Vj-93/1997/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Holl Józsefné (2521 Csolnok, Béke út 2.) ügyvezető által képviselt EUROCT-Akadémia Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Kisduna sétány 11.) eljárás alá vont vállalkozás ellen bírság kiszabása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozót, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára 10.000.- (Tízezer) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet élni a határozat felülvizsgálata iránt.

Indoklás

A Legfelsőbb Bíróság Gf.II.30795/1997/4. számú ítéletével megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás - kinek neve korábban OKTÁV-Akadémia Kft. volt - az OKTÁV név 1997. február 12-ig történt használatával, valamint azzal, hogy az OKTÁV-Akadémia Kft. dolgozója részére 1996. augusztus 21-el meghatalmazást adott külső partnerekkel való tárgyalásra, illetve szerződéskötésre, az 1990. évi LXXXVI. törvény (Vtv.) 3. §-ába ütköző magatartást valósított meg.
A vezérszó, vagyis az "OKTÁV" szó feltüntetését a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütközőnek minősítette a megkülönböztető toldat szerepeltetése ellenére, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozást az OKTÁV-Akadémia Kft. munkatársai hozták létre a hasonló névvel, ami azon túl, hogy a piacon félrevezető, az üzleti tisztesség követelményeivel sem egyeztethető össze.
A tisztességes piaci magatartással ellentétesnek ítélte meg azt is, hogy az eljárás vont vállalkozás a versenytársa akkori munkavállalóját bízta meg szerződéskötéssel.

Az illetékes megyei bíróság az ítélet jogerőre emelkedése után az iratok áttételével az eljárás alá vont vállalkozóval szemben a Vtv. 47. § (2) bekezdése alapján bírság kiszabását kezdeményezte.
Az eljárás alá vont vállalkozással szemben, a bíróság kártérítést nem állapított meg, ezért a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vtv. 48. § (2) bekezdése alapján jogosulatlan anyagi előny, illetve kár hiányában a bírság összegét az eset összes körülményeire - így a jogsértés piaczavaró voltára, ennek időtartamára és nagyságrendjére - tekintettel állapította meg, figyelembe véve azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tevékenysége egyéb iránt a piaci normáknak megfelel.

Budapest, 1997. szeptember 23.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika