Vj-88/1999/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Horváth György (1277 Budapest, Pf. 50.) ügyvéd által képviselt Globál-Autotech Műszergyártó és Forgalmazó Kft. (2040 Budaörs, Csata út 17.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott a jótállással rendelkező személygépkocsik olaj- és olajszűrő cseréjével kapcsolatos tevékenységéről.

Ezért vele szemben 100.000.- - azaz Egyszázezer - Ft bírságot szab ki, melyet 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú versenyfelügyeleti bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás, amelynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás olajcserével kapcsolatos fogyasztókat tájékoztató magatartása alkalmas-e azon, új személygépkocsival rendelkező fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolására, akiknek gépkocsiját megilleti a kötelező jótállás.

I.

A Versenytanács a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az eljárás alá vont vállalkozás a MOL Rt. Soroksári úti üzemanyagtöltő állomás épületében bérelt szervizhelyiségben végez személygépkocsi javító és karbantartó tevékenységet, ezen belül olaj és olajszűrő cserét. A bérbeadóval kötött megállapodás alapján tevékenysége ellátásához a MOL Rt. által gyártott kenőanyagokat és az Rt. beszállítói által szolgáltatott egyéb termékeket használja fel.

A MOL Rt. Töltőállomás Üzletágának Hálózatüzemeltetési Főosztálya 1997. júliusában engedélyezte az eljárás alá vont vállalkozásnak, hogy a budapesti MOL töltőállomásokon a 4 és 5 literes kiszerelésű MOL Carrier (Maximol Sint, Maximol 99, Maximol Universal, Maximol 99 Diesel) motorolajok flakonjára az általa szervezett olajcsere akció címkéit elhelyezhesse.
A címkéket a bemutató kocsikra, az üzletben és a töltőállomások raktárában lévő motorolaj flakonokra helyezték fel 1997. július 30. és november 15. között, körülbelül 900-1000 példányban.
A címkék a kedvezményes munkadíjajánlat mellett az alábbi szövegezést tartalmazták:
"Hozza el hozzánk a Maximol motorolajat és szelvényt! Rapid olajcsere a motorgyártók előírása szerint, Fram szűrőkkel, garanciális autókon is, 15 percen belül, bejelentkezés nélkül, teljes garanciával!"
A reklámcímke arról is tájékoztatta a fogyasztókat, hogy az olajcserével egyidejűleg ingyenesen végzik el a 14 legfontosabb biztonsági ellenőrzést.
Az akciót igénybe venni kívánó fogyasztónak a címkét be kellett vinnie az eljárás alá vont vállalkozáshoz, melyet a munkalaphoz rögzítettek. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilvántartása és nyilatkozata szerint az akciót követően az első kedvezményes olajcserére 1998. január 8-án, míg az utolsó 1998. szeptember 18-án volt, mely időtartam alatt 45 személygépkocsi olajcseréjét végezték el, melyek közül négy gépkocsi rendelkezett jótállással.
Akciót hirdető címke az akció időpontjára és az alkalmazott címkék darabszámára tekintettel jellemzően már nincs forgalomban, bár címkével ellátott flakon még 1999-ben is fellelhető volt MOL töltőállomáson.

Az eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett szervizhelységben lévő ártáblán elhelyezett matrica arról tájékoztatja a gépkocsitulajdonosokat, hogy "a garanciális gépkocsikon az olajcsereállomáson elvégeztetett motorolajcseréért az üzemeltetőt semmiféle hátrány nem érheti".

II.

A magyar gépjárműimportőrök 21 tagvállalata nyilatkozata szerint - kik a hazai piacon forgalmazott 31 gépkocsitípusból 30-at forgalmaznak - a generálimportőrök a jótállási idő alatt a gyártók előírásainak megfelelően kizárólag az általuk előírt olajszűrők használatát teszik lehetővé a jótálláshoz fűződő jogok elvesztésének terhe mellett. Kivételként a Hungaro Lada fogadja el a Lada és Níva típusú gépkocsiknál a Fram márkanéven forgalombahozott szűrő használatát.
A forgalmazók döntő többségükben a jótállási idő alatt felhasználható motorolaj műszaki paramétereit határozzák meg, márka megjelölése nélkül.
Egyes gyártók, így a Mercedes és a Mitsubishi a márkát is megjelölik, kik az akcióban népszerűsített Maximol motorolajok közül csak a Carrier Maximol 99 és a Carrier Maximol Sint motorolaj használatát engedélyezik.
A gyár által előírt időszakos műszaki felülvizsgálatot a garanciális szerviztevékenységre feljogosított márkaszervizek végezhetik a jótállási időn belül, hol az elvégzett szerviztevékenység tényét a gépkocsitulajdonos szervizkönyvébe bejegyzik.
A forgalmazók az olajcsere periódusait a kötelező garanciális átvizsgálás szerves részének tekintik és a jótállást kizáró okként kezelik azt, ha a tulajdonos a kezelési útmutatóban, szervizfüzetben előírt átvizsgálásokat, köztük az olaj és olajszűrőcserét, nem a kijelölt szervízhálózat műhelyeiben végezteti el. Fentiekről minden új személygépkocsi tulajdonosa írásbeli tájékoztatást kap a részére átadott szerviz vagy garanciafüzetből.

III.

A vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta figyelemmel arra, hogy bár a szakmában szokásosan jótállási igényt kizáró oknak tekintik, ha az új gépkocsi tulajdonosa a kötelező, időszakos karbantartást nem hivatalos márkaszervizben végezteti el, az eljárás alá vont vállalkozás akcióját népszerűsítő címkék azt a látszatot keltik, mintha a meghirdetett olajcserét a motorgyártó cégek jóváhagyták volna, illetve az ő előírásaiknak megfelelően minden típusú, évjáratú motorhoz felhasználható lenne a Maximol motorolaj és a Fram márkájú olajszűrő, beleértve a jótállással rendelkező új személygépkocsikat is.
Jogsértés megállapítását indítványozta továbbá az eljárás alá vont vállalkozás szervizében található feliratra nézve is azzal, hogy az a szervízszolgáltatásokat igénybevevő személygépkocsi tulajdonosában azt a látszatot keltheti, mintha a jótállással rendelkező gépkocsikon elvégzett olajcserének a jótállási jogokra semmiféle következménye nem lenne.
A kihelyezett címke alacsony darabszámára, az akció időpontjára, valamint arra tekintettel, hogy a töltőállomások a címkével ellátott motorolajat nagy valószínűséggel már nem forgalmazzák, 100.000.- Ft bírság kiszabását indítványozta.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás a tárgyaláson kérte az eljárás megszüntetését hivatkozva arra, hogy az ügy eldöntésénél abból kell kiindulni, hogy a márkakereskedőknek nincs joga megvonni a jótállást az esetben, ha nem márkaszervizben végzik el az olaj és olajszűrőcserét. A jótállás vonatkozásában különbséget kell ugyanis tenni a gépkocsi egyéb műszaki felülvizsgálata és az eljárással érintett tevékenység között, mely utóbbi nem eredményezheti a jótállás elvesztését, ha a gyártó által megadott tulajdonságú olajat és megfelelő minőségű (gyártású) szűrőt használnak, mint ahogyan ezt az eljárás alá vont vállalkozás az ezt tanúsító igazolás kiadása mellett teszi. Előadta, hogy nem minden gyártó fogadja el a Fram márkanéven forgalombakerülő olajszűrőt az esetben sem, ha a Fram gyártású, de nem a gépkocsigyártó által ellenőrzött és ezáltal a gépkocsigyártó emblémájával ellátott termék.

Hivatkozott arra, hogy a jótállási füzetben az egyéb szervizmunkákra és az olaj, illetve olajszűrőcserére vonatkozó tájékoztatások össze vannak csúsztatva és nem vitatta, hogy a hazai forgalmazók, Spanyolországgal szemben még nem tesznek - egyébként szerinte indokolt - különbséget evonatkozásban.
Előadta, hogy az eljárás tárgyát képező, fogyasztókat tájékoztató szövegezés révén kívánta megtudni, hogy a forgalmazók megvonják-e a jótállást, melyre nézve információval nem rendelkezik, illetve a Suzuki Rt. úgy tájékoztatta, hogy csak ajánlja a márkaszervizben történő olajcserét.

V.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdése alkalmazásában fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru, jelen ügyben a szolgáltatás valamely, a fogyasztó szempontjából lényeges tulajdonságára nézve a fogyasztói döntést befolyásoló megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
Az eljárás alá vont vállalkozás általa sem vitatottan az eljárás tárgyát képező tájékoztató tevékenységével a jótállással rendelkező személygépkocsik olaj és olajszűrő cseréjével kapcsolatos versenyben kíván részt venni, mely tevékenységet egyrészt a gyártók, másrészt a forgalmazók előírása szerint jelenleg csak az erre kijelölt márkaszervizek végeznek a hazai piacon a jótállás elvesztésének veszélye nélkül.
Az eljárás alá vont vállalkozás sem vitatta, hogy nem minden gyártó - illetve ennek megfelelően nem minden forgalmazó - fogadja el a Fram márkanévvel ellátott olajszűrő jótállási időn belül történő használatát, illetve azt sem, hogy a hazai forgalmazók a jótállás kizárásakor nem tesznek különbséget az olaj és olajszűrőcsere, illetve a jótállási időn belül elvégzendő egyéb munkálatok márkaszervizben történő elvégzésének kötelezettsége között.
Fenti körülmények között a Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás által ajánlott szolgáltatás lényeges tulajdonságának minősül, hogy annak igénybevétele esetén a fogyasztók elveszíthetik a jótállást.
Az eljárás alá vont vállalkozás által 1997-ben kihelyezett reklámcímke összhatásában arról tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az olajcserét a motorgyártók előírásai szerint, Fram szűrőkkel garanciális autókon is elvégzi.
A Versenytanács álláspontja szerint a reklám összhatásában azáltal, hogy az olajcserét a Fram szűrők felhasználásával a motorgyártól előírása szerint elvégzett munkaként tünteti fel, alkalmas arra, hogy az egyébként jótállási füzettel rendelkező fogyasztó döntését a kedvező ár és ingyenesen ajánlott szolgáltatásokkal együtt befolyásolja olyan körülmények között, amikoris a motorgyártók előírása szerint - az eljárás alá vont vállalkozás által is tudottan - a forgalmazók döntő többsége a Fram márkanevű olajszűrőt nem fogadja el, illetve a forgalmazók a szigorú jótállási felelősség miatt előírják e munkálatok márkaszervizekben történő elvégeztetését és ennek igazolását.
Megtévesztésre alkalmas volt az eljárás alá vont vállalkozás szervizében elhelyezett fogyasztói tájékoztató is, mivel úgy a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, mint a Porsche Hungária Kft., Opel Kft. és Magyar Suzuki Rt. által megküldött iratokból megállapítható volt, hogy a kötelező és a jótállási füzetben igazolandó tevékenység részének tekintik az eljárás alá vont vállalkozás által ajánlott tevékenységet, melynek hiányában a gépkocsitulajdonos a jótállást elveszítheti.
Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jogsértést megállapította.
A törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatásától való eltiltásról nem rendelkezett, mivel az akció befejezést nyert, illetve a szervizből a jogsértő tájékoztatást az eljárás alá vont vállalkozás önként eltávolította.
A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki, melynek összegét az eset összes körülményeire, így a jogsértő állapot időtartamára és időpontjára, az azzal elért előnyre, valamint a jogsérelem súlyára - a jogsértő címkét, bizonyíthatóan, alacsony számban alkalmazták - preventív jelleggel, minimális összegben határozta meg.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás álláspontjával ellentétben az ügy eldöntésénél a hazai piaci helyzetből kellett kiindulni, így a jelen eljárás keretei között - a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolása szempontjából - nem volt jelentősége annak, hogy a forgalmazók jogosan vagy jogtalanul tulajdonítanak-e jótállást kizáró joghatást az általa végzett tevékenységnek.

Budapest, 1999. szeptember 14.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika