelenlévő egyik versenytárs egy hétig tartó akciót reklámozott, amelyben egy ingyenes plusz szolgáltatást nyújtott, nem sérti a verseny tisztaságát, ugyanakkor beletartozik a verseny szabadságának fogalmába.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megszünteti, mivel nem látja indokoltnak annak folytatását.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1999. október 13.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné