Vj-85/1997/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Csépke Attila ügyvéd (1171 Budapest, Bodonyi út 27.) által képviselt ORBIT-SAT Kft. (Budapest) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontnak a Telehold című műholdas műsorújság 1997/16., 18. és 20. számában megjelent hirdetései alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozót, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 100032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára 300.000.- (Háromszázezer) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont a Telehold című műholdas műsorújság 1997. 16., 18. és 20. számában a következő szövegű, színezéssel és különböző betűtípusokkal kiemelt hirdetést tette közzé:

"Szuperajánlatunk ! Csak nálunk kaphatók ! Kis- és nagyközösségi vevőrendszerek kábeltévéknek PACE TVR 500 digitális műholdvevő az M-SAT (magyar) és a kódolatlan olasz műsorok (Italia Uno, Rete 4, Canales, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre) vételére ! Különlegesen kedvező áron ! ORBIT-SAT Kft. 1441 Budapest, Jeszenák János út 9. Tel.: 220-6001, 220-6002. Fax: 220-6003."

A hivatali vizsgálat megállapítása szerint a hirdetett árut a jelzett időben kereskedelmi fogalomban másik vállalkozás is árusította. Az eljárás alá vont valótlan tényállítást tett közzé, ezzel megsértette a Tpvt. 8. § (1) bekezdés általános tilalmát, valamint a (2) bekezdés c) pontjába ütköző magatartást tanúsított. A jogsértés megállapítását, bírság kiszabását indítványozta.

Az eljárás alá vont tagadta, hogy befejezett magatartása alkalmas lett volna a fogyasztók megtévesztésére. Előadta, hogy a hirdetés szövege helyesen akként értelmezhető, hogy az ott jelzett áru különlegesen kedvező áron csak nálunk kapható. Ez az állítás viszont igaz volt, mert az eljárás alá vont egyedi akció révén olcsón jutott a kínált áruhoz és ezt az árelőnyt kívánta a fogyasztókkal megosztani. Kérte az eljárás megszüntetését.

II.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A (2) bekezdés c) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő kérdésekről a fogyasztó döntését befolyásoló, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A fogyasztók döntését befolyásolni igyekvő tájékoztatás akkor tisztességes, ha alapvetően igaz és a részletekben pontos. Az elemzésnek ezért - a jelen esetben - ki kell terjednie annak vizsgálatára, hogy a tájékoztatás árura vagy szolgáltatásra vonatkozik-e, az abban foglalt állítás igaz-e, az állítás valóságtartalmát a fogyasztó ránézésre ellenőrizni képes-e, végül alkalmas-e a gazdasági verseny torzítására.

A vizsgált hirdetésből a színösszeállítása alapján a kék szín emelkedik ki mint olyan, amely az egész lapoldalt is alapul véve, magához vonzza a tekintetet. A kék színben nyomott szöveg hordozza a legfontosabb mondanivalót, amit a betűnagyság is alátámaszt. Végül a "csak nálunk kapható" kiemelt szöveg a hirdetést lezáró ugyancsak kék betűkre mutat, amelyek az eljárás alá vont cég nevét tüntetik fel. Kevésbé feltűnően, de kiemelt módon - azonos piros színben és azonos nagyságú és típusú betűkkel a kínált áru megnevezése és a jutányos árra történő utalás vonzza még a szemet.

A Versenytanács álláspontja az, hogy bármely hirdetést csak akkor szabad rejtvényként értékelni, ha azt rejtvényként jelentetik meg. A vizsgált hirdetés nem rejtvény, ezért az értelmezéséhez az átlagos fogyasztó első benyomását kell alapul venni. Ezt a benyomást a "csak nálunk kapható" kiemelt felirat uralja, amely szinte kétséget kizáró tartalommal fröccsen a fogyasztó szemébe.

A tájékoztatásnak ez az üzenet lévén a központi eleme, amely nem vitásan áruval kapcsolatos, a vizsgálat következő eleme, annak megállapítása, hogy igaz-e. Tekintve, hogy azonos készüléket más vállalkozás is forgalmazott, az állítás valótlan.

Az átlagos fogyasztó nincs abban a helyzetben, hogy a közlés valóságtartalmát a döntését megelőző ésszerűen rövid időn belül ellenőrizze; számtalan vállalkozás forgalmaz műholdvevő berendezéseket. A hirdetés ezért alkalmas a fogyasztó megtévesztésére.

A valótlan állítás a gazdasági versenyben érdekelt fogyasztót megfosztotta a racionális döntés lehetőségétől, tisztességtelen volta miatt ezért a verseny torzítását is eredményezte.

A Versenytanács mindezekre tekintettel a jogsértést megállapította és a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján bírságot szabott ki. A bírság összegét arra tekintettel állapította meg, hogy a jogsértés a fogyasztóknak csak szűk körét érintette.

Budapest, 1997. október 7.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika