Vj-77/1999/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (1675 Budapest, Ferihegy, Pf. 53.) kérelmezőnek versenykorlátozó megállapodás mentesítése miatt előterjesztett kérelme tárgyában - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmező és az Eurent Autókölcsönző és Média Ügynökség Kft. között tervezett reklámkihelyezési megállapodás nem minősül versenykorlátozó megállapodásnak.

Egyebekben a kérelmet elutasítja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet lehet előterjeszteni.

Indoklás

Az irányadó tényállás szerint a Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtér utasforgalma az 1980-as években dinamikusan emelkedett, ezért szükségessé vált az utasforgalmi épület bővítése. Az új terminál építkezésének befejezésével a korábban használt régi utascsarnokban és a repülőgép kiszolgáló helyeken a nagygépes nemzetközi forgalom megszűnt. Az új terminál helyiségeit a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. hosszú távú bérleti szerződési konstrukcióban hasznosítja. A repülőtéren különböző üzletek, egyéb szolgáltatásokat kínáló egységek kaptak elhelyezést, amelyek közé tartozik a gépkocsikölcsönzés. Az építők a terminálon hat gépkocsikölcsönző pultot alakítottak ki, amelyek bérleti jogát pályázat útján lehetett megszerezni. A pályázaton indult, de ajánlatával nem került a legjobbak közé az Eurent National Autókölcsönző Társaság. Mivel a Társaság tevékenységét nem kívánta szüneteltetni vagy megszüntetni Ferihegyen földterületet vásárolt a repülőtér közelében, és kialakított egy autókölcsönző telephelyet, ahová a bérlőket a repülőtér termináljairól ingyenes minibusszal szállítják ki. Ennek a szolgáltatásnak a reklámozására kívánt megállapodást kötni a kérelmezővel a vállalkozás.

A kérelem szerint a nyertes autókölcsönző társaságokkal megkötött bérleti szerződésekben az autókölcsönző cégek részére az üzemeltető azt a kizárólagos jogosultságot biztosította, hogy rajtuk kívül a repülőtéren más cégnek nem engedélyez autókölcsönzési tevékenységet. Bár az Eurent vállalkozással kötött megállapodás ezt a kizárólagosságot nem sérti, továbbá a pályázaton nyertes és a repülőtéren működő autókölcsönző cégekkel kötött bérleti szerződés a hasonló tevékenység terminálon történő reklámozását nem tiltja, a terminálon szolgáltatást nyújtó autókölcsönző társaságok elutasító reagálása miatt a kérelmező a tervezett megállapodás mentesítését kérte.

Ezen túlmenően kérte annak megállapítását is, hogy az Eurent Kft. által megjelentetni kívánt reklám nem alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, továbbá a megkötni tervezett szerződés nem valósít meg a kérelmező részéről gazdasági erőfölénnyel való visszaélést a repülőtéren már tevékenykedő autókölcsönző cégekkel szemben.

Az ügyben lefolytatott eljárást összegző vizsgálati jelentés szerint a megállapodás nem alkalmas a gazdasági verseny kiküszöbölésére, torzítására, vagy korlátozására. A reklámmal kapcsolatos és a fogyasztók megtévesztésének tilalmával összefüggésbe hozott, valamint a gazdasági erőfölénnyel kapcsolatos kérelem pedig a versenytörvény szerint nem terjeszthető elő.

A Versenytanács az ügyben feltárt iratok, a vizsgálati jelentés alapján megállapította, hogy a kérelmező és az Eurent Kft. vállalkozás között reklámkihelyezésre vonatkozó tervezett megállapodás nem minősül a Tpvt. 11. § értelmében gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak. A kérelmező és szerződéses partnere a gépkocsikölcsönzés területén ugyan versenytársak a piacon, azonban a tervezett megállapodás ezt a tevékenységüket a fogyasztók hátrányára vagy a versenytársak sérelmére nem befolyásolja. Az a körülmény, hogy a repülőtérre érkező utasok az ott kizárólagos joggal pultot nyitott autókölcsönző vállalkozásokon túlmenően tudomást szerezhetnek arról, hogy hasonló lehetőséggel nem csak a repülőtéren, hanem attól nem túlságosan nagyobb távolságban is élhetnek, a gazdasági versenyre káros hatással nem járhat. A tervezett megállapodás a versenyt nem kizárni kívánja, hanem versenyt teremt és azáltal a versenytársakat a fogyasztók jobb kiszolgálására, hatékonyabb gazdálkodásra ösztönözheti. A megállapodás célja, a versenytárs megjelenésének reklám útján való közlése a piacon szokásos és önmagában tisztességtelennek nem minősíthető eszköz.

A kérelemnek a fogyasztók megtévesztésével, illetve az erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos, a Gazdasági Versenyhivatal előzetes állásfoglalására vonatkozó részét a Versenytanács érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a Tpvt. ilyen kérelem benyújtását nem teszi lehetővé.

A Versenytanács a határozatát a Tpvt. 18. § (1) bekezdés a) pontjára alapította.

Budapest, 1999. július 19.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bódocsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika