Vj-78/1997/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Eördögh Péter ügyvéd (2094 Nagykovácsi, Park a 15/a.) által képviselt Béres Export-Import Részvénytársaság (2083 Solymár, Hóvirág u. 31.) és a LIBRA Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság (2083 Solymár, Hóvirág u. 31.) kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Béres Export-Import Rt. részvényvásárlással irányítást szerezzen a Libra Gyógyszerkereskedelmi Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az összefonódással érintett vállalkozások

A Béres Export-Import Rt. 1989. szeptemberében kezdte meg működését. Tevékenységi körébe élelmiszeripari termékek gyártása, nagy- és kiskereskedelme, gyógyhatású termékek gyártása, gyógyszerek és vegyipari termékek előállítása, valamint nagy-, kis-, és külkereskedelme tartozik.

A részvénytársaság tulajdonosa meghatározó hányadban a Béres Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft., ezenkívül jelentős tulajdonosi aránnyal bír egy japán szakmai befektető.
A társaság alaptevékenysége a Béres Ipari Termelő Kft. által előállított gyógyhatású készítmények - a Béres termékcsalád - nagykereskedelmi forgalmazása.
A társaság 1996-ban 1,5 milliárd forint értékű belföldi forgalmat bonyolított le gyógyhatású készítményekből és 160 millió forint értéktű exportot realizált.
A részvénytársaság többségi részesedéssel bír Bellis Gyógyszerkereskedelmi Rt-ban, mely gyógyszer és gyógyhatású termékek nagy- és kiskereskedelmével foglalkozik. Ugyancsak többségi tulajdonosa a Béres Ipari Termelő Kft-nek, mely a Béres termékcsalád előállítója, emellett ingatlankezeléssel, reklámtevékenység közvetítésével, pénzügyi és üzletviteli tanácsadással, valamint közúti teherszállítással foglalkozó gazdasági társaságokban van tulajdonosi érdekeltsége.

A Libra Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaságot 1995. júliusában alapították. Tevékenységi körébe gyógyszer és gyógyhatású termékek nagy- és kiskereskedelme tartozik, azzal a megkötéssel, hogy kiskereskedelmi tevékenységet csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folytat.
1997. évben a belföldi értékesítésének nettó árbevétele 5,9 milliárd forint volt.
A társaság többségi tulajdonosa a Kvantum Investment Bank Rt. és a Béres Rt. alkotta konzorcium.

II.

A kérelem

Béres Export-Import Rt. 1997. június 10-én adásvételi szerződést írt alá a Kvantum Investment Bank Részvénytársasággal. A szerződés szerint a Béres Export-Import Rt. megvásárolja a Kvantum Investment Bank Részvénytársaság tulajdonában lévő Libra Gyógyszerkereskedelmi Rt. 49,05%-os tulajdoni hányadát megtestesítő részvényét.
A Gazdasági Versenyhivataltól e részvény adás-vételhez kértek az 1996. évi LVII. tv. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezők engedélyt.

A kérelem szerint a részvényvásárlás révén létrejövő összefonódás következtében a társasági tevékenység hatékonysága javul, mert egyes funkciókat központosítani tudnak, másrészt hatékonyabb készletgazdálkodási rendszer kialakítására nyílik lehetőségük.

A létrejövő társaság sem szállítói, sem vevői, sem versenytársi tekintetben nem akadályozza a meglévő piaci verseny működését.

III.

A vizsgálat és az indítvány

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 71. §-a alapján készített vizsgálati jelentésben a vizsgáló a kérelmezők közötti összefonódás engedélyezését javasolta. A vizsgáló indítványát arra alapította, hogy az irányítás megszerzéssel a résztvevők piaci részaránya számottevően nem változik, jelenlegi piaci méretei nem teszik lehetővé, hogy a kialakult versenyt bármilyen módon is korlátozzák.
Az irányítás szerzés révén javulhat a hatékonyság és a szolgáltatás minősége.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

A Tpvt. 24.§-ában foglaltak alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23. §-ban foglalt előírás szerint a vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás egésze, vagy része felett. Az irányítás megszerzésének minősül az, ha egy vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.
A vállalkozások összefonódásához akkor kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a 10 milliárd forintot meghaladja, feltéve hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi árbevétele magasabb 500 millió forintnál.
A törvény 26. §-a szerint az összefonódásban érintett vállalkozások az abban közvetlenül és közvetetten résztvevők.
A közvetlen részvevők, akik között a kérelmezett összefonódás létrejön, jelen eljárásban a Béres Export-Import Rt., valamint a Libra Rt.
Közvetett résztvevőknek minősülnek a törvény 26. § . (3) bekezdése szerint a Bellis Gyógyszerkereskedelmi Rt., a Béres Ipari és Termelő Kft., a Béres Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft., a Szépvölgyi Irodaház Kft., a dr. Varius Kft., a Dörfler Trans Kft., valamint a Béres Kiev Kft., mely vállalkozásokban a kérelmező Béres Export-Import Rt. tulajdonosi részesedéssel, illetve többségi szavazati joggal rendelkezik.
Az előzőeken túl közvetett résztvevőnek minősül az a tíz - többségében gyógyszer kiskereskedelemmel foglalkozó társaság, -, amelyet a dr.Varius Kft., mint közvetett résztvevő irányít.

Tekintettel arra, hogy az előzőekben felsorolt érintett vállalkozások 1996. évi együttes
nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot - 13012 millió forint, és hogy az irányítás alá kerülő Libra Rt. 1996. évi árbevétele 500 millió forintnál magasabb
volt - a kérelem szerinti részvényvásárlás engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

A Tpvt. 30. §. (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódás iránti engedélyt, ha az az érintett piacon, illetve annak egy jelentős részén nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését, illetve ha az összefonódással járó előnyök meghaladják az abból származó hátrányokat.

Az érintett piacot a Tpvt. 14. §-ban foglaltak szerint kell meghatározni. Így figyelembe kell venni az érintett vállalkozások által forgalmazott, valamint az azokat ésszerűen helyettesítő árukat; továbbá azt a földrajzi területet, amelyen kívül a fogyasztók nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják az érintett vállalkozások által forgalmazott árukat beszerezni.

A jelen eljárás tárgyát képező irányításszerzési kérelem a gyógyszerek, valamint a gyógyhatású termékek nagy- és kiskereskedelmi piacát érintik.
Magyarországon 1988-ig egyetlen vállalat a Hungaropharma folytathatott gyógyszernagykereskedelmi tevékenységet. E piaci tevékenységet kormányrendelet szabályozta és szabályozza ma is, mely felhatalmazza a hatáskörrel rendelkező szakminisztert arra, hogy kiadja a nagykereskedelmi tevékenységre szóló engedélyt.
A gyógyszer kiskereskedelmet - az egyetlen nagykereskedő mellett - a megyei gyógyszertári központok bonyolították.
A jelenlegi gyógyszer nagykereskedelem a korábbi központi elosztó szervezetre alapul, valamint e tevékenységet végzik a korábbi megyei központokból létrejött gazdasági társaságok.
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységet változatlanul kormányzati rendelkezés szabályozza, mely alapján számos ilyen tevékenységet folytató vállalkozás jelent meg és működik ma már nagy számban a piacon.
A forgalmazás döntő hányadát azonban változatlanul a korábbi központi elosztó szervezetből alakult társaság folytatja, ezentúl három, nagy forgalmat összpontosító, társaság tevékenykedik e piacon; s a korábbi gyógyszertári központok jogutódjai is viszonylag jelentős piaci szereplők.
A piacon jelenleg mintegy 80 nagykereskedő tevékenykedik. Az utóbbi években alakult új vállalkozások többsége azonban még nem jelent igazi versenytársat a hagyományokkal bíró és nagyarányú forgalmat bonyolító vállalkozások számára, mivel főként gyógynövények, állatgyógyászati és egyéb higiéniás termékek teszik ki értékesítésük jelentős arányát.

A gyógyhatású készítmények - azaz a természetes eredetű anyagokat tartalmazó termékek, amelyek kedvező biológiai hatással rendelkeznek és orvosi előírás nélkül is alkalmazhatóak, s amelyek előírásszerű használat esetén egészségi ártalmat nem okoznak - forgalombahozatalát szintén a hatáskörrel rendelkező szakminiszter rendeletben szabályozza.
Az utóbbi években ezen áruk forgalmazásában erőteljes növekedés tapasztalható, ide kell érteni a különféle gyógykozmetikumokat és a természetgyógyászatban használt anyagokat is. E termékcsoport tényleges forgalmáról megbízható adat nem létezik.

Ami a piaci szereplők földrajzi ellátási körzetét illeti, általában az a jellemző, hogy a nagykereskedők a hozzájuk közel eső földrajzi környezetben elhelyezkedő vevőket szolgálják ki. A korábbi gyógyszertári központokból alakult társaságoknak erős a kötődése a megyék területén működő gyógyszertárakhoz.
Az áruk jellegéből adódóan azonban a szállítás különösebb nehézség, idő és többletköltség igény nélkül megoldható az ország egész területén. A Béres ExportImport Rt. gyógyhatású termékeit az ország egész területén forgalmazzák.
Mindezek alapján a Versenytanács az eljárás során a kérelemben foglalt irányítás megszerzésével kialakuló piaci hatás értékeléséhez a hatóságilag szabályozott keretek között értékesíthető gyógyszerkészítmények, valamint a gyógyhatású készítmények teljes magyarországi forgalmát vette figyelembe.
Az eljárás során megállapításra került, hogy a kérelmezett irányításszerzés résztvevői a teljes hazai gyógyszerforgalom 8,8 %-át teszik ki, a gyógyhatású szerek becsült forgalmi értékének pedig mintegy 50 %-át érinti az irányításszerzés.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Tpvt. 14. §-a szerint az érintett piac meghatározásánál a gyógyszerek esetében, amely speciális fogyasztási cikknek tekintendő, teljes körben a más áruval történő helyettesítés nem vethető fel, erről csak bonyolult módszer alkalmazásával az azonos hatóanyagú készítmények esetében lehetne szó. A Versenytanács ezért az országos gyógyszerforgalomból való részesedést, mint a vállalkozás valós piaci súlyáról jelzést adó információt elfogadta, tekintettel arra is, hogy az ügyletben résztvevő nagykereskedők a gyógyszerek széles skáláját forgalmazzák, mert a vevők - akik gyógyszertárak, kórházak, egyéb egészségügyi intézmények - igényei is a gyógyszerek széles skáláját fogják át.

Figyelembe véve azt, hogy az irányításszerzés résztvevőinek az összefonódás után is az országos gyógyszerforgalomból viszonylag csekély - 10 % alatti - a részesedése, valamint azt, hogy a gyógyhatású szerek tekintetében az irányításszerzés egyik közvetlen résztvevője a kérelmezett részvényvásárlás előtt is a Béres család termékeinek kizárólagos forgalmazója volt, amely közkedveltsége következtében a gyógyhatású szerek forgalmának eddig is jelentős hányadát tette ki. Ebben a piaci szerepkörben ez az akció változást nem okoz, így a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a gyógyszer és a gyógyhatású szerek forgalmazásában a piacon tevékenykedő nagyszámú versenytárs működése biztosított azáltal is, hogy a 90-es évektől a gyógyszerkereskedelmi tevékenységben a piacra lépés gyakorlatilag szabaddá vált.

Mindezeket figyelembe véve a Versenytanács azt az álláspontot alakította ki, hogy a kérelmezett irányításszerzés az érintett piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását.
E megállapítás alapján a Tpvt. 30. §. (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Tpvt. 77. §. (1) bekezdésének a.) pontja alapján a Versenytanács úgy döntött, hogy engedélyezi a kérelem szerinti irányítás megszerzését.

VI.

Eljárási kérdések

A kérelmező képviselőjének kérése alapján a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §. (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. 62. §. (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §. (1) és (2)
bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. október 14.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné