Vj-205/2005/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett dr. Csányi Sándor (Budapest) és a Csányi Pincészet Rt. (Villány) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1.

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. és dr. Csányi Sándor közös irányítást szerezzen a Csányi Pincészet Rt. felett.

 • 2.

  A Versenytanács megállapítja, hogy a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. és dr. Csányi Sándor a kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt elmulasztotta. Ezért velük szemben egyetemlegesen 7.200.000.- (Hétmilliókettőszázezer) forint bírságot szab ki, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára.

 • 3.

  A határozat felülvizsgálatát a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. és dr. Csányi Sándor - továbbá az 1) pont tekintetében a Csányi Pincészet Rt. - a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Bonitás Kft.) 2005. június 15-én Részvény Adásvételi Szerződést kötött a Csányi Pincészet Rt. alaptőkéjének 24,61 százalékát kitevő részvények megvásárlására.

 • 2.

  A Bonitás Kft. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2005. december 6-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A Bonitás Kft. a kérelemben hivatkozott arra, hogy az 1) pont szerinti jogügylet a résztvevői szempontjából 2005. október 31-én realizálódott.

 • 4.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2006. február 16-án teljesítette.

 • 5.

  A Bonitás Kft. üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa dr. Csányi Sándor, aki által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Csányi-csoport) további tagjai az 1) pont szerinti részvényvásárlás időpontjában állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, hús- és tejfeldolgozással, valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, továbbá lőszergyártással és reklámszolgáltatások nyújtásával foglalkoztak.

 • 6.

  A Csányi-csoport - a csoporton belüli forgalom nélkül - 2004. évben 103,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 7.

  A Csányi Pincészet Rt. meghatározó tevékenysége a bortermelés, 2004. évi nettó árbevétele 1 milliárd forint volt. Szőlőterülete a Villányi borvidéken helyezkedik el, annak 12 százalékát teszi ki. A Csányi Pincészet Rt. részesedése a magyarországi borforgalomból nem éri el az 5 százalékot.

 • 8.

  A Csányi Pincészet Rt. részvényeinek 48,54 százaléka az 1) pont szerinti részvényvásárlás időpontjában dr. Csányi Sándor tulajdonában volt.

 • 9.

  A Csányi Pincészet Rt. más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

II.

Jogi értékelés

Az alkalmazandó jogszabály

 • 10.

  A Tpvt-t módosító 2005. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 2005. november 1-jei hatálybalépését megelőzően létre jött összefonódás engedélyezése iránti kérelem 2005. november 30-án került benyújtásra, ezért a Versenytanácsnak elsőként abban kellett döntenie, hogy az összefonódás létrejöttekor, vagy a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezéseket alkalmazza-e.

 • 11.

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy
  - a Tpvt. 67. § (1) bekezdése alapján a versenyfelügyeleti eljárás a kérelem benyújtásával indul meg; továbbá
  - az Mtv. 61. § (6) bekezdése szerint, annak az összefonódások engedélyezésére vonatkozó 1., valamint 4-9. § rendelkezéseit csak a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni a kérelem szerinti összefonódás tekintetében a Tpvt-nek az Mtv. által beiktatott rendelkezéseit alkalmazta.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett.

 • 13.

  A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerint közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít.

 • 14.

  A Tpvt. előzőek szerinti rendelkezései alapján a Bonitás Kft. az 1) pont szerinti részvényvásárlása összefonódásnak minősül, mert annak révén
  a) egyrészt a Bonitás Kft. és dr. Csányi Sándor közös közvetlen irányítást szerzett a Csányi Pincészet Rt. felett, mert annak részvényei több, mint felével (24,61%+48,54%=73,15%) rendelkeznek ; [1]
  b) másrészt dr. Csányi Sándor a Csányi Pincészet Rt. egyedüli közvetett irányítója lett.

 • 15.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a Csányi Pincészet Rt. és a Csányi-csoport tagjai) 2004. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tizenötmilliárd forintot, továbbá mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

Az ügyfelek

 • 16.

  A Tpvt. 28. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz a közvetlen irányítást megszerző (adott esetben a Bonitás Kft. és dr. Csányi Sándor) köteles engedélyt kérni. A Tpvt. hivatalos Indokolása és az azon alapuló joggyakorlat szerint nem kötelező az összefonódás minden érintettje számára engedélyért folyamodni, azok az érintettek azonban, akik nem nyújtottak be kérelmet a Tpvt. 52. § alapján ügyfélnek minősülnek. Az előzőeknek megfelelően dr. Csányi Sándort a jelen eljárásban a Versenytanács ügyfélnek minősítette.

 • 17.

  Szintén ügyfélnek minősül a Tpvt. 52. § alapján az irányítás alá kerülő Csányi Pincészet Rt.

Bírság

 • 18.

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint birság szabható ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti, melynek összegét a (2) bekezdés szerint az eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni. A Tpvt. 79. § alapján a 24. § szerinti engedély elmulasztása esetén a birság összege legfeljebb napi ötvenezer forint.

 • 19.

  A Versenytanács gyakorlata szerint a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján a késedelem időtartama: a benyújtási határidő és a kérelem benyújtásának időpontja között eltelt napok száma. Az adott esetben a kérelem benyújtásának határideje - a Tpvt. 28. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését követő harmincadik nap, vagyis 2005. július 15. - és a kérelem benyújtása (2005. december 6.) között 144 nap telt el. A Versenytanács álláspontja szerint ezt nem kérdőjelezi meg az a kérelmezői hivatkozás sem, mely szerint a "jogügylet a résztvevői szempontjából 2005. október 31-én realizálódott", a Tpvt. 28. § (2) bekezdése ugyanis egyértelműen a szerződés megkötéséhez kapcsolja az engedélykérési kötelezettséget. Megjegyzi a Versenytanács, hogy - függetlenül a kérelmező által használt "realizálódott" fogalom tartalmától - az 1) pont szerinti Részvény Adásvételi Szerződés a Tpvt. 29. § alapján csak a Gazdasági Versenyhivatal jelen határozat szerinti engedélyével jön létre.

 • 20.

  Mindezek alapján a kiszabható bírság legfeljebb hétmilliókétszázezer forint. A Versenytanács - jóllehet a Bonitás Kft., ha késve is, de benyújtotta kérelmét - nem látott lehetőséget a fenti összegnél alacsonyabb bírság kiszabására, mert a Bonitás Kft-t már két ízben (Vj-162/2005. és Vj-195/2005.) elmarasztalta engedély iránti kérelem késedelmes benyújtásáért.

 • 21.

  Az engedély iránti kérelem előterjesztésének elmulasztását a kérelmét késedelmesen benyújtó Bonitás Kft. mellett dr. Csányi Sándor is elkövette. Ezért a Versenytanács a Bonitás Kft-t és Csányi Sándort - figyelemmel az irányítási kapcsolatukra is - egyetemlegesen kötelezte az előzőek szerinti bírság megfizetésére. Megjegyzi a Versenytanács, hogy - miután elégséges, ha egy arra kötelezett a kérelmet előterjeszti - értelemszerűen nem többszöröződik a bírság összege a kérelem benyújtására kötelezettek számával, továbbá a mulasztott napok száma is megegyezik valamennyi kötelezett esetében.

Az engedélyezés

 • 22.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 23.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 24.

  A Csányi Pincészet Rt. tevékenysége semmilyen formában sem kapcsolódik azokhoz a piacokhoz, amelyeken a Csányi-csoport tagjai tevékenykednek, így az összefonódásnak horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. Káros konglomerátum hatások szintén nem valószínűsíthetők.

 • 25.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 26.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

III.

Eljárási kérdések

 • 27.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így az eljárási díj megfizetéséről a határozat nem rendelkezik.

 • 28.

  A Versenytanács a határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 29.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. március 22.


Jegyzetek

 • :: d1e226

  rendelkeznek ;