Vj-69/1999/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Dávidné Matusz Anikó ügyvezető által képviselt Resolift Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Padlizsán utca 6. fsz. 2. ) szám alatti eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indított eljárás során meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést követett el azzal, hogy 1998. november 3-i keltezésű árajánlataiban munkavégzési jogosultságáról nem, illetve valótlanul tájékoztatta a fogyasztókat.

A Versenytanács bírság kiszabását mellőzi.

Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) 1998. június 18-ától hatályos kormányrendelet értelmében műszaki biztonságtechnikai ellenőrzést csak az erre kijelölt akkreditált szervezet jogosult végezni. A kijelölést a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium végzi, amennyiben többek között rendelkezésre áll az akkreditálási okirat vagy a Nemzeti Akkreditáló Testület ide vonatkozó jogerős határozata.
Az 1998. júniusában alakult eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) kijelölési kérelme 1998. november 13-án érkezett a minisztériumba, amely november 20-án hiánypótlásra hívta fel a Kft-t. Az 1999. január 15-én beérkezett hiánypótlás a felhívásnak maradéktalanul nem tett eleget, így nem tartalmazta a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálásra vonatkozó határozatát sem. Azt nem is tartalmazhatta, mert a Kft. a kijelölés szükségképpeni előzményeket értékelendő akkreditálási kérelmet csak 1999. január 14-én nyújtotta be a Nemzeti Akkreditáló Testülethez felvonók műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata területre. Ilyen előzmények után a minisztérium 1999. június 3-án kelt 9065/17/99-es számú határozatával a kijelölési eljárást a hiányosságok teljes körű pótlásáig felfüggesztette.
A fentiek ellenére 1998. november 3-án Ecser János ügyvezető helyettes nevével jelzetten 1999-re kétféle árajánlatot készített a Kft. fogyasztói számára. Mindkét árajánlat tartalmazott olyan munkanemet, amelyhez az akkreditálást szükségképpen magában foglaló kijelölés szükséges volt már 1998. közepétől. Az egyik árajánlat az akkreditálásra és a kijelölésre nem utalt, míg a másik kifejezetten feltüntette, hogy a cégnek a kormányrendelet szerinti akkreditálása és kijelölése folyamatban van.
1998. december 18-a keltezéssel egy körlevél is közkézen forgott, amelyben a kft. jelezte az új jogszabály hatálybalépését, amelynek következtében versenytársa piaci szerepe csökkenhet. E körlevélben a kft. a reménybeli megrendelő figyelmét felhívta a vállalkozások közötti választás lehetőségére, jelezve egyben azt is, hogy a kft. kijelölése folyamatban van.

A kft. mintegy 30 társaságnak küldte meg ajánlatát, s 16-tal megbízási szerződést is kötött 1999. elején.

1999. május 28-án a kft. új ügyvezetőt választott.
A társaságnak 1998-ban és 1999-ben tevékenysége, árbevétele nem volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. §. (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint a fentebbi árajánlat és körlevél tartalomban vélt fogyasztó megtévesztés miatt eljárást indított.

A készült vizsgálati jelentés jogsértés, illetve hatáskör hiányában az eljárás megszüntetését indítványozta.

A kft. a jogsértést elismerte és kérte az ügy méltányos elbírálását, hivatkozva arra, hogy a kft-nek árbevétele nem volt, kedvezőtlen híre keletkezett, amiért is végelszámolással a cég megszüntetését tervezik.
Igazolta, hogy a felfüggesztő határozatot követően szerződéses partnereit maradéktalanul tájékoztatta a hozott döntésről.

A Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontja tiltja annak elhallgatását, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az a) pont pedig tiltja az áru lényeges tulajdonságára vonatkozó valótlan tájékoztatás adását.
E jogszabályhelyek tilalmaiba ütköző magatartást tanúsított a kft. amikor egyik árajánlatában elhallgatta megrendelői előtt, hogy bizonyos munkák elvégzési jogosultságával nem rendelkezik, míg a másikban ugyanerre valótlan nyilatkozatot tett. Ezért a Versenytanács a jogsértést megállapította a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
A magatartás folytatásának megtiltására ok nem volt (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont). A Versenytanács az eset összes körülményére tekintettel a bírság kiszabásától kivételesen eltekintet (Tpvt. 78. §).

Ellenben a körlevél tartalma, mint esetlegesen a tisztességtelen verseny tilalmába ütköző magatartás, sértheti a versenytársak piaci érdekeit. Emiatt azonban a Versenytanács marasztalóan nem foglalt állást, miután a Tpvt. II. fejezete alá vonható ügyek elbírálása a Tpvt. 86. §-a értelmében bírói hatáskörbe tartozik. Ezért a Versenytanács e részben a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára az eljárást megszüntette.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a kft. számára.

Budapest, 1999. augusztus 12.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné