Vj-80/1997/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által
a Hubai István ügyvezető igazgató által képviselt HÍR-TECH Profi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1094 Budapest, Mihálkovics út 18.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntés befolyásolása és más cselekmény miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás ellen hivatalból indult vizsgálat annak megállapítására, hogy a Hír-Tech Profi Kft.
- üzletpolitikáját a megrendelők számára hátrányosan alakítja-e a vállalási díjak tekintetében, illetve arra, hogy a garancián túli javítási szolgáltatás során a fogyasztói döntés befolyásolására alkalmas tisztességtelen piaci tevékenységet folytat-e az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. §-ába ütközően.

A versenyfelügyeleti eljárásban az alábbi tényállás került megállapításra:
Az eljárás alá vont vállalkozás alvállalkozóként a SONY Hungária Kft. és a Híreltech Kft. között létrejött szerződés alapján végzi jótállási időn túli javítási tevékenységét.
Ezen utóbbi javítások tekintetében a piac többszereplős, a márkaszervizek mind a javításaiknál, mind a kereskedelmi forgalomban azonos áron biztosítják az alkatrészeket.

Az eljárás alá vont vállalkozás munkafelvevő helyén kifüggesztésre került a fogyasztók által megismerhető módon a Javító- Karbantartó Szolgáltatások Minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet, mely részletesen szabályozza - a fogyasztók által megismerhetően - a vállalkozási szerződésre vonatkozó kötelező rendelkezéseket, illetve a jótállással kapcsolatban a fogyasztókat megillető jogokat, ismereteket is.
Ugyancsak kifüggesztésre került a fogyasztók által megismerhető úgynevezett "Vállalási Feltételek" megnevezésű tájékoztató is, mely tartalmazza az eljárás alá vont vállalkozó által egyszerűbb munkálatokra alkalmazott rezsi óradíjat, illetőleg az úgynevezett kategória díjtáblázatot, mely utóbbiakat az alkalommal alkalmazza az eljárás alá vont vállalkozás, amikoris raktárkészleten nem lévő, külföldről beszerzendő alkatrész felhasználását igénylő, így többletköltséggel járó megrendelést kap.
A rezsi óradíjak alkalmazásakor használatos időnorma-táblázat írásban nem áll a fogyasztók rendelkezésére.
A feltárt adatok szerint az eljárás alá vont vállalkozás szóban tájékoztatja az ügyfeleket a várható munkadíjról, illetőleg - a Vállalási Feltételekben is rögzített módon - külön felkérésre árajánlatot készítenek a megrendelők (fogyasztók) részére.

A vizsgálati jelentés a Tpvt. 8. § (2) bekezdésének b) és c) pontjába ütköző jogsértést valószínűsített azzal, hogy

 • -

  a javítás elvállalásakor kiállított munkalapokat nem a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet 3. § (1), (2) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően tölti ki az eljárás alá vont vállalkozás,

 • -

  szolgáltatásuk a gyakorlatban nem felel meg a saját maguk által készített Vállalási Feltételeknek sem,

 • -

  a várható javítási időről történő tájékoztatás hiánya alapul szolgálhat a fogyasztói döntés befolyásolására azáltal, hogy nem minden ügyfél kap írásbeli tájékoztatást az alkalmazásra kerülő vállalkozói díj típusáról (rezsi, vagy kategóriadíj), illetve a rezsi óradíjhoz az időnormák nem állnak a fogyasztók rendelkezésére,

 • -

  a jótállási joggal kapcsolatos tájékoztatás sérti a rendelet előírásait, ezáltal hátrányos helyzetbe hozhatja a fogyasztókat, illetve a Vállalási Feltételek nem tartalmazzák a minőségtanúsítás módját, illetőleg a minőségi kifogások intézésekor követendő eljárást, miáltal az eljárás alá vont vállalkozás tevékenysége sérti a Tpvt. 8. § b) és c) pontjában foglaltakat.

A Tpvt. 8. §-a szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
Fenti jogszabályhely alkalmazásában azon magatartásoknak van versenyjogi relevanciája, melyeknél a megtévesztés a verseny szempontjából befolyásolja a fogyasztói döntés szabadságát a versenyviszonyok torzításával.
Fentiekből megállapíthatóan a fogyasztót védő versenyjogi intézkedések célja nem a közvetlen fogyasztóvédelem, illetve az arra kialakult intézményrendszer (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) kiegészítése, vagy helyettesítése.
Nem feladata továbbá az esetleges polgári jogi - bíróság hatáskörébe tartozó - jogviták eldöntése sem.

Jelen ügy elbírálásakor a Versenytanács fentieket alapulvéve - kiindulva abból, hogy a fogyasztói döntések gazdasági versenyben való befolyásolására az a cselekmény alkalmas, mely a kínált árut, vagy szolgáltatást a valósnál kedvezőbbnek tüntet fel a fogyasztók előtt, előidézve azt, hogy az ennek folytán kialakuló fogyasztói döntés alapján a vállalkozás előnyösebb helyzetbe kerüljön a piacon más vállalkozásokhoz képest - a jelen versenyfelügyeleti eljárást megszüntette.
Döntésénél figyelembe vette, hogy a fogyasztók tájékoztatására szolgáló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet és a Vállalási Feltételek a fogyasztók rendelkezésére állnak. Álláspontja szerint az a körülmény, hogy az eljárás alá vont vállalkozó tevékenysége a gyakorlatban esetleg nem minden vonatkozásban felel meg a fogyasztók tájékoztatására szolgáló, általuk megismerhető előírásoknak és vállalt feltételeknek - főként az esetben, amikor az eljárás alá vont vállalkozás szóban, illetve kérésre külön tájékoztatást is ad - nem alkalmas a Tpvt. alapján történő jogsértés megállapítására. A kifüggesztett jogszabálynak meg nem felelő esetleges tájékoztatás és gyakorlat fogyasztóvédelmi szempontból, vagy polgári jogilag kifogás alá eshet ugyan, de versenyjogi jogsértést nem alapoz meg.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a vállalási díjaknak a megrendelő számára hátrányosan történő alakítása csak az esetben bírálható el a Tpvt. alapján a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe esően, ha a magatartást gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás valósítja meg, így a jogsértés megállapítása az elrendelő határozat első fordulatában foglaltak szerint sem volt indokolt.

Budapest, 1997. szeptember 4.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika