Vj-44/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Julius Bacsó vezérigazgató (3540 Miskolc Vasgyári u. 43.) által képviselt V.Sz. a.s. Holding Kosice kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a V.Sz. a.s. Holding Kosice a többségi részvénycsomag megvásárlásával irányítást szerezzen a DAM Diósgyőr Diósgyőri Acélművek Ipari és Kereskedelmi Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt az 1995. évi XXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 1997. november 12-én zártkörű egyfordulós pályázatot írt ki a DAM Diósgyőr Rt privatizációjára.
A pályázat nyertese a V.Sz. a.s. Holding Kosice lett, mely a részvényvásárlással megvalósuló irányításszerzéshez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

A DAM Diósgyőr Rt tevékenysége több mint kétszáz éves kohász szakmai kultúrán alapul, minőségi ötvözetlen- és ötvözött acélminőségű, un. hosszú termékek gyártását végzi.

A magyarországi acélipari válság kezdete óta a diósgyőri kohászat kormányhatározatok alapján jelentős állami támogatásban részesült, ennek ellenére termelése 1980-as évekhez viszonyítva jelentősen csökkent, gazdálkodási helyzete romlott, belföldi piaci részesedése visszaesett.

A hazai kohászati válságkezelés eszközeként évek óta piacvédelmi intézkedések - évenként változó módszerek és mértékek alkalmazásával - vannak érvényben, annak érdekében, hogy a hazai előállítású termékek értékesítési lehetőségei biztosíthatóak legyenek.

A kérelmező a V.Sz. a.s. Holding Kosice Közép-Európa egyik legjelentősebb és sikeres acélipari vállalkozása. Saját alapanyagból un. lapostermékeket, azaz melegen és hidegen hengerelt tekercseket, ebből darabolt lemezféleségeket, bevonatos lemezeket, hegesztett csöveket és egyéb továbbfeldolgozott termékeket gyárt. Termékszerkezete a piaci lehetőségek szempontjából igen jó, értékesítésének közel 80 %-át az export teszi ki. A vállalkozás Magyarországra is exportál, több termék versenytársa a bel- és külpiacon egyaránt a magyar acéltermékeknek. A Holdingnak alaptevékenységéhez kapcsolódóan több külföldi érdekeltsége is van.

III.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta, azt kiemelve, hogy a privatizációt követően megvalósuló fejlesztés a termelés olyan reorganizációját célozza, hogy a termékszerkezet megfelelve a hazai- és exportpiaci igényeknek hosszabb távon gazdaságos működést tesz lehetővé. Az új tulajdonos által kiépített kereskedelmi rendszer átvétele, az általa biztosított nagyobb gazdasági háttér a DAM Rt piaci lehetőségeit is javítja.

IV.

A Tpvt. 24. §-a szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni. A törvény 23. §-a írja elő, hogy melyek az összefonódásnak minősülő esetek. A 23. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint a (2) bekezdés a.) pontja tartalmazza, hogy amennyiben egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze vagy része felett az összefonódásnak minősül. Az irányítás szerzés pedig a törvény 23. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A V.Sz. a.s. Kosice Holding a részvény adásvételi (privatizációs) szerződéssel a DAM Rt részvényeinek többségi szavazati jogot biztosító hányadát megvásárolta, tehát a törvény szerint felette irányítást szerez, amely összefonódásnak minősül.

A törvény rendelkezése szerint a vállalkozások összefonódása esetén az esetben kell engedély iránti kérelmet a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani, ha az érintett vállalkozások - 26. § (1) bekezdés - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a törvény 24. § (1) bekezdésében előírt összeget meghaladja.

Jelen eljárásban az érintett vállalkozások az irányításszerzés közvetlen résztvevői, melyek közül az irányítás alá kerülő DAM Rt előző évi nettó árbevétele önmagában meghaladja a törvényben meghatározott küszöbértéket. A másik közvetlen résztvevő külföldön honos vállalkozás, mely a Magyar Köztársaság területére exportból származó bevételt realizált.

Közvetett résztvevőként számításba kell venni az irányítást szerző V.Sz. a.s. Kosice többségi tulajdonában lévő V.Sz. Hungary Kereskedelmi Kft-t, mely termékeinek magyarországi forgalmát bonyolítja.
A másik közvetlen résztvevő a DAM Rt hét különböző szolgáltató, illetve tevékenységét elősegítő, de más piacon szereplő gazdasági társaságban rendelkezik irányítási jogosultságot biztosító tulajdoni hányaddal. E társaságok is az irányítás szerzés közvetett résztvevői.

A közvetlen és közvetett résztvevők előző évi nettó árbevétele az eljárás adatai szerint a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglalt összeget meghaladják, ezért a kérelmezett részvényvásárlás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

Jelen eljárásban az érintett piacon csupán tulajdonos változás történik, a korábbi állami tulajdon, s ezzel az irányítási jog egy külföldi szakmai befektető kezébe kerül. A fogyasztók szempontjából ez az akció sem a piac szerkezetét, sem szereplőinek számát nem érinti. A két vállalkozás termékstruktúrája alapvetően eltér egymástól, nem egymás versenytársaiként vannak jelen sem a hazai, sem az export piacokon.
A későbbiek folyamán, a fejlesztések és a kereskedelempolitika sikeres megvalósításával a DAM Rt helyzetének stabilizálódása a magyar, s az export piaci helyzet szempontjából is kedvező.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-ában foglaltak alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező az eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. június 2.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes