Vj-71/1999/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Mozsolits Beáta (dr. Mozsolits Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55.) által képviselt MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. irányítást szerezzen a X-Byte Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: MATÁVCOM Kft.) 1997. január 1-től a COMEX Kft., a Centrophone Kft. és az Északtel Kft. jogutódjaként működik.
Gazdasági tevékenysége alközponti szolgáltatásra, hálózatszerelésre és kivitelezésre, alközponti berendezések forgalmazására, valamint informatikai, adatátviteli szolgáltatásokra terjed ki. 1998. évben 6,5 milliárd Ft árbevételt ért el.
A MATÁVCOM Kft. többségi (100 %-os) tulajdonosa a MATÁV Részvénytársaság.
A MATÁV Rt. 17 vállalkozás felett rendelkezik többségi tulajdonosi részesedéssel, melyek főként a távközlés, az informatika és egyéb kiegészítő szolgáltatások területén tevékenykednek. A MATÁV Rt. és az irányítása alatt álló vállalkozások, mint közvetett résztvevők együttes 1998. évi nettó árbevétele mintegy 371 milliárd Ft volt.

Az X-Byte Kft. hálózatszereléssel és kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás, amelyből 1998. évben 400 millió Ft árbevételt realizált.
A Kft. 80 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a VERITEL Kft-ben, amely informatikai hálózatok szereléséhez szükséges anyagok (kábelek, csatlakozók, elosztók, stb.) kereskedelmével foglalkozik. 1998. évben 187 millió Ft árbevételt realizált.

II.

A kérelmező MATÁVCOM Kft. az X-Byte Kft. tagjaival 1999. március 29-én üzletrész-átruházási szerződést írtak alá, mely révén az X-Byte Kft. üzletrészeinek 90 %-a a MATÁVCOM Kft. tulajdonába került.
A szerződés érvényessé válásához a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kérte a MATÁVCOM Kft. mint irányításszerző a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.
A kérelemben hivatkozott arra, hogy az összefonódás jelentős mértékben elősegíti a hatékonyabb gazdálkodást, a horizontális integráción keresztül lehetővé teszi az ügyfelek komplex kiszolgálását, és szélesebb körű termékkínálat biztosítását.

III.

Az összefonódás résztvevői gazdasági tevékenységüket a távközlési és informatikai hálózatok tervezési, építési, szerelési piacán folytatják. A piac liberalizált, e szolgáltatásokat nyújtani kívánó vállalkozások a szükséges hatósági engedélyek birtokában helyi és országos szinten egyaránt végezhetik tevékenységüket.
A piacon 8-10 nagyobb, a szakmában neves külföldi érdekeltségű cég is szerepel, mellettük egyre több az újonnan piacralépő kisebb tőkeerejű vállalkozás.
Az adatátviteli, informatikai szolgáltatások területe dinamikusan fejlődik, a vállalkozások között a piacszerzés érdekében erős verseny tapasztalható.

Az összefonódásban érintett vállalkozások jelenlegi részesedését a távközlési és informatikai hálózatok építési és szerelési szolgáltatásaiból a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés

MATÁVCOM Kft.

X-Byte Kft.

Együtt (%-ban)

Alközponti szolgáltatás

54

0

54

Hálózatszerelés

4

3,2

7,2

Alközponti berendezések forgalmazása

40

0

40

Informatikai adatátviteli szolgáltatások

5

0

5

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy az a piac egyik -egymással nem helyettesíthető - szegmensében sem hoz létre gazdasági erőfölényt. Az irányításszerzés révén a hálózatszerelés területén kismértékben emelkedik a piaci részesedés, emellett viszont az összefonódás a fogyasztók komplexebb, magasabb színvonalon történő igénykielégítését, esetleg a szolgáltatási díjak csökkenését eredményező előnyöket biztosíthat.

V.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze vagy része felett összefonódás jön létre. Az irányításszerzés a törvény 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az esetben valósul meg, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz az összefonódás engedélyezése iránti kérelmet a törvény 24. § (1) bekezdése szerint akkor kell benyújtani, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft feletti. Tekintettel arra, hogy az összefonódásban érintett közvetlen és közvetett vállalkozások 1998. évi együttes nettó árbevétele - 378,1 milliárd Ft volt - meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig - 587 millió Ft volt - magasabb mint 500 millió Ft, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon (Tpvt. 14. §).

Az összefonódás résztvevői a távközlési és informatikai hálózatok építési és szerelési szolgáltatások terén fejtik ki tevékenységüket. Az egyes szolgáltatásokban, így az alközponti szolgáltatások, illetve alközponti berendezések forgalmazása területén a kérelmező piaci részesedése az összefonódást megelőzően is számottevő. Ezt a piaci részesedést azonban a kérelmezett összefonódás nem befolyásolja tekintettel arra, hogy az irányítás alá kerülő X-Byte Kft. tevékenységét a hálózatszerelés területén folytatja. E tevékenységben az összefonódás alacsony mértékű koncentrációnövekedést eredményez, a két vállalkozás együttes piaci részesedése mintegy 7 %-ra emelkedik, amely figyelembevéve a vállalkozásoknak a hálózatszerelés és az informatikai adatátviteli szolgáltatásoknál tervezett bővítését is, e területen mintegy 10-12 %-os piaci részesedés alakulhat ki a jövőben.
Ezt, valamint a piacon jelenlévő számos versenytárs működését, és a távközlési és informatikai szolgáltatási tevékenység jövőben várható dinamikus fejlődését is tekintetbevéve, a Versenytanács megítélése szerint a kérelmezett összefonódás nem akadálya a hatékony verseny fennmaradásának vagy fejlődésének az érintett piacokon.

Az előzőeket együttesen mérlegelve a Versenytanács - a vizsgálati indítvánnyal megegyezően - a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján az összefonódást engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek kérelme alapján a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

Budapest, 1999. július 7.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika