Vj-38/1999/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Gantner László ügyvéd (2011 Budakalász, Ciklámen u. 12.) által képviselt Első Általános Barter Központ Kft. Budapest eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Magyar Hírlapban 1997-ben több alkalommal szolgáltatását reklámozó hirdetésében valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állított, amikor a TV3-t referenciaként tüntette fel.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

Az eljárás alá vont neve és hirdetési tevékenysége adott okot versenyfelügyeleti eljárás megindítására. Az eljárás alá vont tevékenységi köre közvetítő kereskedelem és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Az eljárás alá vont vállalkozás a tagjai soréba lépett - és rendszeres tagsági díjat fizető - vállalkozások között saját ügynökei révén készpénzkímélő szükséglet kielégítést ígér és teljesít. Cégnevében ugyanakkor valótlan az "Első" megnevezés, mert barterügyletek közvetítésével az eljárás alá vont vállalkozás megalakulását megelőzően számos belföldi cég már jogszerűen foglalkozott, továbbá az "Általános Barter Központ" megnevezés sértheti a versenytársak jogait és közvetetten a fogyasztók megtévesztéséhez vezethet. A Magyar Hírlap napilapban 1997. október 10-én és 17-én, valamint a szórólapokon megjelentetett tagtoborzó hirdetményein referenciaként feltüntetett TV3 vállalkozás megnevezése valótlan adat: a műsorszóró cég nem volt a hirdetés idején - szemben az ott megjelölt többi vállalkozással - az eljárás alá vont vállalkozás célirányú tag üzletfele, mert ismertető reklámját pénzfizetés ellenében sugározta.

A Versenytanács a vizsgálati jelentés, valamint az eljárás egyéb adatai alapján megállapította, hogy a kiterjedt tagsággal rendelkező eljárás alá vont vállalkozás tevékenységének jellege a nevével jól jellemezhető. Egyedi üzleteket csak úgy közvetít, mint többszereplős, több iparágat érintő ügyletek is létrejönnek közreműködésével, többek között az értékben nem fedezett csereügyleteket lehetővé tevő barter-csekk bevezetésével. A tagjai üzleti kapcsolatát saját ügyletkörén kívül nem gátolja; a külkereskedelem kivételével elvileg minden áru vagy szolgáltatás elérhető a közreműködésével.
A versenytársi jogsérelemmel hatáskör hiányában a Versenytanács nem foglalkozott (Tpvt. 86. § (1) bekezdés). A fogyasztókat pedig a cégnév kellő mértékben eligazítja. Az "első" kitétel éppen arra is utalhat, hogy barterügyletek közvetítésével más vállalkozás is foglalkozik; ez a szó az "egyetlen" jelentésben nem értelmezhető.

A TV3 rendszertagként való feltüntetése ellenben valótlan adat; sem a korábban, sem a jelenleg ezen a néven működő műsorszóró társaság - az 1997. év folyamán tartott egyeztetések sikertelensége miatt - nem volt az eljárás alá vont ügyfele és az eljárás alá vont által szervezett barterügyletben más módon sem vett részt. A feltárt adatok szerint a TV3 csatornáján 1997. június 13-án sugárzásra került reklámösszeállítás ellenértékeként a televíziós adó készpénzfizetési számlát nyújtott be az eljárás alá vont vállalkozásnak.

A TV3 nevének feltüntetése, rendszerbeli tagsága felcsillantása alkalmas arra, hogy a habozó vállalkozásokat rávegye az eljárás alá vont vállalkozással való első kapcsolat felvételére, ezáltal pedig a gazdasági versenyben a tisztességesen eljáró többi hasonló tevékenységű körben működő vállalkozáshoz képest tisztességtelen előnyhöz juttassa az eljárás alá vont vállalkozást.

Az eljárás alá vont vállalkozás előadására, miszerint a TV3 referenciaként való feltüntetése csupán azt jelenti, hogy az eljárás alá vont vállalkozás és a TV3 mint vállalkozás üzleti kapcsolatban álltak egymással, a Versenytanács az alábbiakra mutat rá. Elfogadva a referencia szónak az üzleti életben általánosan használt értelmét, amely szerint olyan üzleti kapcsolatot jelent, amely hivatkozási alapul szolgálhat más üzleti kapcsolatok létrejöttéhez, a tény, hogy az eljárás alá vont és a TV3 üzleti kapcsolatban álltak egymással, olyan valós adat, amelynek az adott reklámban az adott összefüggésben való feltüntetése megtévesztésre alkalmas. A referenciaként feltüntetett vállalkozások a TV3 kivételével ugyanis valamennyien az adott időben rendszertagok voltak. Másrészt az adott összefüggésben, amikor az eljárás alá vont vállalkozás célirányú üzleti tevékenységére hívja fel a figyelmet, az adott szöveg akként értelmezhető, hogy ezen üzleti tevékenységéről szerezhet adott esetben a fogyasztó felvilágosítást. Az eljárás alá vont vállalkozás és a TV3 üzleti kapcsolata azonban az állított tájékoztatásra nem volt alkalmas, hiszen a köztük lévő kapcsolat egyedi és nem függött össze az eljárás alá vont vállalkozás bejegyzett és ténylegesen folytatott ügyletszervező tevékenységével.

A Versenytanács a Magyar Hírlapban valótlan állításnak - mivel a szórólapok terjesztésére bizonyítékot nem talált - a gazdasági versenyben érdemtelen előny szerzésére alkalmas volta miatt a Tpvt. 8. § (1) bekezdése alapján a jogsértést ebben a tekintetben megállapította és bírságot szabott ki, amelynek összegét az eljárás alá vont piaci súlyához és a durva jogsértéshez viszonyítva mérlegelési jogkörében állapította meg.

Budapest, 1999. április 15.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika