Vj-79/1997/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Demkó-Tomori és Társai Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere út 17. ügyintéző: dr. Tomori Péter ügyvéd) által képviselt Royal Ambassador Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Veress Pálné u. 40. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt indított eljárás során
a Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 17., ügyintéző: dr. Tomori Péter ügyvéd) által képviselt Fürjes László (1182 Budapest, Egerág u. 3. szám alatti lakosnak)
a Kereskedelmi Iroda 12. számú rendbírságot kiszabó határozatával szemben előterjesztett jogorvoslati kérelme tárgyaláson kívüli elbírálása során meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács a jogorvoslati kérelmet elutasítja.

E határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal a Royal Ambassador Korlátolt Felelősségű Társaság ellen 1997. június 26-án fogyasztómegtévesztés tilalma miatt eljárást indított. Figyelmeztette, hogy ha az ügyfél az eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi, a Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 61. §-a alapján rendbíráságot fog kiszabni. Az eljárást megindító határozat, meghozatalával egyidejűleg 1997. július 9-re tűzte az eljárás alá vont vállalkozás helyszíni meghallgatását, amelyre Fürjes Lászlót idézte, aki a Kft. ellen korábban folyamatban volt versenyhivatali eljárásokban a Kft. nevében törvényes képviselőként eljárt. Fürjes László 1997. július 9-én megbízott igazgatói minőségben, törvényes képviselőként vett részt a meghallgatáson, vállalva, hogy 1997. július 16-ig válaszol a Kft.-nek intézett kérdésekre, továbbá írásbeli bizonyítékokat is csatol. Vállalásának sem a megjelölt határidőig, sem azt követően nem tett eleget, hanem a Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi Iroda ügyintézője 1997. július 16-i kelettel jelezte, hogy Fürjes László már nem a Kft. ügyvezetője.

A Kereskedelmi Iroda 1997. augusztus 27-én a 12. sorszámú határozatával Fürjes Lászlót 10.000.- Ft rendbírsággal sújtotta.

Fürjes László képviseletét ellátó ügyvédi iroda a törvényes határidőn belül, 1997. szeptember 9-én jogorvoslattal élt a bírság kiszabó határozat ellen csatolva Fürjes László 1997. június 16-i keltezésű felmondását, igazolva azt, hogy az eljárás megindulásakor Fürjes László már nem állt a Kft. alkalmazásában.

A Versenytanács Fürjes Lászlóval szemben pénzbírságot kiszabó 12. sorszámú határozatot nem változtatta meg, mert a bírságolt az 1997. július 9-i meghallgatáson olyan nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat tett, amelyekről tudnia kellett, hogy munkaviszony megszűnése folytán teljesítésükért a Kft. nevében helytállni nem tud. Magatartása következtében az eljárás szükségtelenül elhúzódott (Tpvt. 63. §) és indokolttá vált az eljárási határidő 1997. július 30-i meghosszabbítása.

Budapest, 1997. október 13.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika