Vj-74/1999/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a László Tibor ügyvezető által képviselt Szivárvány Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 25.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tartott tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

Az eljárás alá vont azon magatartása, hogy a belföldön szervezett tanfolyamainál idegen nyelvű elnevezését használja, magát a szakképzési törvény alapján szakképzést folytató intézménynek nevezi és e törvény alapján leteendő vizsgát és annak alapján kiállított oklevelet ígér alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül megtiltja. Az eljárás alá vontat 500.000.- (ötszázezer) ft bírsággal sújtja, melyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont, melynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást az Oktatási Minisztériumtól érkezett szignalizáció alapján. Az eljárás alá vont Szivárvány Kft. Regenbogen GmbH néven számítógépes tanfolyamokat szervezett és az ezzel kapcsolatos felhívásai olyan ígéreteket tartalmaztak, amelyek alkalmasak lehetnek a fogyasztók megtévesztésére és így sérthetik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, arra hivatkozott, hogy 1989. óta folytatja oktatói tevékenységét és a jelenlegi szabályok szerint ehhez semmilyen engedélyre nincs szüksége.
A tanfolyam szervezésekor szórólapot juttatnak el a postásokon keresztül a fogyasztókhoz, legalább 8 nappal az első foglalkozás előtt, így mindenki szabadon meggondolhatja, megbeszélheti családtagjaival a részvétel feltételeit. Az első foglalkozást ingyenesen nyújtják, ennek bevezető 30 perces tájékoztatója után mindenki szabadon dönthet, hogy vállalja-e a feltételeket. A jelentkezőkkel egyenként is foglalkoznak, így lehetőség van további kérdések feltételére is. A Cégbíróság bejegyezte mind az angol, mind a német nyelvű cégnevet, így azt teljesen jogosan használhatják. Az helytelen szövegértelmezés, hogy szakképzést biztosítanak, az oklevélben is azt írják, hogy szakképzésre irányuló képzést végeznek.
A hallgatók kérésére rendszeresítették az új "Diplom" elnevezésű bizonyítvány kiadását. A munka nélküli jelentkezők számára tandíjhitelt biztosítanak.

II.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont Budaörsi Regenbogen GmbH Oktatási Központ felirattal az ország különböző, főleg keleti területein szórólapokat juttatott el a postások útján a fogyasztókhoz. Ebben a "PC kezelői alapoktól ... . az internetig" különféle számítógépkezelői tanfolyamokat hirdet. Megadja az első foglalkozás konkrét időpontját és helyét. Közli, hogy az "Ismerkedés a számítógéppel" című három órás kezdő foglalkozás már a tanfolyam része és akár ingyenesen is meghallgatható. Minden megjelent érdeklődő sorsjegyet kap, amellyel IBM kompatibilis számítógépet nyerhet! A megjelölt időpontban az érdeklődők tájékozódhatnak az induló tanfolyamokról, itt történik a jelentkezők regisztrálása, kedvezmények és fizetési formák kiválasztása, a munkanélküliekkel történő díjtámogatások, megállapodások megkötése. A szórólap hátoldalán feltünteti a tanfolyamok fajtáit és azok díjait. Jelzi, hogy a vizsgázott hallgatóknak a tanfolyami szintnek megfelelő oklevelet, bizonyítványt adnak. A megadott időpontban megjelenő érdeklődőknek jelentkezési lapot adnak, melyen meg kell jelöljék, hogy milyen tanfolyamon kívánnak résztvenni. A 8. pontban szerepel a tanfolyam díja, ezt követően a különféle kedvezmények. Így 10 % árengedményt kap, aki 15 napon belül egy összegben fizeti meg. 20 % árengedményt kap, aki szintén 15 napon belül egyösszegben fizeti meg és igazolt munkanélküli, vagy 14-18 év közötti nappali tagozatos diák, egy éven aluli kisgyermek édesanyja, vagy nyugdíjas. A 8/c. pont szerint kérhető kamatmentes részletfizetés. Fizetheti a költségeket a munkáltató is, átutalással.
Végül a 10. pont szerint a jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben az oktató a jelentkezési lap benyújtását követő 8 napon belül írásban nem zárkózik el az oktatástól, úgy a jelentkezés az alulírott dátumtól kezdődően elfogadott megrendelésnek minősül. A jelentkezők ezen kívül aláírják a regisztrációs ívet, amelyen szerepel a tanfolyam megnevezése és a csoportbeosztása, valamint a részvételi díj fizetésére vonatkozó forma.
A hallgató ha ezt aláírja, egyúttal nyugtázza, hogy a túloldali oktatási feltételeket tudomásul vette. Az oktatási feltételek 2. pontja tartalmazza, hogy "Társaságunk az 1993. évi LVI. szakképzési törvény 2. § (3) bekezdése szerinti szakképzést folytató intézmény. A szakképzést folytató intézmény szakképzés eredményességének időszakos mérésére - nagyobb képzési szakaszok lezárásaként a törvény 13. § (2) bekezdése alapján - köztes vizsgákat szervez". Az 5. pont tartalmazza, hogy az OKJ 4713139139003. számú számítógépkezelő szakképesítés szakmai vizsgáztatását társaságunktól függetlenül külön felkérésre, külön díjazásért az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda végzi. A 12. pont tartalmazza, hogy a regisztrációs ív aláírásával, vagy a jelentkezési lap leadásával a hallgató a részvételi szándékát kinyilatkozza.
A 13. pont szerint a jelentkezési lap megrendelésnek minősül és a teljes díjfizetési kötelezettséget vonja maga után. Ez alól kivétel előzetes jelentkezés esetében, ha a tanfolyam indulása előtt min. 3 nappal az írásos lemondás megtörténik, vagy "15 pont: a fenti határidő és a tanfolyam indulási időpontja közötti lemondás esetén a már befizetett részvételi díj 50 %-át térítik vissza. A tanfolyam befejezésekor kiadott oklevél tartalmazza, hogy " a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 16/1994. (július 8.) MKM rendeletében meghatározott OKJ 4713139139oo3 számítógépkezelői szakképzésre irányuló képzésben az 1993. évi LXXVI. szakképzési törvény 13. § (2) bekezdése szerinti képzési szakasz zárásával operátori ismeretből szakaszzáró vizsgát tett. Adományozó: Regenbogen GmbH Oktatási Központ Budaörs, Baross utca 25."

III.

A Tpvt. 8. §-a kimondja, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztó megtévesztésének minősül különösen, ha szolgáltatás lényeges tulajdonságával kapcsolatban valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt. 9. §-a rendelkezik arról, hogy a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége helyszíni szemlét tartott az eljárás alá vont székhelyén, melyet Oktatási Központként jelöl meg nyomtatványaiban. A Felügyelőség megállapította, hogy "a családi ház jellegű épületen cégtábla nincs, a ház ablakai részben bedeszkázottak, elhagyatott állapotú ház, ahol többszöri csengetésre sem nyitottak ajtót." A cégnyilvántartás adatai szerint a vállalkozást 1989. október 9-én jegyezték be.
1995. február 17-től szerepel a 4. pontban a cég idegen nyelvű elnevezéseként németül: Regenbogen GmbH, angolul: Rainbow Ltd. Az eljárás alá vont kft. Magyarország területén tevékenykedik, magyar állampolgárokat képez. A mindennapi életben idegen nyelvű elnevezéssel, illetőleg a GmbH feltüntetésével a hivatalos nyomtatványokon a fogyasztók német háttérrel, tulajdonossal rendelkező cégre gondolnak és ezt nem változtatja meg az eljárás alá vont azon védekezése, hogy a közeljövőben német állampolgár kíván tulajdonrészt szerezni az eljárás alá vont cégében. Eljárás alá vont ezen magatartása megvalósítja a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában tilalmazott rendelkezést, mely szerint valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít.

Az eljárás alá vont az oktatási feltételekben azt állítja, hogy a Szakképzési Törvény 2. § (3) bekezdése szerinti szakképzést folytató intézmény. A 2/1997. (I. 22.) MüM rendelet 19. § szerint kötelező az iskolarendszeren kívüli szakképzéshez szakképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele, amelyet az illetékes Munkaügyi Központ végez. Az eljárás alá vont nem kérte nyilvántartásba vételét a Pest Megyei Munkaügyi Központban. Magatartásával az eljárás alá vont megsértette a 8. § (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatásadás tilalmát. Ugyanezt a rendelkezést sértette azzal, hogy oktatási feltételekben a Szakképzési Törvény 13. § (2) bekezdése alapján letehető vizsgák szervezését ígérte.

A Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pontja alapján megtiltotta az eljárás alá vont jogsértő magatartásának további folytatását. Erre 30 napon belül köteles, tekintettel arra, hogy bizonyos időre szüksége van az általa használt nyomtatványok, pecsétek megváltoztatásához.

A Versenytanács a bírság összegét az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg. A bírság összegét úgy határozta meg, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az eljárás alá vontat rábírja az önkéntes jogkövetésre, hogy az általa megcélzott fogyasztókat tisztességes eszközökkel befolyásolja döntésük meghozatalában.

További jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1999. július 27.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné