Vj-77/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa SZEB Gáz Kft. (6726 Szeged, Szentgyörgyi Albert u. 25.) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont jogsértést követett el, amikor 1997. január 14-én kelt levelében a fogyasztókkal már megkötött szerződéseket egyoldalúan módosította, továbbá árait visszamenőleges hatállyal érvényesítette. A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi. A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont a propán-bután gázszolgáltatók piacán - a Magyar Energia Hivatal hatósági kijelölése alapján - a határozatában megjelölt földrajzi területen kizárólagos joggal végzi szolgáltatását. Az 1997. január 14-én kelt levelében tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a már megkötött szerződéseket egyoldalúan módosítva készenléti díjat számít fel, továbbá a szállított gáz árát január 1-i visszamenőleges hatállyal felemeli. A számlák ezt követően az emelt árat tartalmazták. A fogyasztók a visszamenőleges áremelést és egy részük a készenléti díj egyoldalú bevezetését sérelmezte. Az eljárás alá vont a hivatali vizsgálat megkezdése után a visszamenőlegesen felszámított díjkülönbözetet a fogyasztóknak visszafizette és bejelentette, hogy szerződéskötési- és módosítási gyakorlatát a jövőben körültekintőbben fogja végezni. Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján gazdasási erőfölényben van az érintett piacon az, akinek az áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni. Az érintett piacon egyedüli propán-bután gázszolgáltatóként jelen lévő eljárás alá vont szolgáltatását a fogyasztó azonos termék vonatkozásában nem képes kiváltani, helyettesítő áru esetében pedig - egyedi, vegyes tüzelés, villany, vezetékes gáz - aránytalanul kedvezőtlenebb feltételekkel lenne csupán képes. Az eljárás alá vont gazdasági erőfölényével visszaélt, amikor saját akaratát diktátum formájában kívánta érvényesíteni, figyelmen kívül hagyva a szerződésmódosítás törvény szabta kereteit. A Versenytanács azonban az érintettek szűk körére és arra tekintettel, hogy a jogsértő magatartással az eljárás alá vont felhagyott, illetve az okozott jogsérelmet orvosolta, a jogsértést a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapította, a bírság kiszabását pedig a Tpvt. 78. § (1) bekezdésében biztosított jogánál fogva mellőzte.

Budapest, 1997. október 6.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika