Vj-102/1999/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa László Sándor gazdasági igazgató (1037 Budapest, Királylaki út 85.) által képviselt Gala Hungária Részvénytársaság kérelmezőnek összefonódás engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Gala Hungária Rt. az üzletrészek megvásárlásával irányítást szerezzen a Mátratej Kft. és a Jász-Gyöngytej Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Gala Hungária Rt. tehéntej felvásárlással, feldolgozással, valamint kész tej- és tejtermékek hazai értékesítésével foglalkozik.
A feldolgozásra kerülő nyerstejet Nógrád, Heves, Hajdú, Szabolcs-Szatmár és Fejér megyékben vásárolja fel. A tejfeldogozást pásztói üzemében végzi a társaság. 1998. évi nettó árbevétele 9,1 milliárd Ft volt.

A Gala Hungária Rt. 1998. óta a Gala Italia S. p. A. olaszországi tejipari vállalkozás 100 %-os tulajdonában áll, mely irányításszerzést a Gazdasági Versenyhivatal Vj-152/1998/14. számú határozatával engedélyezte.
1998. évben az olaszországi tejipari vállalkozás a Magyar Köztársaság területén nettó árbevételt nem realizált.

A Gala Italia S. p. A. a Szegedi Tejipari Rt. részvényeinek 76 %-ban tulajdonosa. Az Rt. Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok és Békés megyékben felvásárolt tejet dolgoz fel, kész tej- és tejtermékeit Makón, Bácsbokodon és Szegeden lévő üzemeiben állítja elő, ezeket belföldön és exportra értékesíti. 1998. évben 10 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

A Gala Italia S. p. A. és a Szegedi Tejipari Rt. a részvények 57,1 %-os tulajdonlása révén közösen irányítják a Szombathelyi Tejipari Rt-t. E társaság Vas- és Győr-Sopron megyékből felvásárolt tej feldolgozását végezte 1998. évben. 1999. második félévétől a tejtermékek gyártását felfüggesztette, a tejfelvásárlást a szerződéseinek megfelelően folytatja. 1998. évben nettó árbevétele 2,7 milliárd Ft volt.

A Mátratej Kft. Heves, Hajdú-Bihar, Nógrád ás Borsod-Abaúj-Zemplén megyékből felvásárolt tehéntejből gyöngyösi feldolgozó üzemében ún. napi kész tej- és tejtermékeket állít elő, elsősorban városi tejellátó tevékenységet folytat, kis hányadban exportra is értékesít. A Kft. tulajdonosai a vállalati vezetők és dolgozók, valamint a tejbeszállító termelők. A vállalkozás 1998. évben 4,3 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

A Jász-Gyöngytej Kft. a társvállalkozásoktól vásárolt tehéntejet Jászberényben lévő üzemében dolgozza fel. Kész tej és tejtermékeit belföldön értékesíti. 1998. évben nettó árbevétele 1,0 milliárd Ft volt.
A Kft. a vállalkozás vezetőinek és dolgozóinak, valamint a tejszállítók tulajdonában áll.

II.

A kérelmező Gala Hungária Rt. - mint a Gala Italia csoporthoz tartozó magyarországi leányvállalat - a Gala Italia S. p. A. és a G. H. Trading (Hungary) Kft. között létrejött bizományi szerződés alapján megszerezte a Mátratej Kft. és a Jász-Gyöngytej Kft. üzletrészeinek 100 %-át.
A szerződés 3.1.2. pontja szerint a hatálybalépés feltétele, hogy az abban foglaltakhoz a Gazdasági Versenyhivatal adja meg jóváhagyását.

Ez alapján a kérelmező a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a két társaság feletti irányítási jog megszerzéséhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

A kérelemben kiemelte, hogy az összefonódás célja a nemzetközi versenyképességnek megfelelő üzemméret kialakítása, a biztosabb pénzügyi háttér, a magasabb színvonalú és szélesebb körű termékinnováció, valamint a hatékonyság növekedés biztosítása. Emellett a kérelmezett akció magasabb szintű beruházási lehetőségeket teremt, amelyek a termelés technikai-műszaki színvonalát, a termékek minőségét emelik, valamint hozzájárulnak a környezetvédelmi követelmények megfelelő szintű kielégítéséhez.
Az összefonódás következtében létrejövő vállalatcsoport - miután egymástól nagyobb hányadban földrajzilag elkülönülő területekről vásárolják fel a nyerstejet - sem a tejfelvásárlás, sem pedig a késztermék értékesítés érintett piacán nem kerül erőfölényes helyzetbe.

III.

A kérelmezett irányításszerzés résztvevői gazdasági tevékenységüket a tejfelvásárlás piacán mint vevők, a kész tej- és tejtermékek piacán pedig mint eladók folytatják. Az összefonódásban érintett vállalkozások, a Gala Italia S. p. A. által közvetlenül és közvetetten irányított Szegedi Tejipari Rt., Gala Hungária Rt., valamint a Szombathelyi Tejipari Rt. - a továbbiakban együtt: Gala csoport - valamint az irányítás alá kerülő Mátratej Kft. és a Jász-Gyöngytej Kft. részesedését az 1998. évi magyarországi tejfelvásárlásból és a főbb tejtermékek értékesítéséből a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés

Gala csoport

Mátratej Kft.

Jász-Gyöngytej Kft.

Együtt (%-ban)

Tejfelvásárlás

13,7

2,7

-

16,4

Késztermékek:

Friss tej

UHT tej+féltartós tej

Tejföl

Vaj

Tehén sajt

Túró

Sűrített tej

Savanyított termékek

17,1

32,2

16,1

19,2

14,3

4,0

12,7

33,6

7,1

-

2,4

2,2

-

1,2

-

1,4

-

4,3

-

-

-

-

-

-

24,2

36,5

18,5

21,4

14,3

5,2

12,7

35,0

Az országban működő közel 100 tejfeldolgozóipari vállalkozás 1998. évben mintegy 1.650 millió liter tejet vásárolt fel. E mennyiség kb. 73 %-át hét vállalkozáscsoport vásárolta és dolgozta fel. Az első három piacvezető vállalkozáscsoport, a Nutricia, a Gala és a Mizo együttesen megközelítik az 50 %-os részesedést.

Az összefonódásban érintett vállalkozások tejfeldolgozó üzemeinek földrajzi elhelyezkedése következtében a nyerstejet az ország szinte egész területéről szerzik be. A piaci kínálat mennyiségétől és minőségétől függően természetes törekvés az, hogy a szükséges nyerstejmennyiséget a feldolgozó üzemekhez minél közelebb elhelyezkedő termelőktől vásárolják.

Észak-Magyarország területén viszonylag kevés a jó minőségű tehéntej, ezért az irányítást szerző Gala Hungária Rt., a szabvány előírásoknak megfelelő körülmények mellett, naponta több tízezer liter tejet vásárol fel 180-220 km-es távolságról.
Az összefonódásban érintett vállalkozások közül a Gala Hungária Rt. és a Mátratej Kft. felvásárlási területei között vannak átfedések - például Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyékben -, azonban e területeken számos, jelentős piaci erővel rendelkező feldolgozó társasággal állnak versenyben az egyenletesen jó minőséget biztosító tejtermelők kínálatáért.

A kész tejtermékek tekintetében az összefonódással érintett piac az ország egész területe, mivel az irányításszerzésben érintett vállalkozások és versenytársaik termékei a kis- és nagykereskedelmi hálózatok útján Magyarország bármely pontján megvásárolhatóak.
A kész tej- és tejtermékek piacán az 1990-es évek közepén a gazdaságos működést és a versenyképességet biztosító méretek, a termékinnováció érdekében megindult koncentrációs folyamat mellett a piac szereplői között az évek óta tartó csökkenő kereslet miatt igen éles verseny folyik.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.
A vizsgálati eljárás sorén megkeresett Agrárrendtartási Hivatal, Tej Terméktanács és a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége nem vetett fel aggályokat a kérelmezett irányításszerzéssel kapcsolatban.
A Magyar Agrárkamara a kistermelői tejfelvásárlás terén felléphető értékesítési nehézségek miatt nem javasolta az összefonódás engedélyezését.

V.

A vállalkozások összefonódásához a Tpvt. 23. §-ában felsorolt esetekben engedélyt kell kérni. A 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy vagy több vállalkozás egésze vagy része felett összefonódás jön létre. Az irányításszerzés akkor valósul meg - 23. § (2) bekezdés a) pont - ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi.

A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivataltól az esetben kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások - Tpvt. 26. §-a - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a 10 milliárd Ft-ot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft felett van.

Tekintettel arra, hogy az összefonódásban közvetlenül - a kérelmező, valamint a Mátratej Kft. és a Jász-Gyöngytej Kft. - és közvetetten - Gala csoport - résztvevő vállalkozások 1998. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő Kft-ké pedig az 500 millió Ft-ot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén, illetve, ha az összefonódással járó előnyök meghaladják az abból származó hátrányokat.

Az összefonódással érintett piacon, amelyen az eljárás közvetlen és közvetett résztvevői jelen vannak - a Tpvt. 14. §-a szerint - a tejfelvásárlás, valamint a kész tej- és tejtermékek országos piaca.

Az összefonódásban érintett vállalkozások feldolgozó üzemeik területi elhelyezkedéséből adódóan az ország szinte teljes területét felölelő, egymástól jellemzően elkülönülő földrajzi területeken vásárolnak fel nyerstejet. A kérelmező és a Mátratej Kft. néhány, egymást átfedő felvásárlási körzetében pedig számos más tejfelvásárlást folytató versenytárs is jelen van. Ezen a piacon tehát az összefonódás nem, illetve csak igen kis mértékű koncentráció növekedéssel érinti a gazdasági versenyt. (A Gala csoport részaránya az országos tejfelvásárlásból az összefonódást követően 13,7 %-ról 16,4 %-ra emelkedik.)

A kérelmezett irányításszerzéssel a kész tej- és tejtermékek piacán növekszik a koncentráció. A főbb termékcsoportok közül a tartós dobozos UHT és feltartós tej, valamint a savanyított tejtermékek esetében a Gala csoport az összefonódást megelőzően is viszonylag jelentős piaci részaránnyal rendelkezett. E részesedés az irányítás megszerzésével kis mértékben - 4,3, illetve 1,4 % ponttal - emelkedik, a Versenytanács álláspontja szerint azonban - egyezően a vizsgálati jelentésben foglaltakkal - ez nem olyan mértékű, amely a Gala csoport erőfölényes piaci pozíciójához vezetne.

A kész tejtermékek piacán az egymással éles versenyben álló piacvezető vállalkozás csoportok mellett nagyszámú hazai tejfeldolgozóipari társaság is jelen van, mely együttesen biztosítéka a hatékony verseny fennmaradásának.

Mindezeket mérlegelve a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem szerinti irányításszerzés az érintett piacokon nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, fejlődését sem.

Ezt, valamint az összefonódásnak a kérelemben és a vizsgálati jelentésben foglalt előnyeit is figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az irányítás megszerzését engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek - a kérelmező, a Mátratej Kft. és a Jász-Gyöngytej Kft. - a tárgyalás mellőzését kérték, így a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatáról a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 1999. szeptember 1.

Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika