Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-31/2006/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a White Page Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel élhet.

Indoklás

Az eljárás tárgya a cégbírósági dokumentumok internetes forgalmazásának piacán az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) cégkivonat értékesítésében vélelmezett jogsértő népszerűsítés 2006. telén.

I.

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatától származó egyes céginformációk továbbértékesítésébe a 2005. februárjában alakult Kft. is bekapcsolódott.
A Kft. tevékenységi körébe ezen túlmenően adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás, szoftver-kiadás, adatfeldolgozás tartozik.
2005. évi nettó árbevétele 41.941 EFt volt, amelynek csekély hányada származott a céginformációk értékesítéséből.
A Kft. egy internetes szolgáltatási csomagot hozott létre, mely segítségével egységes rendszerbe foglalva, gyorsan és egyszerűen lehet információkat szerezni a gazdasági társaságok tevékenységéről, szolgáltatásairól, és termékeiről.
A Kft. a www.cegbongeszo.hu weboldalán nyújt cég és termékkereső szolgáltatást, amihez a Google elnevezésű kereső oldalról 2005. szeptember 16-tól el lehet jutni. A Google a legismertebb, a legnagyobb keresők közé tartozik Magyarországon.
A mai napig tartó kampány során a Kft. céginformációs szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében az alábbi hirdetési szövegek jelentek meg a www.google.co.hu kereső találati oldalán:

 • -

  Cégadatok azonnal, cégek adatai azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

 • -

  Céginformáció azonnal, céginformáció azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

 • -

  Cégkivonat azonnal, cégkivonat azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

 • -

  Cégkivonat azonnal, cégkivonat azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

 • -

  Mérleg azonnal, mérlegadatok azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

 • -

  Díjmentes cégkivonat, díjmentes cégkivonat azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal,
  www.cegbongeszo.hu

A hirdetési szövegek 00.00-24.00 óráig működnek a Google adWords kampány keretében.
Az eljárás tárgyát képező utolsó hirdetési szöveg 2006. januárjában és február első hetében volt olvasható.
A díjmentesség azonban csak az előfizetőkre vonatkozott, mégpedig korlátozottan, mert előfizetéssel 12 hónapig (a szolgáltatás lejártáig) lehetett díjmentesen cégkivonatot kérni bármely magyarországi cégről, hetente maximum 10-t és egy alkalommal maximum 10-t.
Az azonnaliság sem jelentett közvetlen rögtöni kiszolgálást, mert a kiszolgálás ügyfélszolgálaton keresztül valósult meg.

Az alábbi táblázat tartalmazza nem elkülöníthetően a kifogásolt 2006. évimagatartással érintett fogyasztók számát, a tájékoztatásra, reklámra fordított kiadások összegét, illetve az értékesítésből származó árbevételi adatokat.

www.cegbongeszo.hu látogatóinak száma

Google kampány hatására az átkattintások száma (látogatók)

Google kampány reklámköltsége

Céginformációs nettó árbevétel

2005. Szeptember

124 380

204

1 490 Ft

27 850 Ft

2005. Október

135 660

595

10 584 Ft

124 050 Ft

2005. November

205 998

444

5 314 Ft

121 050 Ft

2005. December

168 348

368

1 899 Ft

51 000 Ft

2006. Január

323 928

1 074

5 881 Ft

129 500 Ft

2006. Február

254 619

884

5 454 Ft

137 300 Ft

A kifogásolt magatartás hatása annyiban érezhető, hogy az átkattintások száma a kifogásolt hirdetés megjelenése következtében emelkedhetett, azonban nem vezetett jelentős árbevétel növekedéshez.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal vélelmezte, hogy a "díjmentes cégkivonat azonnal 24 órás ügyfélszolgálattal" hirdetés fogyasztómegtévesztésre alkalmas, ezért a többször módosított 1996. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Tpvt.) 43/H. §-ra figyelemmel, a Tpvt. 70. (1) bekezdése szerint a jelen eljárást indította.

III.

A Kft. előadta, hogy a céginformációs szolgáltatás kiegészítő szolgáltatása. Árbevétele majdhogynem 99%-át az ún. reklámbevételek adják: a gazdasági társaságoknak lehetőségük van banner formájában bizonyos kulcsszavakra hirdetni, illetve igényelhetnek weblapkészítést is. A www.cegbongeszo.hu egy hazai speciális szakmai keresőportál, ahol terméket, szolgáltatást, márkát keresnek az ügyfelek, az esetek 99%-ban így jutnak el a látogatók a White Page Kft. weblapjára. A Google adWords kampány kapcsán átkattintó ügyfelek az összes látogató töredékét jelentik.

A céginformációs szolgáltatás bevezetésével szolgáltatásbővítést valósított meg, így az ügyfelek azon cégekről is kaphatnak információt, melyek nem szerepelnek saját adatbázisukban. A díjmentesség az előfizetőkre vonatkozik, ugyanis a Business Super előfizetők 12 hónapig (a szolgáltatás lejártáig) díjmentesen kérhetnek cégkivonatot bármely magyarországi cégről (hetente max. 10 db, és egy alkalommal max. 10 db).

A kérdéses hirdetési szöveg 2006 januárjában és február első hetében volt fellelhető, jelentős változást nem okozott sem a megrendelések számában, sem a honlap látogatottságában, illetve nem mutatható ki jelentős változás az átkattintásokra vonatkozóan sem. Jelenleg a 2005 szeptemberében elindított kampány hirdetési szövegét alkalmazza a cégkivonatok értékesítésére vonatkozóan.

A Kft. előadta, hogy a kampány bevezetése elsősorban nem üzleti célt szolgál, hanem az Interneten való jelenlétét erősíti.

A Google kampányból érkező látogatók után 4-5 Ft-ot fizetnek, attól függően, hogy hányadik helyen szerepelnek a többi hirdetővel szemben, illetve hogy a megjelenés és az átkattintás arányszáma milyen mértékű. A Google adWords kampány igénybevétele esetén lehetőség van arra, hogy a cég a legelső helyen jelenjen meg, azonban ezt csak licitálással lehet elérni és a fizetendő összeg a fenti ellenérték többszöröse is lehet. A Kft. soha nem licitált a kulcsszavaira, mert nem az ügyfelek szerzése az elsődleges cél, hanem a piaci jelenlét reprezentációja, illetve a Google kampány hatására olyan minimális megrendelés érkezik, hogy a magasabb reklámköltséget a céginformációs szolgáltatása nem tudná kitermelni.

A céginformációs szolgáltatással kapcsolatosan fogyasztói panasz nem érkezett. A megrendelt céginformációs szolgáltatást néhány órán belül teljesítik, melyet az ügyfelek átutalással fizetnek.

A Kft. által üzemeltetett www.cegbongeszo.hu weboldalon Garancia menüpont alatt fellelhető, hogy a szolgáltatások igénybevétele során a szolgáltató garanciát vállal a termékre, szolgáltatásra a következők szerint: "Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a White Page Kft. hibájából nem teljesül, illetve annak minősége nem megfelelő, 8 munkanapon belül visszafizetési garanciát vállalunk."

IV.

A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed az ország területén tanúsított piaci magatartásra, nem említve a kivételeket és a törvény személyi hatályát.
A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók megtévesztése a gazdasági versenyben. A (2) bekezdés a fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartások példálódzó felsorolását tartalmazza. Ezen belül az a) pont tiltja az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas állítását, megtévesztésre alkalmas árujelzővel való ellátását, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását.
A használt kifejezések értelmezéséről szóló 9. § előírja, hogy a mindennapi életben, illetve a szakmában elfogadott általános jelentés az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A módosított 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 2. § g) pontja értelmében a gazdasági reklám olyan tájékoztatás, amely termék, stb. igénybevételét, a vállalkozás népszerűsítését, továbbá áru, árujelző megismertetését mozdítja elő.
A p) pont szerint reklámozó az, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve, aki a saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.
A Grtv. 7. § tiltja a megtévesztő reklámot, ami az áru általános jellemzőire, egyebek mellett a reklámozó megítélésére vonatkozhat a Tpvt. 8. §-ával hasonló tartalommal.
A Grtv. 14. § (3) bekezdés alapján a 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a reklámozó a felelős.
A Grtv. 15. § (2) bekezdése szerint megtévesztő reklám esetén a jogsértés megállapítása részben a hivatal hatáskörébe tartozik, azonban eljárására a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni (17. § (2) bekezdése).
A Grtv. 17. § (3) bekezdés szerint a reklámozó indokolt esetben a reklám ténybeli állításainak bizonyítására kötelezhető.

A Tpvt. 70. § (1) bekezdés alapján a vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el olyan tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése esetén, amely e törvény rendelkezéseit sértheti, feltéve, hogy az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi. A végzésben meg kell jelölni azokat a körülményeket és magatartásokat, amelyek miatt az eljárás megindult.

A Tpvt. 72. § (1) bekezdés szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követően a) az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a 70. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény; az eljárást megszüntető végzéssel szemben külön jogorvoslatnak van helye.

A Tpvt. 82. § (1) bekezdés szerint a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak az eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt e törvény megengedi. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének a végzésben foglaltak foganatosítására, az eljárás folytatására - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - halasztó hatálya nincs. A jogorvoslati kérelmet az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, a végzés közlésétől számított nyolc napon belül terjesztheti elő.
A (3) bekezdés alapján az eljáró versenytanács végzése elleni jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság közigazgatási nemperes eljárásban bírálja el.

V.

A jelen eljárás indításának törvényi feltétele volt, hogy vélelmezhető legyen a Tpvt. III. fejezetébe ütköző anyagi jogi jogsértés és ezzel együtthatóan a közérdek igényelje a versenyfelügyeleti beavatkozást.

Az eljárások megindításakor alkalmazandó Tpvt. 70. § (1) bekezdés szerint azonban a versenyjogsértés valószínűsége nem jár automatikusan eljárásindítási kötelezettséggel, mert ennek mérlegelését a jogalkotó megengedte.
A 2006. november 1.után indult eljárások tekintetében e mérlegelési jog a közigazgatási eljárás befejezésére is kiterjed és így mód nyílik a Tpvt. 70. § (1) bekezdésében írt eljárásindítási feltételek meglétének utólagos ellenőrzésére, s amennyiben ezek hiánya állapítható meg, az eljárás megszüntethető.

Az eljárás során a Kft. előadásából megállapítható volt, hogy a kifogásolt hirdetésben állított "díjmentesség" csak az előfizetők körében és ott is csak korlátozottan volt ingyenes, amit a Kft. nem közölt, továbbá az "azonnaliság" sem volt azonos a rögtöni teljesítéssel, mert igénybe kellett venni az ügyfél-szolgálat közreműködését, amellett, hogy az "azonnaliság" és az ügyfélszolgálat kapcsolatára a Kft. félreérthetően utalt.

Ezért a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a. pontjába ütköző jogsértés megvalósult, függetlenül attól, hogy utóbb a fogyasztó a kifogásolt hirdetés valós értelmét meg tudta ítélni, hiszen a jogszabály a fogyasztói döntést piaci léptékben fogyasztómegtévesztésre alkalmasan befolyásolni képes magatartást minősíti jogsértésnek.

A jogsértés megállapíthatósága mellett azonban figyelembe kell venni, hogy a 2005-ben alakult Kft. az adott piacon megállapíthatatlanul, de a keletkezett bevétel alapján jelentéktelenül részesedett, a kifogásolt magatartást rövid ideig tanúsította, azzal hamarosan fel is hagyott.

Így bár a jogsértés a jelen eljárásban valósnak bizonyult, de az olyan csekély, hogy már az eljárás megindításához sem fűződött közérdek.

A Versenytanács ezért élve a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a. pontjában biztosított jogával, a rendelkező rész szerint határozott.

A végzés elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82. §-a rögzíti.

Budapest, 2006. július 10.