Vj-91/1999/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Schmidt Ferenc polgármester által képviselt Mór Város Önkormányzata (8060 Mór, Szent István tér 6. szám) alatti eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson kívül -meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárás megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §- a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

Mór Város Tanácsa 1986. VII. 1. hatállyal saját intézményként hozta létre a városi televíziót, amelynek alaptevékenységéhez tartozott a város közigazgatási területéhez és körzetéhez igazodóan a lakosság tájékoztatása, műsorközvetítés, stb. Az országosan folytatható kiegészítő tevékenység a hirdetés és reklámszolgáltatáshoz kapcsolódóan referenciafilmek, video műsorok készítését, forgalmazását ölelte fel.
Az alapító, mint egyúttal fenntartó a 6/1985. (V. 15.) számú határozatban azt is kinyilvánította, hogy az alaptevékenységhez szükséges költségeket biztosítja, ellenben a kiegészítő tevékenységet a megrendelőktől származó bevételekből kell fedezni.
A jogutód eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Önkormányzat) 100/1997. (IV. 30.) számú határozatával tartalmilag részben módosult szövegezésű alapító okiratot hagyott jóvá 1997. május 1-ei hatállyal. E szerint a Móri Városi Televízió költségvetési szerv, amely az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, részben önállóan gazdálkodik, felügyeleti szerve a Mór Városi Önkormányzat képviselő testülete, amelynek alaptevékenysége a 92.142 -0 Televízió műsorszolgáltatás, vállalkozási tevékenysége hirdetés és reklám stb. azzal a megkötéssel, hogy az ebből származó bevételek nem haladhatják meg éves költségvetésének 30 %-át.

A 90-es évek magánosítása a városi televíziót is érintette, amelynek során a televízió stúdió továbbra is az Önkormányzatnál maradt, de a közvetítő hálózat átkerült a Kábeltel Kanizsa Korlátolt Felelősségű Társasághoz, amely mint műsorelosztó, többek között a fogyasztóknak a Móri Városi Televízió műsorát szolgáltatta, amely részben az alaptevékenységi ismérveknek felelt meg, részben pedig a vállalkozási tevékenység alá vonható Képújság műsor volt. A Képújság tartalmát jellemzően a megrendelőknek fizetés ellenében elhelyezett hirdetései, reklámjai töltötték ki.

Képújságot azonban nemcsak a városi televízió készített, hanem 1996. közepétől a Kanizsa Kábeltel Korlátolt Felelősségű Társaság érdekköréhez tartozó LNCI Korlátolt Felelősségű Társaság is, amely azonban 1998. végétől e tevékenységével felhagyott, miután az 1996. évi I. törvény nem engedélyezte a műsorelosztók műsorszolgáltatását, s így az ennek minősülő Képújság szolgáltatást sem. 1999. februárjától a városi televíziónak a Képújság készítésben versenytársa, a megalakult Ezerszó Betéti Társaság, amely akárcsak az önkormányzati stúdió, gyűjti és szerkeszti a hirdetéseket, beilleszti a Képújságba és kapcsolódó szolgáltatásokat is végez. A városi televízió teljes műsorának sugárzásáról - s ezen belül a Képújság valamint az Ezerszó Bt. Képújságjának sugárzásáról továbbra is a Kanizsa Kábeltel Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik a körzetben.

A Móri Városi Televízió 1999. februárjában annak közzétételével gyűjtött hirdetéseket, hogy lakossági és vállalkozói tarifákkal napi 200.-Ft-os, illetve 400.-Ft-os egységárakat alkalmaz, s egy heti sugárzás után már kedvezményeket is ad.

Mivel vélelmezhető volt, hogy a városi televízió Képújságjának hirdetési árai túlzottan alacsonyak, amelyek alkalmazását a Tpvt. a gazdasági erőfölényes helyzetű vállalkozásoknak tiltja (21. § h) pont), a hivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésre figyelemmel, a 70. § (1) bek. szerint eljárást indított. Három évre visszamenóZeg áttekintette a városi televízió kiadásait és bevételeit, s ezenbelül elkülönülten is vizsgálta a Képújság költségeit és bevételeit.

Megállapítása szerint a Képújság önfenntartó volt, mert kiadásai nem haladták meg bevételeit. Ekként túlzottan alacsony árról fogalmilag nem lehet szó, amiértis a Versenytanács a vizsgálati jelentés álláspontjával megegyezően az eljárást megszüntette a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján. A Versenytanács érdemi határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően tárgyalás mellőzésével hozta meg.

A Kft. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 1999. augusztus 12.

dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Fógel Jánosné sk.
Kis Lászlóné