Vj-92/1997/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Filó Frigyes ügyvezető által képviselt Bauwelt International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Bp. Gitár a 34. szám alatti) elsőrendű és a Super-Hobby Építőanyag,- Barkács és Kerti Eszköz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ugyanottani másodrendű eljárás alá vont vállalkozás ellen a Gazdasági Versenyhivatal által fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény ( a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

Az 1997. május 31-ig hatályos 24/1985. (XII.28.) ÉVM számú rendelet előírta, hogy az építési felhasználásra kerülő anyagok minőségét a gyártónak (importálónak) tanúsítani és ennek alapján építési célra forgalmazni csak az állami szabványban, a műszaki leírásban vagy az alkalmazási engedélyben rögzített vizsgálatok alapján lehet. Állami szabvány, műszaki előírás, vagy alkalmazási engedély hiányában minőséget tanúsítani és forgalmazni csak az Építőipari Minősítő Intézet (ÉMI) alkalmassági bizonyítványa birtokában lehet.

Az eljárás alá vont vállalkozások többek között építőanyagok nagy- és kiskereskedelmére jogosultak, amelyen belül importból származó padlóburkolókat és falicsempéket is árulnak. Ezek piacán részesedésük nem számottevő.

Az eljárás alá vont vállalakozások 1997. elején tértek rá a saját jogú importra, amelynek keretében maguk szerzik be a külföldi szállítóktól a hidegburkolatokat.
A saját jogú import érintett háromféle padlóburkolót és kétféle falicsempét. Ezekre vonatkozóan az eljárás alá vont vállalkozások a külföldi gyártó cég tanúsítványa alapján a felhasználási jellemzőkről minőségi bizonyítványt állítottak ki, amely az értékesítés helyszínén a fogyasztók rendelkezésére állt. Az ÉMI-től azonban nem rendelték meg a fentebbi jogszabály előírta vizsgálatokat, következésképpen az ÉMI alkalmassági bizonyítványa hiányában folytatták 1997. első felében a padlóburkolók forgalmazását.
Az ÉMI vizsgálatának kezdeményezésére 1997. július 7-én került sor, miután a Gazdasági Versenyhivatal eljárást kezdeményezett az engedélyhiánnyal összefüggő esetleges fogyasztó-megtévesztés miatt.

Az eljárás során az ÉMI a forgalmazáshoz szükséges építőipari alkalmassági bizonyítványokat kiállította, amelyek tartalmilag egybehangzottak azokkal a gyártói tanúsítványokkal, amelyek egyébként is a fogyasztók rendelkezésére álltak.
Ebbó1 következően a jogszabály szerinti alkalmassági bizonyítványok hiánya súlytalan volt a fogyasztók kiszolgálásában, a fogyasztókat a piaci versenyben semmiféle módon nem tévesztették meg, amely feltétel pedig a jelen ügyben a Tpvt. fogalmilag felmerülő 8. §-a alkalmazhatóságának alapfeltétele. Önmagában a kellékhiányos forgalmazás szankcionálása nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe, így a Versenytanácsa Tpvt. 77.§. (1) bekezdés h.) pontja alapján az eljárást versenyjogsértés hiánya miatt megszüntette.
Az eljárás alá vont vállalkozás számára a Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a 83: §. biztosítja.

Budapest, 1997. október 14.

dr. Kállai Mária sk.
Fógel Jánosné dr. sk
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné