Vj-85/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lengyel Imre ügyvéd (4024 Debrecen, Iparkamara utca 6.) által képviselt Hungarotarg Szövetkezet (4030 Debrecen, Karabély utca 4.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája hivatalból indított eljárást, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont új termékként, ill. 1999. évjáratúként kínál, a valóságban ennek nem megfelelő terméket, és ezeket, mint EU szabványnak megfelelőt ajánlja a vevőknek. Elhallgatja, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, így sérti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdés a) és b) pontját.
Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte arra hivatkozott, hogy új termékként, illetve 1999. évjáratúként csak akkor kínál targoncát, ha az ígérkezik a külföldi partnertól. Az általa forgalmazott gépek megfelelnek az EU szabványoknak. Ehhez a külföldi szállítóiktól igazolást kapnak. Minden általa forgalmazott géphez mellékeli a jogszabályok által előírt okmányokat és rendelkezik ÉMI igazolással is valamennyi általa forgalmazott targonca típusra.
Az eljárás alá vont 1992. decemberében alakult a Debreceni Hunyadi MGTSZ-ből történő kiválással. Elődje a szövetkezet targoncajavító részlege volt. Fő tevékenységi köre targoncajavítás, szervízelés és használt targoncák vétele, felújítása. Négy típusú új targoncát értékesít Mitsubishi, Nissan, Toyota és Komatshu típusúakat.
Ezek értékesítése tevékenységének mindössze `/4-ét teszik ki.
A magyar külkereskedelmi statisztikai évkönyv szerint 1997-ben 4854 db emelővillás targoncát importáltak Magyarországra, ahol targonca gyártás nincs. Az eljárás alá vont az 1998-ban lebonyolított forgalom alapján a piacból 0,4 %-ban részesedik.
Az eljárás alá vont Belgiumból importálja a gépeket. Fő beszállítója a Thermote Vanhallst cég, amely 10.000 db munkagépet forgalmaz Nyugat--Európába évente. A cég árlistát küld az eljárás alá vont részére. Ez tartalmazza a gépek legfontosabb adatait, továbbá azt is, hogy új gépről van-e szó. Erről választja ki az eljárás alá vont a gépeket, ezután megalkusznak és hivatalos vámokmányokkal új gépként vámoltatja, és az arra kiszabott vámtarifát fizetik be. A targoncák értékesítésekor a szerződésben megjelölik a gépek fő műszaki jellemzőit, így gyártási évét, üzemóráját. A megvásárolt targoncákat a belga importőr ellátja egy tanúsítvánnyal, mely szerint azok az EU szabvány előírásainak megfelelnek. A gépekre fémlap is kerül, melyen szerepel az EU szabvány jelzés, valamint a gép főbb adatai. Az eljárás alá vont az eladott targoncákhoz mellékeli a következő dokumentumokat:
- jótállási jegy,
- kezelési és karbantartási útmutató. - átadás-átvételi jegyzőkönyv,
- üzembe helyezési és terhelési próba jegyzőkönyv, - targonca törzslap,
- targonca fővizsgálati jegyzőkönyv,
- szabályzat a targoncák LPG gázzal történő üzemeltetéséhez, - alkatrész katalógus.

A jogszabályok három különféle vizsgálatot írnak elő a targoncáknál, ezek a szerkezeti, biztonsági és fővizsgálat. Leggyakrabban a szerkezeti vizsgálatra kerül sor, amely egy általános áttekintést, külső szemlét jelent, s a nagyobb hibákat szűri ki. A biztonsági vizsgálat átfogóbb, de az 5 évente előírt fővizsgálat teljes körű, ilyenkor ellenőrzik legalaposabban munkavédelmi és műszaki szempontból a gépeket. Ennek regisztrálására a törzslap szolgál. Az ÉMI a targoncák forgalmazását igen szigorú előírásokhoz köti. A munkavédelmi előírások betartását az IMITÜS-BAYER végzi. A vizsgálat mindig egy típusra szól, melyet a gép forgalombahozatala előtt kell elvégezni és minden típusú targoncához mellékelni. Egy új típus bevizsgálása 150 ezer forint, ha már bevizsgálták 15 ezer forintba kerül a forgalombahozatali engedély. Az eljárás alá vont igazolta az általa forgalmazott targoncák ÉMI engedélyének meglétét.
A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont által 1999-ben eladott gépek 1998-ban illetve 1999-ben gyártott 0 üzemórás gépek.

Az eljárás alá vont a forgalmazáshoz termékismertetőt készített. Ebben az általa forgalmazott típusok fényképe mellett rövid ismertető szerepel, melyben az olvasható, hogy új és fiatal évjáratú kevés üzemórát használt változatokat tud ajánlani. Az eljárás alá vont rendszeresen részt vett szakvásárokon. Ezek közül a legjelentősebb a Kelet-nyugat expo, ezen kívül transzparenseken reklámozza tevékenységét, valamint a televízióban is reklámozza a céget.
A Tpvt. 8. §-a tartalmazza a fogyasztók megtévesztésének tilalmát. Fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru árára lényeges tulajdonságára vonatkozóan valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. Ugyancsak jogsértő, ha elhallgatják, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek. A Versenytanács állandó gyakorlata szerint a Tpvt. 8. §-ában leírt tényállás megvalósulása akkor lehetséges, ha a megtévesztés a fogyasztó szempontjából lényeges körülményre vonatkozik, a fogyasztók döntési szabadsága nem biztosított, a fogyasztók érdekei sérelmet szenvednek, továbbá az elkövető a magatartást a gazdasági versenyben követi el, így a versenytársak érdekei is sérülnek, és a piaci hatás folytán a piac
egyensúlyának torzításával járhat. Jelen esetben a vizsgálat nem bizonyította a fogyasztói érdekek sérelmét, az eljárás alá vont tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően végezte, az alacsonyabb árral történő megjelenés a piacon kifejezetten kedvező a fogyasztók részére.

Az eljárás alá vont súlya az érintett piacon igen csekély, ezért tevékenysége a piaci viszonyokra nincs számottevő hatással. Rámutat arra a Versenytanács, hogy amennyiben a targoncák gyári számát átütötték, vagy ezzel manipuláltak ez semmiképen sem tartozhat a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe.

Fenti indokok alapján a Versenytanács Tpvt. 77. § h) pontja alapján megszüntette.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1999. június 28.

dr. Lénárd Réka sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné