Vj-98/1997/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Mikus Imre (2030 Érd, Nyírfa u. 20. szám alatti) ügyvéd által képviselt Teavirág Betéti Társaság eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt indított ügyben - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés és a csatolt írásbeli bizonyítékok alapján a következő tényállást állapította meg:
A Budapest V., Váci u. 16. III. emeletén Fontana Étterem néven az eljárás alá vont vállalkozás vendéglátóipari üzletet működtet, amelynek működési engedélye melegkonyhás üzemre szól.
Az éttermi részhez egy kisebb helyiség is csatlakozik. E helyiség funkcióját illetően is vita keletkezett az üzemeltető és az illetékes önkormányzati szakigazgatási szerv között. Egyes adatok szerint e helyiséget bárként is használják, más adatok szerint szerepe külön rendezvények vagy éttermi zsúfoltság esetén van.
Az illetékes szakigazgatási szerv 1997. június 5-én kelt 28809/4/97. számú azonnal végrehajtandó határozatával az üzlet ideiglenes bezárását rendelte el különböző jogszabályi előírások megsértése miatt, majd ezek megszüntetése után az 1997. június 18-án kelt 25. számú határozatával 1997. június 19-től az egység megnyitását engedélyezte.

Bejelentés alapján a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított (Tpvt. 70. § (1) bekezdése) annak megállapítása végett, hogy az üzemeltető olyan szolgáltatást hirdet-e, amelyet ténylegesen a fogyasztóknak nem nyújt.
Az 1997. augusztus 5-én megindult eljárás során ilyen tartalmú tájékoztatást a vizsgálat nem tárt fel, ezért a készült jelentés bizonyíték hiányában az eljárás megszüntetését indítványozta.
Álláspontját a Versenytanács is osztja az alábbi kiegészítéssel:
Abban az esetben, ha a bejelentés ténybelileg igazolható, megvalósulhat versenyjogsértés, hiszen a fogyasztó a hirdetéssel felkeltett reménye ellenére sem bár- sem kabarészolgáltatásban nem részesül, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megalapozatlan hirdetése az egységnek hamis vonzerőt kölcsönöz.
Abban az esetben, ha az üzemeltető ezen szolgáltatásokat hirdeti, avagy nem hirdeti, s e szolgáltatásokat - függetlenül azok minőségi megítélésétől - a fogyasztók igénybe vehetik, a fentebbi versenyjogsértés nem valósulhat meg, mert a többletszolgáltatások nyújtása fogyasztói szempontból előnyös még akkor is, ha a vállalkozás ezen eljárása egyébként a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe nem tartozóan az egység működési engedélyébe ütközik.

A Versenytanács ezért a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

A Tpvt-n alapuló jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 1997. szeptember 23.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika