Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-76/2005/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. és Bombardier Transportation Hungary Kft. eljárás alá vont vállalkozások ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik az eljárás alá vont vállalkozások.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatalnak olyan információ jutott tudomására, hogy a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. (a továbbiakban: BT MÁV Kft.) megszerezte a GANZ Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Rt. (a továbbiakban: Ganz Rt.) Mátranovákon lévő telephelyét (a továbbiakban: Telephely), beleértve az ott található ingatlanokat, termelőeszközöket, készleteket, és átvette az ott dolgozó személyi állományt.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2005. május 13-án a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (3) bekezdése alapján eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a BT MÁV Kft. elmulasztott-e az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - engedélyt kérni.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2005. május 31-én az eljárást kiterjesztette Bombardier Transportation Hungary Kft.-re (a továbbiakban: BT Kft.), mert a BT MÁV Kft. olyan tájékoztatást adott, hogy a Telephelyet a BT Kft. vásárolta meg, és ezt az információt az eladó Ganz Rt. is megerősítette.

II.

A tényállás

 • 4.

  A BT Kft. 2005. február 9-én eszköz adásvételi szerződéssel megvásárolta a Ganz Rt-tól a Telephelyet.

 • 5.

  A Telephely 2004. évi nettó árbevétele 1902 millió forint volt, melyből 1783 millió forintot tett ki a BT Kft. üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa, a Bombardier Transportation Gmbh. (a továbbiakban BT Gmbh.) részére történő értékesítés.

 • 6.

  A BT. Kft. és a hozzá a Tpvt. 26. § (3) bekezdése szerint kapcsolódó vállalkozások 2003. február 9-ét követően az 1. pont szerinti tranzakción kívül nem valósítottak meg összefonódást a Magyar Köztársaság területét érintően.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja

 • 7.

  A BT MÁV Kft. hivatkozva arra, hogy az eljárásra okot adó tranzakcióban nem vett részt kérte az eljárás megszüntetését.

 • 8.

  A BT Kft. nem vitatta, hogy az 4. pont szerinti tranzakció összefonódásnak minősül. Álláspontja szerint azonban a megszerzett Telephely előző évi nettó árbevétele (a Tpvt. 27. § (1) bekezdését figyelembevéve) nem érte el az ötszázmillió forintot, ezért ahhoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján nem volt szükség a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére. Erre tekintettel szintén kérte az eljárás megszüntetését.

IV.

Jogi értékelés

 • 9.

  A BT MÁV Kft. minden kétséget kizáróan nem volt részese az eljárás tárgyát képező tranzakciónak, ezért vele szemben a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdése alapján - jogsértés hiányában - megszüntette.

 • 10.

  A Telephely a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősül, ezért annak BT Kft. általi megvétele a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások (26. §) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

  • a)

   a vállalkozásrész, a beolvadó, az irányítás alá kerülő, összeolvadás esetén az abban közvetlen résztvevő [26. § (2) bekezdés] legalább két vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkével [26. § (3) bekezdés] együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

  • b)

   a vállalkozásrésznek, a beolvadó, az irányítás alá kerülő vállalkozásnak, illetve az összeolvadás ötszázmillió forint alatti nettó árbevétellel rendelkező közvetlen résztvevőinek az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt a befogadó-, az irányítást megszerző-, illetve az összeolvadásban résztvevő ötszázmillió forint feletti előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők [26. § (3) bekezdés] az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

 • 12.

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdése alapján a Tpvt. 24. § (1) bekezdésének alkalmazásában a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozásoknak (Tpvt. 26. §) vagy azok részeinek egymás közötti forgalmát.

 • 13.

  A BT Gmbh. - mint a Tpvt. 26. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közvetett résztvevő - az összefonódással érintett vállalkozásnak minősül. Ezért a közte és a Telephely közötti forgalmat a Tpvt. 27. § (1) bekezdése alapján a Telephely Tpvt. 24.§ (1) bekezdés szerinti nettó árbevételének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni. A Telephely ily módon számított 2004. évi nettó árbevétele 1902-1783 = 119 millió forint volt, vagyis nem érte el a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbértéket. Ezért a Telephely megszerzéséhez - figyelembevéve azt is, hogy a megszerzését megelőző két éves időszakban a BT Kft. és a hozzá kapcsolódó vállalkozások nem valósítottak meg összefonódást - nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

 • 14.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdése alapján - jogsértés hiányában - az eljárást a BT Kft-vel szemben is megszüntette.

V.

Eljárási kérdések

 • 15.

  Az eljárás alá vont vállalkozások kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16.

  Az eljárás alá vont vállalkozásokat megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. július 7.