Vj-81/1999/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Mozsolits Beáta (dr. Mozsolits Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55.) által képviselt MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. irányítást szerezzen a BCN Kommunikációs Hálózati Tervező és Szolgáltató Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: MATÁVCOM Kft.) 1997. január 1-től működik. Gazdasági tevékenysége alközponti szolgáltatásra, hálózatszerelésre és kivitelezésre, alközponti berendezések forgalmazására, valamint informatikai és adatátviteli szolgáltatásokra terjed ki. 1998-ban 6,5 milliárd Ft árbevételt ért el.
A MATÁVCOM Kft. 1999. március 29-én kötött üzletrész-átruházási szerződéssel 90 %-os tulajdoni hányadot szerzett a hálózatszereléssel és kivitelezéssel foglalkozó X-Byte Kft-ben, amely 1998. évben 400 millió Ft árbevételt ért el.
E szerződéssel ugyancsak irányítása alá került a Veritel kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás, mely 1998. évi árbevétele 187 millió Ft volt. (Ezt az összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-71/1999/9. számú határozatával engedélyezte.)

A MATÁVCOM Kft. többségi (100 %-os) tulajdonosa a MATÁV Részvénytársaság.
A MATÁV Rt. 17 vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal, melyek főként távközlési, informatikai és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat végeznek. A MATÁV Rt. és az irányítása alatt álló vállalkozások, mint közvetett résztvevők 1998. évi együttes nettó árbevétele mintegy 371 milliárd Ft-ot tett ki.

A BCN Kommunikációs Hálózati Tervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: BCN Kft.) videokonferencia-eszközök értékesítésével, videokonferenciaszolgáltatás nyújtásával, valamint számítógép-hálózati értékesítéssel foglalkozó vállalkozás, mely tevékenységéből 1998. évben 302 millió Ft árbevételt ért el.

II.

A kérelmező MATÁVCOM Kft. 1999. március 29-én üzletrész-átruházási szerződést írt alá a BCN Kft-vel, mely révén megvásárolta a Kft. üzletrészeinek 74 %-át.
Az irányítási jog megszerzéséhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a MATÁVCOM Kft. kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.
A kérelem az összefonódás előnyeként jelölte meg a gazdaságosabb működtetést, valamint az ügyfelek szélesebb körű kiszolgálásának lehetőségét.

III.

Az összefonódás résztvevői tevékenységüket a távközlési és informatikai hálózatok tervezési, építési, szerelési, valamint értékesítési piacain folytatják. A piac liberalizált, e szolgáltatásokat nyújtani kívánó vállalkozások a szükséges hatósági engedélyek birtokában helyi és országos szinten egyaránt végezhetik tevékenységüket.
Az adatátviteli és informatikai szolgáltatások piaca rendkívül dinamikusan fejlődik, a vállalkozások között a piacszerzés érdekében erős verseny tapasztalható.
A piacon számos vállalkozás tevékenykedik, köztük 8-10 jelentősebb, a szakmában ismert tőkeerős külföldi érdekeltségű is szerepel, s mellettük egyre több az újonnan piacralépő kisebb vállalkozás.

Az összefonódásban érintett vállalkozások piaci részesedését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés

MATÁVCOM Kft.*/

BCN Kft.

Együtt (%-ban)

Alközponti szolgáltatás

54

0

54

Hálózatszerelés

7,2

0

7,2

Alközponti berendezések forgalmazása

40

0

40

Informatikai adatátviteli szolgáltatások

5

0

5

Videokonferencia

0

66

66

Számítógép-hálózati eszközök

0

0,5

0,5

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján elkészített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta. Az indítvány megtételénél arra volt tekintettel, hogy a piac egyes szegmenseiben a résztvevők viszonylag magas piaci részesedését az összefonódás nem befolyásolja, a résztvevők ugyanis eltérő - egymást nem helyettesítő - szolgáltatások tekintetében rendelkeznek viszonylag jelentős piaci részesedéssel, ezekre az összefonódás nincs hatással. Ugyanakkor a különböző szolgáltatások egy szervezet által történő biztosítása előnyöket jelenthet a jobb minőségű, magasabb színvonalon nyújtott és esetleg kedvezőbben alakuló szolgáltatási díj alakulás révén.

V.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás része vagy egésze felett összefonódás jön létre. Az irányításszerzés az esetben valósul meg (Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja), ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz az összefonódás engedélyezése iránti kérelmet a törvény 24. §-ában foglaltak szerint akkor kell benyújtani, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft feletti; illetve ha az 500 millió Ft-ot nem haladja meg, de ezzel az árbevétellel együtt ugyanaz a vállalkozás az összefonódást megelőző két évben összesen 500 millió Ft nettó árbevételt meghaladó összefonódást valósít meg. Tekintettel arra, hogy az összefonódásban érintett közvetlen és közvetett vállalkozások 1998. évi együttes nettó árbevétele - 377,8 milliárd Ft volt - meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig az egyidejűleg - vagyis két éven belül - a MATÁVCOM Kft. irányítása alá kerülő X-Byte Kft. és Veritel Kft. árbevételével együtt (Tpvt. 24. § (2) bekezdés) magasabb mint 500 millió Ft, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. §-a alapján engedélyköteles.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon.

Az összefonódás résztvevői távközlési és informatikai hálózatok építési, szerelési, valamint értékesítési szolgáltatásokat végeznek. E különböző - egymással nem helyettesíthető tevékenységekben -, így az alközponti szolgáltatások, illetve az alközponti berendezések forgalmazása területén, valamint a videokonferencia eszközök értékesítésében és ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása terén az összefonódás résztvevőinek piaci részesedése számottevő. Ezt a piaci részesedést azonban a kérelmezett összefonódás nem befolyásolja tekintettel arra, hogy e tevékenységeket párhuzamosan a résztvevők nem folytatják.
Emiatt a szervezeti egyesülés a Versenytanács álláspontja szerint a különböző szolgáltatási tevékenységekben gazdasági erőfölény megerősítéséhez nem vezet, és nem akadályozza a verseny fennmaradását sem az érintett piacokon. Álláspontja kialakításánál tekintettel volt arra, hogy számos versenytárs belépésére lehet számítani e szolgáltatásokban és egyes területeken már ma is jelentős az importverseny a hazai kínálatban.

Az előzőeket együttesen mérlegelve a Versenytanács - a vizsgálati jelentés indítványával azonosan - a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján az összefonódást engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek kérelme alapján a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1999. július 8.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika