Vj-104/1997/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Deák Géza igazgatósági elnök által képviselt Hajdú-Bét Belkereskedelmi Rt. (1103 Budapest, Kőér u. 3/a.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Hajdú-Bét Belkereskedelmi Rt. többségi részvénycsomag megvásárlásával irányítást szerezzen a Dél-Pesti Közért Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

1. A Hajdú-Bét Belkereskedelmi Rt. (a továbbiakban: HBB Rt.) részvényei 100 százalékban a Hajdú-Bét Baromfitermelő és Értékesítő Rt. tulajdonában vannak, és az szintén 100 százalékos tulajdonosa

  • -

    a Hortobágyi Lúdtenyésztő Rt-nek;

  • -

    a Hortobágy-Nyírmada Takarmánygyártó Kft-nek, valamint

  • -

    a tollfeldolgozással foglalkozó Hajdú Féder Rt-nek.

A vállalkozáscsoport a baromfiipari termékekre nézve teljes vertikális integrációt valósított meg: a baromfitermelés, feldolgozás és forgalmazás valamennyi fázisával rendelkezik. Az öt vállalkozás 1996. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 24,4 milliárd forint volt.

2. A HBB Rt. Budapesten, majd 1997. májusától fokozatosan az ország egész területén végzi a baromfiipari termékek nagy- és kiskereskedelmét.
Kiskereskedelmi tevékenysége keretében Budapesten 23 boltot üzemeltet, amelyek együttes forgalma 1996. évben 1,2 - ezen belül baromfiból 0,7 - milliárd forint volt.

3. A Dél-Pesti Közért Rt. Budapest területén 28 élelmiszer-kiskereskedelmi bolttal rendelkezik, amelyekben az élelmiszertermékek teljes skáláját - közte baromfitermékeket is - forgalmazza. 1996. évi nettó árbevétele kereken egy milliárd forint volt, amelyen belül a baromfitermékek forgalma 0,2 milliárd forintot tett ki.

4. A HBB Rt. és a Dél-Pesti Közért Rt. részesedését Budapest 1996. évi baromfi-kiskereskedelmi forgalmából az alábbi az alábbi táblázat mutatja be.

Árucsoport

HBB Rt. (%)

Dél-Pesti Közért Rt. (%)

Együtt (%)

Csirke, tyúk

7,2

2,1

9,3

Pulyka

8,3

2,2

10,5

Kacsa

7,3

1,8

9,1

Liba

1,1

0,6

1,7

Átlag

6,1

1,7

7,8

5. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.), valamint a HBB Rt. 1997. szeptember 8-án Adásvételi Szerződést kötött, mely szerint a HBB Rt. megvásárol a Dél-Pesti Közért Rt. jegyzett tőkéjéből 85 százalék tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagot.

6. Az Adásvételi Szerződés rögzítette, hogy a tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal általi jóváhagyást követő 31. napon lép hatályba. Ennek megfelelően a HBB Rt. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a többségi részvénycsomag megvásárlásával megvalósuló összefonódáshoz. A kérelemben hivatkozott arra, hogy a HBB által eddig üzemeltetett boltok és a Dél-Pesti Közért bolthálózata együttes élelmiszer-kiskereskedelmi forgalma a budapesti élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom egy százalékát sem éri el.

7. A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

8. Az összefonódás közvetlen résztvevőinek (a HBB Rt. és a Dél-Pesti Közért Rt.), valamint közvetett résztvevőinek (a HBB Rt-t irányító Hajdú-Bét Baromfitermelő és Értékesítő Rt., és az általa irányított vállalkozások) együttes 1996. évi árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Dél-Pesti Közért Rt. 1996. évi árbevétele az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1)-(2) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

9. A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon (Tpvt. 14. §) vagy annak jelentős részén.

10. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódással érintett piacok közül azok részletes vizsgálata szükséges, amelyeken az összefonódás megvalósulása esetén növekszik a koncentráció, vagyis amelyeken az érintett vállalkozások közül egynél több - az összefonódást megelőzően egymástól független - vállalkozás van (lehet) jelen. E feltételnek kizárólag a budapesti baromfi-kiskereskedelem felel meg. Ezen a piacon az összefonódás a koncentráció növekedését eredményezi ugyan, azonban a (baromfitermékek egésze, és az egyes baromfifajták tekintetében is) kialakuló viszonylag alacsony piacrészesedésre, valamint az érintett piacon jelenlévő nagyszámú versenytársra tekintettel a kérelem szerinti részvényvásárlás nem hoz létre gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ezesetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

11. Az ügyfelek (a kérelmező és a Dél-Pesti Közért Rt., amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

12. A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról intézkedni nem kellett.

13. A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. október 15.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika