Vj-105/1999/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Majzikné dr. Szabó Erna ügyvéd (1055 Budapest, Falk M. u. 19.) által képviselt KERN Communications Oy System, S. Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 9.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a GSM adapter alkalmazásával elérhető megtakarításra nézve a fogyasztók megtévesztésére alkalmas reklámokat tett közzé az Internet-n, a Hírlevél-ben és a GSM adaptereket ajánló fogyasztói tájékoztatójában.
A Cellulink 11. című ismertető anyag vonatkozásában az eljárást megszünteti.

Ezért vele szemben 600.000.- (azaz Hatszázezer) Ft bírságot szab ki, melyet az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézhezvételét követően 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára köteles befizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás, amelynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa forgalmazott Cellulink-11. típusú alközponti GSM adapterrel kapcsolatban a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított-e az adaptereket ajánló fogyasztói tájékoztatóiban.
A Versenytanács a beszerzett iratok, a vizsgálati jelentés ténymegállapításai, valamint a tárgyalásokon beszerzett adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg.

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás által forgalmazott úgynevezett Cellulink-11. berendezés vezetékes távbeszélő alközpontokhoz csatlakoztatható adapter, melynek alkalmazásával az alközpont mellékállomásairól kezdeményezett telefonhívások a tarifa szempontjából mobilkészülékről induló hívásainak minősülnek. A vezetékes hálózatból a mobilhálózatba irányuló hívások tarifája egyes időszakokban jóval magasabb mint a mobiltelefonok közötti távbeszélések díjai ezért kerültek az utóbbi időben kifejlesztésre ezek a berendezések. Használatuk elsősorban a sok kimenő mobilhívást lebonyolító, több mellékállomással rendelkező telefonalközpontot üzemeltető vállalkozás és intézmény részére kifizetődő, a berendezés ára ugyanis 2-300.000.- Ft között mozog.
A vezetékes és a mobilhívások tarifájának elétérésből elérhető megtakarításra a felhasználó vásárol egy mobiltelefont, kiválasztja hozzá valamelyik GSM szolgáltató díjcsomagját és megvásárolja az adaptert, melyet az alközponthoz csatlakoztatnak. A felhasználó munkatársai a saját mellékállomásukról is mobilhívást tudnak kezdeményezni, illetve külső területén dolgozó, mobiltelefonnal rendelkező alkalmazottai is mobil-mobilhívásokat tudnak a felhasználóval lebonyolítani.
Az adapter alkalmazásával elérhető megtakarítás, mely lényegében a vezetékes és a mobilhívások, valamint a mobilhívások hálózaton belüli illetve hálózaton kívüli tarifáinak különbségéből ered attól függ, hogy a felhasználó az adapter alkalmazása mellé melyik GSM szolgáltató, melyik programcsomagját választja ki, emellett befolyással van a megtakarítás összegére az is, hogy hívásait munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon és azok mely időszakában bonyolítja le. Ugyanis a díjak e feltételek szerint nagyságrendileg eltérnek egymástól.
Az eljárás alá vont vállalkozás 1999. április 26-ától jelenteti meg az Internet honlapján az általa forgalmazott adapter ismertetőjét.
Ebben az adapter előnyei mellett a vezetékes mobilhívás esetén 31.-Ft + Áfa/ perc megtakarítás, a mobiltelefonról vezetékes hálózatba irányuló hívás esetén 16.-Ft + Áfa/perc megtakarítást ígér a fogyasztóknak. Illetve általánosságban akár 40.-Ft megtakarítást is feltüntet a bevezető szövegben. A megtakarítási összegek alatt szerepel egy olyan megjegyzés, hogy egy táblázat segítségével a fogyasztó az adapterrel kapcsolatos konkrét gazdaságossági számításokat elvégezheti. (11/c. irat)
1999. augusztus 25-én az Internet szövegében az eljárás alá vont vállalkozás módosítást hajtott végre, s a fent említett megtakarítási összegek elé az akár szót beillesztette.
Az eljárás alá vont vállalkozás 1999. I. n. évi Hírlevele (2. irat 7. melléklet) hirdeti, az adaptert. E hirdetésben a vezetékes telefon kihagyásával percenként 15-40.-Ft megtakarítást ígér a fogyasztóknak.
A Hírlevél 1999. április 1. és július 30-a között postai úton, mint 3500 példányban került terjesztésre.
A GSM adapterekről megjelentetett szórólap (2. irat 10. melléklet) azt közli a fogyasztókkal, hogy a készülék alkalmazásával a hagyományos módon vezetékes vonalról történő rádiótelefon-hívás költségének a felébe sem kerül a mobil-mobilhivás, melyet e készülék alkalmazása lehetővé tesz. A szórólap hátoldalán akár 30.-Ft/ perc megtakarítási összeget jelez a vevők részére.
A szórólap 1999. augusztus elején mindössze 40-50 példányban készült el, a vevőkhöz minimális darabszám került.

Az eljárás alá vont vállalkozás saját előállításában készített ismertetőt az általa forgalmazott alközponti GSM adapterről (2. irat 9. számú melléklet). Az ismertető első pontjában illetve 4. oldalán hivatkozik arra, hogy a két GSM szolgáltatóval fennálló megállapodásuk alapján ügyfeleiknek az anyagban feltüntetett mobilhívások percdíjainál még kedvezőbb díjakat is tud biztosítani. Arról is tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Pannon GSM-el fennálló jó kapcsolatuk eredménye révén került kialakításra az ún. FMN díjcsomag, mely elérhető mindazon ügyfeleik számára, akik adaptert vásárolnak tőlük.
E tájékoztató anyagot az érdeklődők számára kis példányszámban adták át.

II.

A vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta, arra alapozva, hogy a vizsgált fogyasztói tájékoztatókban az eljárás alá vont vállalkozás által forgalmazott készülék alkalmazásával a telefonköltségek megtakarításának feltüntetett összege miután az nem tartalmazza azt, hogy az elérhető megtakarítás milyen feltételek mellett következik be megtéveszti a fogyasztókat. Ugyancsak hátrányosan befolyásolhatja a fogyasztók döntését az az állítás, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a GSM adapterről készített tájékoztató szerint megállapodása van a GSM szolgáltatókkal, a köztük lévő jó kapcsolat eredménye az ún. FMN díjcsomag, mert az olyan színben tünteti fel az eljárás alá vont termékét, amely kiemeli a piacon forgalmazott hasonló berendezések közül.
A jogsértés megállapítása mellett az eljárás alá vont vállalkozás 1999. I. félévi árbevételének 5-10 %-át kitevő mértékű bírság összegének kiszabását is indítványozta.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Arra az esetre, ha a Versenytanács indokoltnak tartaná a jogsértés megállapítását a bírság kiszabásának mellőzését kérte, tekintettel a jogsértés csekély súlyára.
Előadta továbbá, hogy 1999. augusztus 25-én az Internet hirdetés tartalmát módosította, a konkrét forint összegek elé helyezett "akár" kifejezéssel a megtakarítás nagyságrendjére szóló felhívást tartalmaz ma már csak a szöveg, emellett a Cellulink GSM adapterről készült tájékoztató terjesztésével időközben teljesen felhagytak.
A hírlevélben a szövegezés egy tartományon belül jelöli meg a megtakarítás lehetőségét, így ez esetben jogsértés nem áll fenn.
A 2/9. sorszám alatti kis példányszámú vevőtájékoztató szövegezésével kapcsolatban elismerte, hogy annak megfogalmazása nem szerencsés, de a tájékoztatóban foglalt percdíjak valóságos összegek.
A 2/10. számú szórólapon az első oldalon található információk csak figyelemfelhívást szolgáló szövegek, a hátoldalán szereplő "akár 30.-Ft/perc megtakarítás" megfogalmazás pedig csak iránymegjelölésére szolgál. Az anyag terjesztését egyébként pedig teljesen megszüntették a hibás nyomdai szedés miatt.
Előadta továbbá, hogy reklámanyagaikban a két GSM szolgáltató legkedvezőbb tarifájú díjcsomagja esetén elérhető megtakarításokat közölte azaz e díjcsomagok tarifáit vette alapul, tekintettel arra, hogy az ésszerű fogyasztói (adapterfelhasználói) magatartás is az, hogy mindig a legnagyobb megtakarítást eredményező megoldást válassza. Miután a fogyasztónak az adapter megvásárlásakor az adapterhez új előfizetői csomagot kell vásárolnia, így okszerű és jogszerű az, hogy a legkedvezőbb előfizetői csomagot ajánlják számára.
Előadta továbbá, hogy az általa forgalmazott készülékeknek és így az ezek használatát ösztönző reklámoknak célzott fogyasztói vannak, azok akik telefonalközponttal rendelkeznek és hétköznap csúcsidőszakban általános munkarendben dolgoznak. Ezek számára szólnak az általa megjelentetett reklámok.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A 8. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fogyasztó megtévesztésének minősül, ha az áru használata szempontjából lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
Az eljárás alá vont vállalkozás reklámjait az általa forgalmazott berendezések vásárlói számának növelése érdekében tette közzé, mely reklámok befolyást gyakoroltak a vezetékes távbeszélő szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozás fogyasztóira is.
A Tpvt. 9. §-a értelmében a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a közlés valójában félrevezető lehet-e. Kétségtelen tény, hogy az eljárás alá vont vállalkozás vizsgált hirdetései egy valós tényt közölnek akkor, amikor arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az általa forgalmazott GSM adapter használatával a hagyományos módon, vezetékes telefonról történő mobilhívás, illetve mobilhívásról történő vezetékes híváshoz képest megtakarítás érhető el.
A megtakarítási összegek konkrét számértékkel történő feltüntetése még azokon a reklámokon is, ahol az összeg előtt az "akár" kifejezés szerepel pontatlan, hiányos és emiatt megtévesztő állítás. A berendezés alkalmazásával elérhető megtakarítás összege ugyanis attól függ, hogy a felhasználó melyik GSM szolgáltató, milyen díjcsomagját használva, munkanapon, vagy munkaszüneti napokon, milyen időszakban (csúcsidőben vagy azon kívül) hálózaton belül, vagy hálózaton kívüli telefonhívásokat bonyolít le. Tekintettel arra, hogy e rendkívül sokféle feltétel nagyságrendileg eltérő összegű megtakarítást tesz lehetővé, sőt számos esetben egyes programcsomagoknál és egyes napszakokban a vezetékes és mobilhívások tarifái alapján megtakarítás nem érhető el. Ezért e feltételek valamilyen módon történő jelzése nélkül a konkrét összegben, vagy összeghatárok között feltüntetett megtakarítás olyan hiányos információközlés, mely a fogyasztói döntések megtévesztésére alkalmas állításnak minősül.
A Versenytanács nem fogadta el az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését, hogy az általa forgalmazott berendezés célzott vásárlói körétől elvárható az a racionális döntés, hogy a számára legnagyobb megtakarítást biztosító GSM programcsomagot válassza. Erre a hiteles és pontos tájékoztatás követelménye alapján valamilyen módon a reklámoknak utalnia kellene.
Nem tartotta jogsértőnek a Versenytanács a Cellulink alközponti GSM adapterről készült ügyfél tájékoztatóban foglaltakat, tekintettel annak kis példányszámú terjesztésére, illetve időközbeni megszüntetésére.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által az Interneten megjelent hirdetéshez kapcsolódó gazdaságossági számításokra vonatkozó védekezést nem tudta elfogadni, tekintettel arra, hogy a hirdetésekben foglalt megtakarítási összegekhez hasonló számítás bemutatását felhívás ellenére az eljárás alá vont vállalkozás nem tudott adni.
A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki, melynek összegét a megjelentetett többféle reklámanyag számára, a jogsértő állapot fennállásának időtartamára és a jogsérelem súlyára tekintettel figyelembevéve azt is, hogy magatartása az adapter forgalmazók piacán kívül a vezetékes telefonszolgáltató piacát is érintette viszonylag alacsony összegben határozta meg.
Tekintettel volt arra is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás folyamán egyes reklámanyagainak terjesztését megszüntette, illetve módosította.

Budapest, 1999. november 30.

Vérné dr. Labár Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné