Vj-86/1999/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Morgási Adrienne ügyvezető által képviselt Phytomed Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 95-97.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban -tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

Az eljárás alá vont Bittner svédcseppét az üvegén látható "Szociális akció a Magyar Vöröskereszt támogatásával! Amíg a készlet tart." felirattal, a Magyar Vöröskereszt emblémáját feltüntetve forgalmazza. Az "Amíg a készlet tart" meghatározás nem határolható körül pontosan a terméket állandóan után lehet tölteni, így gyakorlatilag az akció addig tartható, ameddig akarják. Az eljárás alá vont ezen magatartása sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 10 §-ában foglalt rendelkezését.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont által becsatolt iratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. A Bittner svédcsepp forgalombahozatali engedélyét az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyezte OGYI-544/1995. számon. Érvényessége: 2002. március 11-ig, illetve visszavonásig tart. Az eljárás alá vont megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszttel 1997. február 4-én. E szerint az eljárás alá vont, mint adományozó a Vöröskereszt részére - a lakosság legrászorulóbb rétegének (minimálnyugdíjasok) történő ingyenes szétosztásra 2755 db 250 ml-es üveg Bittner svédcseppet biztosít térítésmentesen, melynek ajánlott fogyasztói áron számított értéke 2.280.000.-Ft. A Vöröskereszt vállalja, hogy ezt a térítésmentesen kapott terméket az adományozó által megadott szempontok szerint a nyilvánosság lehető legszélesebb körű bevonásával szétosztja. A 4. pont tartalmazza, hogy az adományozó a termék szélesebb elérhetősége érdekében a gyógyszertárakon, drogériákon keresztül szociális akciót tervez. Az akció 1997. I. félévében kerül megtartásra, ameddig a készlet tart. Az akció megkezdésének és befejezésének pontos időpontjáról az adományozó a Vöröskeresztet írásban értesíti. Az akció a felek kölcsönös hozzájárulása esetén meghosszabbítható. Ennek "reklámkampányában a Magyar Vöröskeresztet, mint szociális ügyekben is eljáró társadalmi szervezetet oly módon népszerűsíti, hogy a médiában és az 50 és 250, valamint 500 ml-es Bittner svédcsepp termékei matrica formában Magyar Vöröskereszt emblémáját használja: szociális akció a Magyar Vöröskereszt támogatásával, amíg a készlet tart." Az adományozó a Vöröskereszt részére árbevételének 5 %-át átutalja az 5. pont szerint. A végelszámolást a felek 1997. július 15-ben határozták meg a 7. pontban. A felek a megállapodást módosították 1998. január 2-án. E szerint az adományozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága tényszerű támogatást a "Gyermekekért az emberiesség jegyében" program céljaira használja fel. Az eredeti 5. pontban az szerepel, hogy a Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága a pénzbeli támogatást saját működési céljaira felhasználhatja. A vizsgálat megállapította, hogy az adományozótól kapott összegből a Magyar Vöröskereszt működésének és kiadványainak támogatására 3.1 millió forintot, a gyermekekre és a Csepeli Anyaoltalmazó Ház beruházására szintén 3.1 millió forintot használt fel. A közel két évig tartó akció eredményeként a Bittner svédcsepp részaránya a piacon 21,2 %-ról nem jelentősen, 25,1 %-ra emelkedett.

Az "amíg a készlet tart" kitétel állandóan rendelkezésre állt termék az akció folyamatos volt. Kivételt képez 1998-ban az október és november hónap ekkor nem volt kedvezményes árusítás. 1999-ben az akció az 1997-ben aláírt megállapodás meghosszabbításaként a Magyar Vöröskereszt támogatására történik. A szerződés módosítása után a gyerekekkel kapcsolatos akciók elősegítésére került felhasználásra a kapott pénz. Ebben az esetben már bárki olcsóbban megkaphatta a terméket, nemcsak a támogatásra rászorultak. Az elővizsgálat és a vizsgálat alatt megkérdezettek (20-30 fő) szinte egytől egyig a szöveget úgy értelmezték, hogy az akció a Magyar Vöröskereszt támogatását szolgálja és nem fordítva.

Tpvt. 10. §-a szerint tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval, vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását. A Bittner svédcseppes üvegekre ráragasztott matrica nem alkalmas arra, hogy a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásolja. A fogyasztókat egy adott termék megvásárlásánál a termék ára, csomagolása, minősége befolyásolja elsősorban. Kevés a valószínűsége - és a forgalmi adatok is ezt támasztják alá, hogy az emberek azért vásárolnák a terméket, hogy a Magyar Vöröskeresztet közvetetten így támogassák. A Magyar Vöröskereszt nevének felhasználása elősegítheti a forgalom növelését, különösen árengedmény esetén, ez a lehetőség azonban a versenytársak előtt is nyitva áll és nem nevezhető a módszer tisztességtelennek. A fogyasztókat nem károsították meg, fogyasztói érdeksérelem nem következett be és a verseny szabadsága sem sérült, illetve a piac szabadsága nem csorbult. Akció során keletkezett nyereség egy részét a Magyar Vöröskereszt használta fel karitatív célokra. Mindezek alapján a Versenytanács mivel nem látott bizonyított jogsértést az eljárást megszüntette a Tpvt. 72. §-ának megfelelően.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1999. július 26.

dr. Lénárd Réka sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné