Vj-90/1999/34

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Varga Zoltán jogi igazgató által képviselt CIB Középeurópai Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve utca 414.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont azon magatartása, mely szerint 20.000.-Ft feltétel nélküli folyószámla hitel igénybevételét ígérte alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 1.000.000.-Ft (Egymillió Ft) bírsággal sújtja, amelyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára megfizetni.
Köteles az eljárás alá vont 2.248.-Ft kettőezerkettőszáznegyvennyolc forint eljárási költséget megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetben kérheti az eljárás alá vont, melynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást, mivel nem volt kizárható, hogy az eljárás alá vont a CIB XL magánszámla szolgáltatás csomagjával kapcsolatos tájékoztatási tevékenysége eltér a termék tényleges jellemzőitől és feltételeitől és így sértheti a Tpvt. 8. §-ának rendelkezéseit.

Az eljárás alá vont arra hivatkozva, hogy a terhére rótt törvénysértő helyzetet már a versenyfelügyeleti eljárás megindulását megelőzően megszüntette kérte, hogy a Versenytanács az eljárást bírság kiszabásának mellőzésével szüntesse meg. Másodlagosan kérte a vizsgálati jelentésben javasolt példátlanul magas bírság összegének jelentősen alacsonyabb mértékben történő megállapítását. Arra hivatkozott, hogy az eljárás alá vont nagy tapasztalatokkal rendelkező, jó hírű pénzintézet, működésének 20 éve alatt érdemi kifogás, reklamáció nem érte magas színvonalú szolgáltatásait. A reklámkampány egyetlen részelemét érte kifogás csak amelyet viszont észlelése után a lehető leggyorsabban javított ki. A kifogásolt magatartás a megkötött szerződések kevesebb mintegy 1 %-át érintette, míg 18 %-ra tehető azon ügyfelek köre, akiknek nyújtott folyószámla hitel rossz követelésnek minősül. A bank által használt nyomtatványok magas költsége miatt egyrészt, másrészt a kialakult helyzetre történt gyors reagálás során kézzel vezették át a javításokat a nyomtatványokon.

II.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, a meghallgatott tanuk és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont kereskedelmi, banki tevékenységet folytató hitelintézet úgy döntött, hogy kilép a lakossági folyószámla piacra. Széles körű reklámkampányba kezdett az országos és megyei napilapokban, egyéb újságokban, rádióban és televízióban. E hirdetések á...... tartalmazták, hogy a CIB XL magánszámla automatikusan és limitfigyeléssel intézi a rendszeres átutalásokat havi díj ellenében ingyenes szolgáltatásokat tartalmaz, amelyeket általában külön-külön fizetni szoktak, így ezeket felsorolja, pontokba szedve és itt található 20.000.-Ft folyószáma hitel rendelkezésre tartása is.

A CIB XL magánszámla egy szolgáltatás csomagot jelent, amely automatikus és választható szolgáltatásokat foglal magába. A csomag ára havi 950.- illetőleg 1500.-Ft, attól függően, hogy a folyószámla tulajdonos havi átlag egyenlete eléri-e a 100.000.-Ft-ot. A magánszámla nyitás feltételeit az Általános Feltételek elnevezésű kiadvány (továbbiakban: ÁFF) tartalmazza. Ennek általános bevezető részében szerepel, hogy a CIB XL magánszámla tulajdonosa bármikor jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére: "b.a CIB CXL magánszámla hirdetményében meghatározott folyószámla hitel". E szolgáltatás az Ügyfél minden további jognyilatkozata, vagy kérése nélkül automatikusan megnyílik. A 2. pont szerint a magánszámla szerződés akkor jön létre, ha a bank az ügyfél által kitöltött és aláírt igénylőlapot átvette és az igazoló lapon a számlanyitás tényét és az igénybevett szolgáltatások körét visszaigazolta. Az igénylőlap tetején szerepelnek az automatikus szolgáltatások között a folyószámla hitel és a választható szolgáltatások. Az igénylőnek mintegy három oldalnyi adatot kell szolgáltatnia személyes adatokat, munkaadatot kell szolgáltatnia személyes adatokat, munkahelyi adatokat, pénzügyi adatokat. E között havi rendszeres nettó jövedelmét kell megjelölnie, ebből az esetleges tartozások kiegyenlítésére fordított összeget, egyéb jövedelmének jogcímét valamint, hogy rendelkezik életbiztosítással, illetve önkéntes nyugdíjbiztosítással. Ezt követően található adatsor címe "egyéb, az Ön minél jobb kiszolgálását segítő adatok". A cím után csillag szerepel, mely szerint a kért adatok a folyószámla hitel és bankkártya rendelkezésre bocsátása miatt szükségesek. A leendő ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e számítógépe, mobiltelefonja, rendelkezik egyéb bankkapcsolattal, az erre vonatkozó adatokat tartós befektetéseinek nagyságrendjéről is. Az igénylő lapot kitöltő és aláíró ügyfél az eljárás alá vont ügyintézőjétől egy igazoló lapot kap, amely szerint igazolják, hogy a magánszámlát könyveiben megnyitotta a bank. A számla tulajdonos az igénylőlap adatai szerint az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult: 20.000.-Ft összegű folyószámla hitel, CIB ügyfélkártya, stb. Az ügyfél egyidejűleg megkapja még az ÁFF egy példányát is. Ennek 21. pontja tartalmazza, hogy "a bank az ügyfél folyószámláját határozatlan időtartamra a CIB XL magánszámla hirdetményében közzétett összegű automatikus folyószámla hitel-keretet tart az ügyfél rendelkezésére. A 22. pont szerint ezen a hitelkereten belül külön rendelkezés nélkül kölcsönt folyósít a számlatulajdonos részére abban az időpontban és abban az összegben, amikor az a számla terhére teljesítendő tranzakciók elszámolásához szükséges. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a bank a hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetéseket, amelyek teljesítéséhez a számlatulajdonos bankszámla követelése nem nyújt fedezetet." A 26. pont kimondja, hogy a bank bármikor jogosult felülvizsgálni a számlatulajdonos hitelképességét és dönt, hogy fenntartja-e a folyószámla hitelkeretet az ügyfél részére. A 58. pont szabályozza, hogy a bankkártya kizárólag a folyószámlán fennálló egyenleg és a folyószámla hitel erejéig használható. Amennyiben az ügyfél rendelkezésére álló egyenleget meghaladóan eszközöl fizetéseket, úgy köteles a jogosulatlanul igénybevett összeget (kényszerhitelt) haladéktalanul visszafizetni. Az elfogadó hely visszaélés gyanúja esetében - indokolás nélkül - elutasíthatja kártya elfogadását, illetve bevonhatja a kártyát.

A versenyfelügyeleti eljárásban a vizsgáló több tanút hallgatott meg, akik CIB XL magánszámlát nyitottak az eljárás alá vontnál. Egybehangzóan adták elő, hogy az igénylőlap kitöltése után megkapták az igazoló lapot, amelyen beikszelve szerepelt, hogy jogosultak Visa Elektron Plus kártya és folyószámla hitel igénybevételére. Néhány nap múlva a kártyát átvehették. Vagy ekkor, vagy későbbi próbálkozás alapján szereztek arról tudomást, hogy a folyószámla hitel nem áll rendelkezésükre. Arról a tényről, hogy a bank nem biztosítja számukra a folyószámla hitelt banki értesítést nem kaptak.

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint jelenleg mintegy 1600 személy kötött CIB XL magánszámla szerződést és ebből mintegy 1 % nem részesült "automatikus" folyószámla hitelben.

A folyószámla hitel nyújtásával kapcsolatos banki gyakorlat szerint minden szerződéskötő ügyfél .... szerződéskötését követő három napon belül átesik egy bizonyos adósminősítésen. Nem kap folyószámla hitelt, ha az igénylőlap egy bizonyos megadott részét az ügyfél nem tölti ki, illetve, ha jövedelme bizonyos összeghatár alatt van. Miután ez titkos üzleti adat erről természetesen az ügyfél nem tud. Bizonyos jövedelemhatár esetében a hitelhez jutáshoz munkáltatói igazolás nyomtatványt kap és ennek beadása után döntenek a hitel folyósításáról. Egy bizonyos megadott jövedelemhatár alatt semmilyen esetben sem kaphat hitelt. Az eljárás alá vont titkos belső utasításban szabályozza a CIB XL magánszámla kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Az ügyintézők ennek figyelembevételével járnak el a folyószámla hitel megadásánál, illetve elutasításánál.
A belső utasítás nem tartalmaz szabályozást arra az esetre, ha a számlatulajdonos részére folyószámla hitel nem állapítható meg, szükséges-e erről őt értesíteni.

III.

A Tpvt. III. fejezete tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó tényállásokat. A 8. § (1) bekezdése mondja ki, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amelyek különösen a fogyasztók megtévesztésének minősülnek. Az a) pontban található az az eset, ha az áru lényeges tulajdonságára vonatkozóan valótlan tényt állítanak. Jelen esetben az eljárás alá vont azt állította, hogy aki CIB XL magánszámlát nyit minden egyéb feltétel teljesítése nélkül 20.000.-Ft folyószámla hitelt igénybe vehet.
A Versenytanács megállapította, hogy e valótlan tény állításával az eljárás alá vont megvalósította a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fogyasztómegtévesztő magatartást és így jogsértést követett el. Az eljárás alá vont nyilatkozott, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a jogsértő állapot megszüntetésére a reklámkampány befejeződött és a bankfiókokban található nyomtatványokon kézírásos javításokkal módosította úgy a szöveget, hogy az ne tartalmazzon valótlan állításokat. A Versenytanács az eljárás alá vonttal szemben a Tpvt. 78. § alapján bírságot szabott ki.
A bírság összegét az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg. Figyelembe vette ennek során, hogy az eljárás alá vont bár vezető bank a lakossági folyószámla-hitel piacán kevés súllyal rendelkezik. A sérelmezett termékkel új piacra lépőnek tekinthető. A jogsértéssel számottevő előnyre nem tett szert, a bevezetés költségét is figyelembe véve, valamint a számlát nyitok által fizetett havi befizetéseket a Versenytanács úgy látta, hogy a viszonylag alacsony összegben megállapított bírság is alkalmas arra, hogy az eljárás alá vontat a jövőben hasonló jogsértés elkövetésétől visszatartsa.

A Versenytanács a Tpvt. 62. § (4) bekezdése alapján kötelezte az eljárás alá vontat az eljárásban felmerült igazolt költség megfizetésére.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 1999. augusztus 27.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné