Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/115/2010.

Iktatószám: Vj/115-260/2010.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Ignaz-Glaser-Str. 53, A-5111 Bürmoos),

 • a FEJÉR-FOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Brezno köz 11.),

 • a VaLID DENTAL-MEDICAL Nagykereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (1083 Budapest, Szigony u. 41.),

 • a FRONT-DENT Fogászati Termék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Ferenc tér 5.),

 • a DENTAL-UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7694 Hosszúhetény, Hármashegy u. 14.),

 • a VICTORY-DENT Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7623 Pécs, Nagyvárad u. 20.) és a

 • az UNIMET Kórháztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Viza utca 7/b.)

eljárás alá vontak ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt folyó versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

 

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH versenykorlátozó célú megállapodást kötött

 • a FEJÉR-FOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal legalább 2008. márciusától 2009 májusáig,

 • az UNIMET Kórháztechnikai Korlátolt Felelősségű Társasággal legalább 2008. novemberétől 2009. májusáig,

amikor a viszonteladási ár rögzítésére irányuló árstruktúra alkalmazásában állapodtak meg.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a

 • a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH-t 10.600.000 Ft, azaz tízmillió-hatszázezer Forint,

 • a FEJÉR-FOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 5.500.000 Ft, azaz ötmillió-ötszázezer Forint

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács az UNIMET Kórháztechnikai Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben mellőzi a bírság kiszabását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a VICTORY-DENT Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, a VaLID DENTAL-MEDICAL Nagykereskedőház Korlátolt Felelősségű Társasággal, a FRONT-DENT Fogászati Termék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a DENTAL-UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

Továbbá, a 2008. márciusa előtti és 2009. májusa utáni vizsgált magatartások tekintetében az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.