Vj-71/1997/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Robák Károly ügyvezető igazgató által képviselt BP-OIL Magyarország Kft (1092 Budapest, Köztelek u. 6.) és a MOBIL Benzinkút Kft (1024 Budapest, Retek u. 21-27/b.) valamint a MOBIL OIL Hungary Kereskedelmi Kft (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.) kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők az üzemanyag és a kenőanyag forgalmazására közös vállalkozásokat alapítsanak.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az összefonódással érintett vállalkozások.

A BP OIL Magyarország Kft a British Petroleum Company multinacionális vállalkozás Magyarországon tevékenykedő leányvállalata. A magyarországi Kft-t 1990. szeptember 26-án jegyezték be, tevékenységi körében a kőolaj és földgáz, illetve az azokból készült termékek feldolgozása, szállítása és kereskedelme szerepel.

A BP OIL Magyarország Kft a BP Ausztria AG tulajdona 99 százalékban. A Kft-nek magyarországi érdekeltségei nincsenek.

A MOBIL Benzinkút Kft és a MOBIL OIL Hungary Kereskedelmi Kft a MOBIL Petroleum Company INC. multinacionális vállalkozás Magyarországon működő leányvállalatai.

A két vállalkozás 1990. illetve 1992. óta folytat Magyarországon tevékenységet, a Benzinkút Kft gépjármű üzemanyag értékesítéssel foglalkozik, a MOBIL OIL Hungary Kereskedelmi Kft gépjármű üzemanyag értékesítést kiegészítő szolgáltatást végez.

II.

Közös vállalkozások létrehozása.

A British Petroleum PLC. multinacionális cégcsoport előzetes megállapodást kötött a MOBIL Corporation multinacionális cégcsoporttal, hogy több rétegű üzletágai közül két üzletágban nevezetesen az üzemanyag, valamint a kenőanyag gyártási és kereskedelmi üzletágban tevékenységüket összehangolják az összes európai országban. Az üzemanyag társulást a British Petroleum PLC, a kenőanyag társulást a MOBIL Corporation fogja üzemeltetni vállalataikon keresztül.

A két szerződő partner között létrejött előzetes megállapodás alapján az érintett cégek magyarországi leányvállalatait is érinti az együttműködés.

Magyarországon a kérelmezők két közös irányítású vállalkozást szándékoznak alapítani. A BP OIL Magyarország Kft működtetné Üzemanyag PJT-t és a MOBIL Benzinkút Kft, illetve a MOBIL OIL Magyarország Kereskedelmi Kft pedig a Kenőanyag PJT-t.
Az üzemanyag forgalmazással foglalkozó polgári jogi társaságban a BP OIL Magyarország Kft-nek 70 százalékos, mig a MOBIL vállalkozásoknak 30 százalékos tulajdoni részesedése lesz. A kenőanyag PJT-ben 51 %-os részesedéssel a MOBIL vállalkozások rendelkeznek majd és 49 százalékban lesz tulajdonos a BP OIL Magyarország Kft.

A két anyavállalat, a British Petroleum PLC és a MOBIL Corporation 1996. július 5-én tett bejelentést az Európai Közösség Bizottsága részére, arról, hogy Európa szerte társvállalati formában összevonni tervezi üzemanyag és kenőanyag üzletágát, az egyes nemzeti törvények szerint. A felek közös tulajdonában álló üzemanyag és kenőanyag üzletágai számára két külön nemzeti társvállalatot létesítenek az egyes országokban.

A Bizottság 1996. augusztus 7-én hozta a felek tudomására döntését, mely szerint "nem ellenzi a bejelentett fúziót és kijelenti, hogy az megfelel a Közös Piacnak és az EEA megállapodásnak." A Bizottság döntése a 4064/1989. számú, a vállalati egyesülések ellenőrzéséről szóló EGK. rendelet 6.§ (1) bekezdés b.) pontján alapul.

III.

A vizsgálat és az indítvány.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a szerint elkészített jelentésében a vizsgáló a kérelmezők által bejelentett közös tulajdonú Üzemanyag PJT és a Kenőanyag PJT megalapításának külön feltétel nélküli engedélyezését indítványozta. Indítványát arra alapította, hogy a kérelmezők tevékenységének tervezett integrációja sem az üzemanyag sem a kenőanyag piacon a fennálló verseny helyzetet érdemben nem befolyásolja, tekintettel a kérelmezők piaci részesedésének alacsony voltára. Így az a hatékony verseny fennmaradását, illetve fejlődését nem akadályozza.
Az indítvány megtételénél figyelemmel volt az EU Bizottság pozitív döntésére is.

IV.

Az engedély kérési kötelezettség.

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A 23.§ meghatározza mely esetekben jön létre a vállalkozások összefonódása. E szerint összefonódásnak minősül többek között ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik. Ez az un. koncentrativ közös vállalat vagy vállalkozás, melynek eredményeként az érintett piacon új szereplő lép a színre, s a két vagy több régebbi szereplőt egy új vállalkozás váltja fel.

Jelen eljárásban a kérelmezők az üzemanyag és a kenőanyag üzletágak egyesítését közös tulajdonú, új piaci szereplőknek minősülő polgári jogi társaságok révén tervezik megszervezni. A polgári jogi társaság létrehozását követően az üzemanyag kereskedelmet kizárólag a BP által irányított Üzemanyag PJT fogja végezni és a MOBIL vállalkozásoknak e termékkörben tényleges kereskedelmi tevékenysége nem lesz. A kenőanyag kereskedelmi tevékenységet a MOBIL által irányított polgári jogi társaság végzi, e tevékenységgel a BP felhagy.

Az érintett vállalkozások a Tpvt. 26.§-a alapján az új vállalkozások alapításában közvetlenül és közvetve résztvevő vállalkozások.
A jelen eljárás közvetlen résztvevői a BP OIL Magyarország Kft és a MOBIL Benzinkút Kft, valamint a MOBIL OIL Hungary Kereskedelmi Kft.

Közvetett résztvevőknek minősülnek a közvetlen résztvevőket irányító vállalkozások, így a BP OIL Magyarország Kft-t 99 százalékban irányító BP Ausztria AG, valamint a MOBIL vállalkozások 100 százalékos tulajdonosa a MOBIL Petroleum Campany INC.

A közös tulajdonú új vállalkozások létrehozásában érintett magyarországi cégek 1996. évi együttes nettó árbevétele a 10 milliárd forintot meghaladja, így a kérelem szerinti vállalkozások megállapítása engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén ha az összefonódással járó előnyök meghaladják az abból származó hátrányokat. Az érintett piacot a Tpvt. 14.§-ában foglaltak szerint kell meghatározni.

Jelen eljárásban a közös tulajdonú vállalkozás érintett termékei a gépjármű üzemanyagok, melyek forgalmazása a közvetlen szereplők tevékenysége révén vagy közvetítő kereskedőkön keresztül Magyarország egész területén folyik. A közvetlen értékesítő helyek az üzemanyagtöltő állomások, a közvetítő kereskedők az áruházláncok vagy más üzemanyagtöltő állomás tulajdonosok. Az üzemanyagok értékesítése szigorú műszaki előírások alapján történik, kiskereskedelmi fogyasztókhoz csak üzemanyagtöltő állomások működtetése révén lehet a terméket eljuttatni.

Magyarországon a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai értékesítik az üzemanyag forgalom körülbelül 80 százalékát. E forgalmazók 1996-ban együttesen 1,4 millió liter benzint és 716 ezer liter gázolajat forgalmaztak. Országosan mintegy 1250 (benzinkút) értékesítési hely van, melyből a kérelmező BP 23 -mal a MOBIL vállalkozások pedig 5-tel rendelkeznek. Az Ásványolaj Szövetség tagjai által 1996-ban összesen értékesített benzin forgalmazásból a BP 3,9 százalékkal, a MOBIL vállalkozások 0,6 százalékkal részesedtek.

Az üzemanyag piacon számos hazai és külföldi vállalkozás szerepel és egyre erősebb versenyhelyzet van közöttük. A különböző kenőolajak - melyeket a gépjármű üzemanyag forgalmazó vállalkozások ugyancsak jellemzően és párhuzamosan forgalmaznak, - vonatkozásában is élénk a versenyhelyzet.

A piaci kínálati és keresleti oldalán a kérelmezők által létrehozandó közös vállalkozások a piaci forgalom igen alacsony hányadát befolyásolják majd. Így az a piaci szerkezetben, a versenyhelyzetben számottevő hatást várhatóan nem eredményezhet. Kétségtelen tény, hogy az üzemanyag és a kenőanyag üzletágak egyesítésével a piaci szereplők száma csökken, ez azonban a jelenlegi és a jövőben várható piaci részesedést is figyelembe véve érdemi változást nem eredményez, miután az érintett piacon nagyszámú résztvevővel erős versengés folyik. A közös tulajdonú szakosodott vállalkozások létrehozásával a kérelmezők piaci munkájuk javításával érhetnek el eredményeket, melyek a fogyasztók számára is előnyösek lehetnek.

Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti közös tulajdonú vállalkozások létrehozása az érintett piacon nem alapoz meg és nem is erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nincs érdemi hatással az érintett piacon működő vállalkozások közötti versenyre.

Ezt figyelembevéve a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti vállalkozás alapításokat engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések.

A kérelmezők kérése alapján a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján, tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat a kérelmezők előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. július 18.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi