Vj-96/1997/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Reöthy Gyula vezető jogtanácsos által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Bp., Nádor a 16.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapítására indult eljárásban tartott tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 15 napon - belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (továbbiakban: OTP Bank Rt.) eljárás alá vont 1997. július 1-jétől a lakossági forint folyószámla szolgáltatásról és a hozzákapcsolódó A hitelről új üzletági szabályzatot, valamint díjváltoztatást léptetett életbe. Mindkét változtatás hirdetményben 1997. július 15-től közzétette fiókjaiban. A fogyasztókat érintő lényeges változások a következők voltak
- az általános üzletszabályzat kivételével valamennyi szerződést érintő feltétel (üzletági, üzletszabályzat, kamatok és díjak) változtatásának 15 nappal korábbi közzétételét vállalja az OTP,
- új díjként bevezetésre került havi zárlati díj (100.-Ft/hó),
- havi két alkalomra csökkent a díjmentes pénzfelvétel,
- duplájára emelkedett a rendszeres átutalási díj, 40%-al az eseti átutalási díj,
- emelkedett az eseti számlakivonat, a készpénzfizetési megbízás, a deviza átutalásoknál a sürgősségi díj,
- díjmentessé vált a Tele-Bank szolgáltatás.

A Magyar Nemzeti Banktól kapott tájékoztatás szerint Magyarországon, Budapesten és a nagyobb városokban az OTP Bank Rt. mellett jelentős kereskedelmi bankok (Budapest Bank, Magyar Hitel Bank, Magyar Külkereskedelmi Bank, Kereskedelmi Bank, Postabank, Általános Értékforgalmi Bank, Magyar Takarékszövetkezeti Bank, Mezőbank, Ing Bank, ABN AMRO Bank, Magyarországi Wolks Bank, Kommersbank, Porsche Bank stb.) mintegy 42 bank foglalkozik lakossági folyószámla vezetéssel. Ezen bankok fiókjai nagyjából lefedik az ország teljes területét. Az eljárás alá vont az érintett piacon vezető szereppel rendelkezik, azonban megállapítható, hogy ezen a piacon élénkülő versenyt folytatnak a bankok a fogyasztók megnyeréséért.

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. ( a továbbiakban: Tpvt.) 70. §. (1) bek. alapján 1997. augusztus 7-én vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont, a lakossági folyószámla szerződések kondícióinak 1997. július 1-jétől történt megváltoztatása, - a változtatás mértéke, köre, alkalmazása, az ügyfelek értesítésének módja - során visszaélt-e gazdasági erőfölényével az OTP Bank Rt. Utóbb 1997. szeptember 11-én a vizsgálatot kiterjesztették a szerződések keretében a kamatszámítással kapcsolatos magatartására is az eljárás alá vontnak. A Tpvt. 71. §. (1) bek. alapján készült vizsgálati jelentés a lekötött betéttel rendelkezők vonatkozásában a Tpvt. 21. §. d) pontjába ütköző jogsértés megállapítását indítványozta.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Nem vitatta, hogy a lakossági folyószámla üzletágban még erőfölényes helyzetben van, bár annak mértéke napról-napra csökken, mivel egymás után jelennek meg a piacon a kereskedelmi bankok, a takarékszövetkezetek mellett. Vitatta ugyanakkor, hogy visszaélést követett volna el, álláspontja szerint a pénzügyi törvény és a takarékbetétekről szóló 1989. évi II. tvr. 13. §-a által szabályozott kamatváltoztatás feltételei szerint jártak el.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Lakossági folyószámla szerződést Magyarország területén személyazonosság igazolása mellett bárki köthet az eljárás alá vont fiókjaiban. A szerződés feltételeit az üzletági szabályzat tartalmazza, az ezentúli nem szabályozott területekre az általános üzletszabályzat, a banki hirdetmények és az egyéb jogszabályok vonatkoznak. Amennyiben az üzletági szabályzat eltér az általános üzletszabályzattól, akkor az eljárás alá vont az üzletági szabályzatot tekinti mérvadónak. A számlatulajdonos külön szerződéssel bankkártyákat és hiteleket igényelhet. Különféle megbízásai alapján az eljárás alá vont a számlán lévő pénzt látraszóló, illetve (1, 3, 6, 12 hónapra) lekötött betétként kezeli. A számlán lévő betétek után kamatot fizet, a számla kezeléséért pedig jutalékokat, díjakat számol fel a mindenkori kondíciós lista (hirdetmény) szerint.

Az 1997. július 1-jétől bevezetett kondíció váltásra a figyelem felhívást ügyfeleinek a május havi számlakivonaton, majd 1997. május 30-án és június 15-én banki hirdetményeken, majd május 27-én sajtótájékoztatóval valósította meg az eljárás alá vont.
Ennek alapján újságcikkek jelentek meg a változásokról a Népszabadságban, Népszavában, Magyar Hírlapban, Magyar Nemzetben, Napi Gazdaságban is.

Az üzletszabályzat szerint a bankkártya szerződés megkötése nem automatikus. A bank 10 munkanapig vizsgálja az ügyfél pénzügyi helyzetét, és ez alatt jogosult a szerződési ajánlat aláírását indokolás nélkül megtagadni. A július 1-jétől hatályos forint alapú bankkártyákra vonatkozó hirdetmény szerint ötféle bankkártyát lehet különféle kondíciókkal igényelni, melyek között 400-tól 1.400.-Ft-ig terjedő éves díjak mellett szerepelnek az egyéb költségek, amelyek az üzletszabályzat alapján egyoldalúan változtathatóak az eljárás alá vont részéről, 15 nappal korábbi hirdetményi megjelentetéssel.

Amennyiben az ügyfél nem fogadja el a módosítást a bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A felmondás minden esetben 30 napra szól és ezen idő alatt az ügyfélnek a korábbi feltételek szerinti szolgáltatás jár.

A Tpvt. 22. §. (1) bekezdésének a) pontja értelmében gazdasági erőfölényben van az érintett piacon akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni, továbbá a (2) bekezdésnek megfelelően az is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja.

A lakossági folyószámla vezetési piacon, melyen az OTP Bank Rt. mellett szinte valamennyi jelentős bank és takarékszövetkezet is tevékenykedik az OTP Bank Rt-nek a Tpvt 22. §. (1) illetve (2) bek. alapján gazdasági erőfölénye nem állapítható meg. Nem találta megállapíthatónak a Versenytanács a vizsgálati jelentéssel ellentétben a lekötött betéttel rendelkező ügyfelek vonatkozásában sem jogsértés megtörténtét. Akkor lenne ugyanis megállapítható az eljárás alá vont részéről jogsértés, ha a lekötött betéttel rendelkező ügyfeleinél - akik fogva tartott fogyasztóknak minősülnek, - az árak vonatkozásában diszkriminációs megkülönböztető intézkedést tett volna, vagyis ezen réteg számára, - mivel máshoz fordulásuk esetén elvesztik a kedvező kamatozású lekötéseiket, - és így veszteség éri őket, - ezt kihasználva - hátrányosabb feltételeket állapított volna meg, mint a többi számlával rendelkező ügyfelénél. Tekintettel arra a tényre, hogy a tartós lekötéseket az ésszerűen eljáró fogyasztók nem a lakossági folyószámláik mellett kötött szerződések alapján tartják a bankban, mivel arra jóval előnyösebb feltételű lehetőségeik vannak, a tartós lekötésű betéttel rendelkező ügyfelek száma az összes darabszámnak csak mintegy 15 %-a. Az érintett ügyfelek annak tudatában írták alá a betét lekötésére irányuló szerződést, hogy az eljárás alá vont a folyószámlaszerződés alapján jogosult egyoldalú változtatásra.
Mindezek alapján a Versenytanácsa Tpvt. 77. §. (1) bek. h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1997. október 14.

dr.Lénárd Réka előadó
dr. Bodócsi András
dr. Győrffy István
Kis Lászlóné