Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-126/2006/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Blue River s.r.o. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Tatra a.s. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Blue River s.r.o. irányítást szerezzen a Tatra a.s. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.

  A Blue River s.r.o. (a továbbiakban: Blue River) 2006. július 18-án Részvény-Adásvételi Szerződést kötött a Tatra a.s. (a továbbiakban: Tatra) részvényei 80,5 százalékénak megvásárlására, melyhez 2006. augusztus 4-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 2.

  A Blue River a vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2006. szeptember 25-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.

  A csehországi Blue River a KBC Private Equity NV, a Meadow Hill s.r.o., valamint a Vectra Ltd. által közösen irányított vállalkozás, mely 2005. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 4.

  A Blue River irányítói közül:
  - a KBC Private Equity NV a KBC Bank NV által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: KBC-csoport) tagja, melynek magyarországi tagjai befektetési, banki és biztosítási szolgáltatások nyújtásával 2005. évben 135,1 milliárd forint bevételt (Tpvt. 24. § (3) bekezdés) értek el a Magyar Köztársaság területén;
  - a Meadow Hill s.r.o. 2005. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén, más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik;
  - a Vectra Ltd. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Vectra-csoport) 2005. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 5.

  A Tatra a.s. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás-csoportnak (a továbbiakban: Tatra-csoport) magyarországi tagja nincs. Külföldön honos tagjai 2005. évben 4,6 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén közúti tehergépjárművek értékesítésével.

 • 6.

  Közúti tehergépjárműveket nagyszámú vállalkozás értékesít a magyar piacon, a Tatra-csoport részesedése a magyarországi forgalomból nem éri el az 5 százalékot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független másik vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak.

 • 8.

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlással a Blue River egyedüli közvetlen irányítást szerzett a Tatra felett, ami az előzőek alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az 1) pont szerinti részvényvásárlás egyben a KBC Private Equity NV, a Meadow Hill s.r.o. és a Vectra Ltd., Tatra feletti közös közvetett irányításszerzéseként is vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  A Tpvt. 26. § értelmében:
  (1) Érintett vállalkozások az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások.
  (2) Közvetlen résztvevők azok, akik között az összefonódás létrejön.
  (3) Közvetett résztvevőknek minősülnek azon vállalkozáscsoport [15. § (2) bekezdés] további tagjai, amelybe a közvetlen résztvevő tartozik.
  (4) A közvetett résztvevők körének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek az irányítási joga az összefonódás következtében megszűnik.
  (5) Érintett vállalkozáscsoport a (2) bekezdés szerinti valamely közvetlen résztvevő és az ahhoz a (3) és (4) bekezdés szerint kapcsolódó közvetett résztvevők együttese.

 • 10.

  Az előzőek alapján az összefonódás közvetlen résztvevőjének minősül
  - a közvetlen egyedüli irányítást szerző Blue River;
  - a közvetett közös irányítást szerző: KBC Private Equity NV, a Meadow Hill s.r.o. és a Vectra Ltd., valamint
  - az irányítás(uk) alá kerülő Tatra mire tekintettel a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti érintett vállalkozás-csoportnak
  - a Blue River;
  - a KBC-csoport;
  - a Meadow Hill s.r.o.;
  - a Vectra-csoport., valamint
  - a Tatra-csoport minősül.

 • 11.

  A 10) pont szerinti vállalkozás-csoportok - Tpvt. 27. § szerint számított - együttes 2005. évi nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, ezen belül több, mint kettőé az 500 millió forintot, ezért a vizsgált összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 14.

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok tevékenysége alapján az összefonódás horizontális-, vertikális- és portfolió hatással sem jár, és a Tatra-csoport magyarországi piaci részesedései alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 15.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 16.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 17.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 18.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 19.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. október 25.