Vj-72/1999/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Kozma Pál ügyvezető igazgató által képviselt Újpesti Vagyonkezelő Rt. (1042 Budapest, Munkásotthon út 66-68.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát - a programcsomagok kialakítása és 1999-ben alkalmazott előfizetési díjak vonatkozásában - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás. Egyebekben, a határozat szolgáltatási szerződésekre vonatkozó részében nincs helye további jogorovoslatnak.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás - mely a rendelkezésre álló adatok szerint a Budapest IV. kerületi Önkormányzat tulajdonában van - 1995. óta biztosít kábeltelevíziós szolgáltatást Budapest IV. kerületében, Újpesten és Káposztásmegyeren.
Vételi körzete Budapest IV. kerület közigazgatási határain belül a Váci út-Dugonics utca-Madriczki utca-Berlini utca-Elem utca-Istvántelki út-Szilágyi utca-Külső Szilágyi út által határolt terület. Vételkörzetébe az 1999. márciusi adatok szerint 27.558 lakás tartozik, melyből csak 1.036 lakásban nem nyújt szolgáltatást.
Az eljárás alá vont vállalkozás ellátási területén más kábeltelevíziós szolgáltatást végző vállalkozás nem működik.
Új vállalkozások piacralépése engedélyezési szempontból nem ütközik lényeges akadályokba, ugyanakkor a magas beruházási költségek és az állandó költségeknek ebből is fakadó magas aránya miatt - azon a területen ahol az eljárás alá vont vállalkozás már kiépítette szolgáltatási körzetét - más kábeltelevíziós vállalkozás piacralépési lehetősége gazdasági szempontból korlátozott.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozás által szolgáltatott műsorok közül az úgynevezett földi sugárzású adások (MTV1, TV2, RTL-Klub) körülbelül 8.000.- Ft és szerelési költségbe kerülő tetőantennával és esetleg szobaantennával foghatók. Ez utóbbi vételi lehetőségek azonban az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott szolgáltatásnál lényegesen gyengébb minőségű szolgáltatásnak (kevesebb program) minősülnek.
Az eljárás alá vonti szolgáltatás elvben tetőantenna és műholdvevő együttes kombinációjával is biztosítható. Az a műholdvevő azonban, mely alkalmas a magyar közszolgálati műsorok vételére, körülbelül 25-30.000.- Ft-ba kerül úgy azonban, hogy azon a magyar adásokon kívül mindössze 1-2 német, több lengyel, illetve török adó fogható. A magyar földi sugárzású és a műholdas műsorok vételéhez tehát legkevesebb 40.000.- Ft beruházás szükséges. Az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított teljes program vétele azonban további műholdvevők felszerelését teszi szükségessé, mely úgyszintén több tízezer forintos költséggel jár, így az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatásának helyettesítésére alkalmas műszaki megoldás összköltsége a 200.000.- Ft-ot is elérheti.
Az AM-mikro szolgáltatás az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított műsorcsomaghoz képest részben kevesebb, másrészt más összetételű műholdas adásokat tartalmaz.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás rugalmas műsorstruktúrát alakított ki és kínált 1999. április 1-ig. Az alapcsomag mellé további három műsorcsomag volt igényelhető tetszés szerinti variációban, mely megoldás az előfizetőknek nyolc különféle választási lehetőséget biztosított.
Fenti programcsomagok mellett az előfizetők több mint fele az alapcsomagot és annak a magyar kereskedelmi adásokat is tartalmazó I.+II. programcsomagokkal bővített változatát választotta, míg az előfizetők mintegy 20 %-a valamennyi műsorra előfizetett.

1999. április 1-től az előfizethető műsorok struktúrája megváltozott, mely változás műszaki, és műsorszerkesztési okokra volt visszavezethető. Az új programcsomagok összeállításakor az eljárás alá vont vállalkozás alapvető követelménynek tekintette, hogy az összes magyar kereskedelmi műsort egy sávon közvetítse.
1999. április 1-től a hazai gyakorlatnak megfelelően három programcsomagra lehet előfizetni, mely programcsomagok racionális belső struktúrát mutatnak és ezáltal nagyobb választási lehetőséget engednek, mint a más vállalkozások által általánosan alkalmazott megoldások.

 • -

  A I., úgynevezett "Alap" programcsomag 11 csatornát tartalmaz a megszokott 4-5 csatornával szemben, köztük a magyar közszolgálati adókat (MTV1, MTV2, Duna TV), valamint különböző magyar, német, olasz és francia adásokat. Az alapcsomag díja bruttó 140.- Ft.

 • -

  A II., úgynevezett "basic" programcsomag 21 műsort biztosít, köztük a legnézettebb - így az RTL-Klub, TV2, TV3 - magyar kereskedelmi műsorokat, illetve ugyancsak itt fogható magyar nyelvű adóként a Z+, az Eurosport, Szív TV, MSAT és az ugyancsak népszerű angol nyelvű CNN adás és különböző német adók is. A programcsomag bruttó 790.-Ft előfizetési díjért vehető igénybe.

 • -

  Az 1.390.- Ft előfizetési díjú III., "EDS" programcsomag 30 csatorna vételét biztosítja, vagyis két műsorral többet, mint amennyit április 1. előtt el lehetett érni.

A legfelső programcsomag kábelspecifikus, nagy jogdíjas műsorokat tartalmaz.

A soros hálózaton a I. és II. programcsomagnak megfelelő műsor érhető el havi 779.- Ft-os bruttó előfizetési díjért.

IV.

Az 1999. április 1. napja előtt alkalmazott díjak veszteségessé tették az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységét.
Díjkorrekció nélkül a vesztesség tovább növekedett volna az esetben, ha az eljárás alá vont vállalkozás nem hárította volna át az előfizetőkre az 1999-től körülbelül 50 %-al megemelkedett szerzői és programdíjakat (műsordíj), mely műsordíjemelkedés különösen a Spektrum adót is tartalmazó III. programcsomagban szolgáltatott adásokat érintette.

Az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott havi előfizetési díjak a Budapest területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó más vállalkozások díjai alatt maradnak, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Program-csomagok

Újpesti Vagyonkezelő Rt. 1999. április 1-től alkalmazott díjai

Csomag tartalma (műsorszám)

Hasonló kiépítettségű más rendszerek

1999. évi csomag tartalma (műsorszám)

I.

140

11

170-270

4-6

II.

790

v

520-1.250

15-20

III.

1.390

30

1.050-2.000

24-40

V.

Az eljárás alá vont vállalkozás által 1999. április 1. napjáig alkalmazott szolgáltatási szerződés 2. pontja szerint a szerződő felek abban állapodtak meg, hogy a jelszolgáltatási és egyéb díjakat a szolgáltató a KSH által megállapított inflációs rátával módosíthatja a közlést követő tárgyév július 1. napjától kezdődően.

1999. április 1. napjától az eljárás alá vont vállalkozás új szolgáltatási szerződést - azaz egyedi előfizetői szerződést - alkalmaz.

Az 1999. április 1. napjától megváltozott programcsomagokról és díjváltozásokról, valamint a szerződési feltételek módosulásáról - az egyedi szolgáltatási szerződés egyidejű megküldése mellett - az eljárás alá vont vállalkozás írásban (levélben) értesítette az előfizetőket.
Az értesítésben (3/V. irat) közölte, hogy az új feltételek elfogadása esetén kéri a szerződést visszajuttatni, miáltal a régi szerződés hatályát veszti.
Arra az esetre, ha az előfizető az új feltételeket nem fogadná el és a továbbiakban nem tart igényt az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatására, kérték, hogy az előfizető írásban mondja fel a szerződést.

Az szolgáltatási szerződés I.1. pontja szerint a szolgáltató jogosult a havi díjat - annak az ügyféllel történt közlése után - minden évben egyszer módosítani.
A szerződés 6. pontja tájékoztatja az előfizetőket arról, hogy a szolgáltatási szerződés részletes szabályai - azaz az általános szerződési feltételek - megtekinthetők az ügyfélszolgálati irodában.

A szolgáltatási szerződésben hivatkozott un. Vállalkozási Feltételek (azaz az általános szerződési feltétel) 7.1. pontja foglalkozik a díjazás, számlázás alapelveivel.
E szerint az előfizetési díjat a szolgáltató jogosult módosítani, "amennyiben azt a gazdálkodását, illetve a kábeltelevíziós szolgáltatást befolyásoló körülmények reálisan indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése; programválaszték bővítése; a hálózat műszaki korszerűsítése."
A Vállalkozási Feltételek szerint az előfizetési díj módosításáról, annak hatálybalépését megelőzően köteles az eljárás alá vont vállalkozás értesíteni az előfizetőket vagy a Képújságban, vagy az ügyfélszolgálaton elhelyezett hirdetményben vagy levélben történő értesítés útján. A szövegezés szerint az eljárás alá vont vállalkozás az esetben tekinti elfogadottnak a díj módosítására - fenti formák valamelyikén - tett szerződésmódosítási ajánlatát, ha azt az "előfizető kifejezetten elfogadja, vagy 8 napon belül nem él az ellen ellentmondással".
A 7.1. pont rögzíti még, hogy a díjváltozás napjától az előfizetőnek az új (emelt) díjat kell fizetnie.
A díj (emelt díj) fizetésének elmulasztásához a Vállalkozési Feltételek 4.5.2. pontja kiköti az eljárás alá vont vállalkozást megillető felmondási jogot és ezzel egyidejűleg az előfizetőnek a szolgáltatásból történő kizárását, melyet hat havi előfizetési díjnak megfelelő visszakötési díj megfizetése esetén vehet újra igénybe.

A díjfizetés elmulasztásának következményeit a szolgáltatási szerződés (egyedi szerződés) olymódon rögzíti, hogy meghatározott idejű (negyedévi vagy éves) díjhátralék esetén a szolgáltató a szerződést felmondja és a jelszolgáltatást az esetben biztosítja, ha az előfizető a hátralékot és a hat havi díjnak megfelelő visszakötési díjat megfizeti (7. pont).

VI.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás

 • -

  az 1999. április 1. napjától alkalmazott előfizetési díjak meghatározásával,

 • -

  a programcsomagok változtatásával, valamint a

 • -

  az új szolgáltatási szerződés áralkalmazási feltételeivel (díjemelés módja) megvalósította-e a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmába ütköző jogsértést.

VII.

A vizsgálati jelentés részben a jogsértés megállapítását, részben az eljárás megszüntetését indítványozta.

 • -

  A vizsgálói indítvány szerint, a Tpvt. 21. § a) pontjába ütközően jogsértő magatartásnak minősül az 1999. április 1. napjától alkalmazott szolgáltatási szerződés (egyedi szerződés) díjmódosításra vonatkozó kikötése, így az új szerződések megvalósítják a Tpvt. 21. § a) pontjában írt hátrányos feltételek kikényszerítését.
  A vizsgálati jelentés nem találta elfogadhatónak azt az eljárás alá vonti védekezést, miszerint a Vállalkozási Feltételek részletesebben tartalmazzák, hogy mely esetben lehet díjat emelni, illetve azt sem, hogy az előfizetői ellentmondás lehetősége megszünteti a jogsértést.

 • -

  Figyelemmel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a programcsomagokat az egymással való reális helyettesíthetőség jegyében alakította ki úgy, hogy az alsó programcsomag a közszolgálati műsorok mellett az átlagot meghaladó programválasztékot nyújt, illetve a középső programcsomag valamennyi magyar kereskedelmi műsort elérhetővé teszi, továbbá a felső programcsomag kábelspecifikus, nagy jogdíjas műsorokat tartalmaz, a műsorcsomagok összeállítása miatt nem látta indokoltnak a jogsértés megállapítását, így az eljárás megszüntetését indítványozta.

 • -

  Ugyancsak az eljárás megszüntetését indítványozta az 1999-ben alkalmazott díjak tekintetében is, melyet a műsordíjak emelkedése, az eljárás alá vont vállalkozás gazdaságos működése, illetve a piacon alkalmazott más előfizetői díjakra figyelemmel nem talált jogsértőnek.

VIII.

Az eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését előadva, hogy a programcsomagok kialakításánál az előfizetői igényeket figyelembevette, a díjemelkedést pedig az infláció és a választék módosítása indokolta.
Előadta, hogy szerződési feltételeit a tulajdonos önkormányzat vizsgálja.

Az eljárás szünetelése esetére az eljáró Versenytanács által megtartott tárgyaláson vállalta, hogy az általános szerződési feltételként alkalmazott un. Vállalkozási Feltételek 7.1. pontjában írt díjmodósítási okokat és az előfizetői ellentmondásra vonatkozó tájékoztatást közli az egyedi szolgáltatási szerződésekben, tehát az egyedi szerződések 1.1. pontját úgy módosítja, hogy a díjemelésről és az ellentmondás lehetőségéről az előfizetők kifejezett (írásos) értesítést kapnak.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás vállalására tekintettel az eljárást a szolgátlatási szerződés módosításával kapcsolatos részében a Tpvt. 75. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján szüneteltette, mivel a díjemelés kifejezett (írásos) közlése, valamint az ellentmondás lehetőségének egyértelmű ismertetése kizárja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás indokolatlanul, egyoldalúan, illetve valós gazdasági ok nélkül emelje fel az előfizetési díjakat azon, a Vállalkozási Feltétel 7. pontjában írt okok alapján, melyeket csak az eljárás alá vont vállalkozás tud értelmezni anélkül, hogy a díjemelés okait az előfizető valójában kontrollálni tudná, vagyis az ott írt okokra alapított díjemelés indokoltságáról meg tudna győződni. Az eljárás szünetelése elrendelésekor a Versenytanács figyelembevette azt is, hogy a szolgáltatási szerződés még nem került alkalmazásra.

IX.

A Tpvt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálója utóvizsgálatot tartott, melynek keretén belül megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a vállalását teljesítette, ezért a Versenytanács az eljárást - annak szünetelő részében - a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

X.

A Versenytanács - egyetértve a vizsgálói indítvánnyal - az eljárást megszüntette az 1999. január 1. napjától alkalmazott előfizetési díjak és a programcsomagok kialakításával kapcsolatos részében is, mivel fenti körben az eljárás alá vont vállalkozás nem valósított meg jogsértést (a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pont).

XI.

A Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontján alapuló megszüntetés a Tpvt. alkalmazásában érdemi határozatnak minősül, melynek felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 83. § (1) bekezdése alapján kérheti a bíróságtól.
A Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontjára alapított megszüntetés ellen - mivel ez nem minősül érdemi határozatnak - nincs helye további jogorvoslatnak.

Budapest, 1999. október 19.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika