Vj-95/1997/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Jámbor László ügyvéd (1097 Budapest, Vaskapu út 41.) által képviselt Szabolcsi Vámügynökség Kft. Nyíregyháza eljárás alá vonttal szemben erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

Indoklás

I.

A vámügynök egyéni vállalkozó bejelentő azt sérelmezte, hogy a Vámügynökséget üzemeltető versenytársa a vámügynökségi infrastruktúrája igénybevételéért a bejelentő által előállított, vámárut szállító kamionok parkolása után használati díjat szed. Álláspontja szerint az eljárás alá vont magatartása erőfölénnyel való visszaélésnek minősül.

A hivatalból indult eljárásban a vizsgálat feltárta, hogy a vámolást kezdeményező fél egyes kiemelten kezelt áruk - mint például a személygépkocsik - kivételével az ország egész területén szabadon fordulhat vámhivatalhoz, vámügynökséghez, vagy vámkezelésre egyébként kijelölt helyhez.

A vámolás történhet tételesen vagy egyszerűsített módon, kérhető helyszíni szemle formájában az áru tulajdonosának telephelyén, vagy meghatározott esetekben a vámhatóság által árukezelésre kijelölt helyen. A vámhatóság jogosult az árut a szolgálati helyre berendelni.

A vámeljárást az áru tulajdonosa a szolgálati helyen közvetlenül is kezdeményezheti, ellenben a vámkezelésre kijelölt helyen kizárólag vámügynök igénybevételével történhet a vámolás.

A szolgálati helyet megépítő és üzemeltető vállalkozónak a területileg illetékes vámparancsnokság mindenkor a hatályos VPOP utasításban előírt feltételek teljesítése esetén engedélyezi szolgálati hely fenntartását. Az előírások az infrastruktúra megfelelő kiépítésére és a működtetés kiszolgáló- személyi és a dologi feltételek biztosítása érdekében jelentős anyagi ráfordítást tesznek szükségessé.

A szolgálati helyet fenntartó vámügynökség maga is végezhet vámszolgáltatást az áru tulajdonosával történő megállapodás esetén. A más vámügynök, vagy a tulajdonos által kezdeményezett vámeljárás esetén köteles biztosítani a vámkezelés tárgyi feltételeit, mint például a mérlegelés, targonca-használat, parkolás, számítógép rendelkezésre bocsátása, és így tovább.

Ez utóbbi esetben a versenytárs vámügynöknek felszámított használati díj bevezetésének tisztességes vagy tisztességtelen volta a jelen eljárás tárgya.

II.

A Tpvt. 21. § a) és j) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélve a versenytársat indokolatlanul hátrányos feltételek elfogadására kényszeríteni, vagy számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni.

A sérelmezett magatartás értékelését egy objektív és egy szubjektív természetű kritérium alapján kell elvégezni. Bármelyikük hiánya kizárja az elmarasztalást.

Az objektív kritérium az eljárás alá vont vállalkozásnak az érintett piacon a magatartás tanúsításakor fennállott, vagy még meglévő gazdasági erőfölénye; a szubjektív mérce a magatartás tisztességes vagy tisztességtelen voltának a megítélése.

Az érintett piacot a Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.

A jelen esetben az eljárás alá vont által kínált áru abban a szolgáltatásban jeleníthető meg, amelyet az eljárás alá vont az általa kiépített és fenntartott szolgálati hely igénybevételének a lehetőségével biztosít a vámolást kezdeményező félnek, legyen az az áru tulajdonosa, vagy szolgálati hellyel nem rendelkező vámügynök.

A tulajdonos akkor köteles vámügynököt igénybe venni, ha nem szolgálati, hanem áruvizsgálatra kijelölt helyen kíván vámoltatni. Ilyenkor a hatósági személy megy a helyszínre szemledíj ellenében.

A szolgálati helyként működő vámügynökség igénybevétele a kiépített infrastruktúra mellett azért is célszerűbb, mert az a vámhivatal hivatalos helye, az eljárás gyorsabb volta mellett a szemledíj is megtakarítható. Szolgálati helyként működnek természetszerűleg a hatóság által fenntartott vámhivatalok, amelyek szintén szabadon választhatók és szemledíj nélkül vehetők igénybe.

A földrajzi terület a jelen esetben az ország keleti határaihoz közel eső, valós választási lehetőséget nyújtó szolgálati helyek hálózata. Ezen a területen öt vámügynökség és öt vámhivatal kínál azonos szolgáltatást. A Nyíregyházán, Debrecenben, Mátészalkán, Balmazújvároson, Tuzséron és Berettyóújfalun fellelhető tíz szolgálati hely szolgáltatásai közül a vámolást igénylő szabadon választhat.

Az eljárás alá vont erőfölénye kizárható, a sérelmezett magatartás nem sérthet a Versenyhivatal által védendő jogot.

III.

A Versenytanács mindazonáltal érzékelte a vámügynökség és a vámügynök között valósan fennálló érdek-összeütközést. A versenyjogi szakirodalom a vámügynöknek azt az igényét, hogy versenytársként ellenszolgáltatás nélkül igényelje az eljárás alá vont szolgáltatását, potyautazásnak nevezi. Arra viszont valószínűleg nem volt még példa, hogy egy potyautas kérjen védelmet a versenyfelügyeleti szervtől az utazás költségét felszámító versenytárssal szemben.

Valamennyi, az érintett földrajzi piacon működő vámügynökség számol fel díjat a létesítmény használatáért - a berendelés esetét kivéve -, ha azt versenytárs üzleti tevékenysége helyszíneként veszi igénybe. A magatartás nem tisztességtelen.

A Versenytanács ezért az eljárást a vizsgálati indítvánnyal egyezően megszüntette.

Budapest, 1997. november 12.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika