Vj-109/1999/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hanák András ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 60.) által képviselt Compagnie Générale de Services et d`Applications de Telecommunications S.A. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a Magyar Telecom B.V. felett - annak részvényei többségének megszerzése révén - irányítást szerezzen.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  A kérelmező Compagnie Générale de Services et d`Applications de Telecommunications S.A. (a továbbiakban: CG SAT S.A.) Franciaországban bejegyzett részvénytársaság részvényei száz százalékban a szintén franciaországi Vivendi S.A. tulajdonában vannak. A Vivendi S.A. és az általa közvetlenül és - más vállalkozásokon keresztül - közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Vivendi csoport) fő tevékenységi kerülete a közszolgáltatás (víz- és csatorna- energia, telekommunikáció, köztisztasági stb.). A Vivendi csoport magyarországi tagjai: a Szegedi Vizmü Kft és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.

 • 2.)

  A Magyar Telecom B.V. (a továbbiakban: MATEL) hollandiai holding társaság, amely a magyarországi távközlési befektetések céljából jött létre. Ezidő szerint három magyarországi helyi vezetékes távközlési szolgáltatást végző vállalkozás (a Déltáv Rt., a Digitel 2002 Rt és a JÁSZ-TEL Rt) felett rendelkezik irányítási joggal, az utóbbi felett az általa irányított Teleholding Rt-n keresztül. Szintén irányítja a MATEL a Partnercom Rt-t, amely 1998. évben alakult, nem koncesszióköteles távközlési szolgáltatások nyujtására.

II.

 • 3.)

  A CG SAT S.A. 1999. június 18-án Adásvételi Szerződést kötött négy korábbi tulajdonossal a MATEL együttesen 37,58 százalékot képviselő részvényének megvásárlására, miáltal tulajdoni részesedése a korábbi 47,77 százalékról 85,35 százalékra emelkedett.

 • 4.)

  Az Adásvételi Szerződések szerint a részvények adásvételnek felfüggesztő feltételét képezi a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása. Ennek megfelelően a CG SAT S.A. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték a MATEL részvényeinek megvásárlásához, amellyel a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja szerinti irányítást szerez a MATEL felett.

 • 5.)

  A CG SAT S.A. kérelmében hivatkozott arra, hogy a részvényvásárlás révén megvalósuló irányításszerzés semmilyen módon nem hat ki a magyarországi piacra.

 • 6.)

  A Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló abból indult ki, hogy a verseny számára nyitottá váló (liberalizált) távközlési piacokon a víz- és csatorna hálózat fontos stratégiai eszköz lehet azáltal, hogy felhasználható távközlési hálózatok alépítményeként. Ezért a magyarországi távközlési piacon érdekelt MATEL és a CG SAT S.A. (amely a magyarországi víz- és csatorna szolgáltatásban érdekelt Vivendi vállalkozás csoport tagja) összefonódása hatással lehet a magyarországi piacra. A vizsgáló álláspontja szerint azonban az összefonódással érintett magyarországi cégek földrajzi tevékenységi területének csekély átfedése ezt a hatást az adott esetben kizárja, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

III.

 • 7.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 8.)

  Az összefonódás érintheti a gazdasági versenyt, ha vannak olyan előzőleg egymástól független résztvevői (Tpvt. 26.§.), amelyek

  • -

   azonos piacon tevékenykednek (azonos, vagy egymást ésszerűen helyettesítő áruk forgalmazói); vagy

  • -

   szomszédos piacok szereplői (egymással vertikális, vevő-eladó kapcsolatban állnak, illetve állhatnak).

 • 9.)

  A vezetékes távközlés és a víz- és csatornaszolgáltatás a jelenlegi piaci körülmények között nem tekinthető egymással szomszédos piacnak. Az összefonódás engedélyezési eljárásban azonban a piaci helyzet, illetve az összefonódás arra gyakorolt hatásainak értékelése nem lehet statikus, a vizsgálatnak ki kell terjednie a jövőben nagy valószínűséggel bekövetkező változásokra. A vezetékes távközlés esetében ilyen jellegű változásnak tekinthető az egyes helyi távközlési vállalkozások részére biztosított kizárólagosság legkésőbb 2002. év során történő megszűnésével megvalósuló liberalizáció.

 • 10.)

  A Versenytanács osztja a vizsgáló álláspontját (6. pont) atekintetben, hogy a távközlési liberalizációt követően a víz- és csatorna hálózat a távközlési alépítmény funkcióját is beöltheti, ami gazdasági szempontból azt jelenti, hogy a vezetékes távközlés és a víz- és csatorna szolgáltatás (pontosabban: az ahhoz szükséges hálózattal való rendelkezés) szomszédos piaccá válik.

 • 11.)

  Másoldalról a Versenytanács atekintetben is osztotta a vizsgálói álláspontot, hogy a kérelem szerinti összefonódásnak e jövőben várható változásokat figyelembevéve sincsenek olyan káros versenyhatásai, amelyek a Tpvt. 30.§ (2) bekezdésére figyelemmel alapot adhatnának annak megtiltására. Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint úgy döntött, hogy a kérelem szerinti összefonódást engedélyezi.

IV.

 • 12.)

  Az ügyfelek (a kérelmező és a MATEL) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 13.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 14.)

  .) A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

Budapest, 1999. szeptember 16.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi