Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-67/2005/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Colas-Hungária Építőipari Kft. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Hoffmann Építőipari Rt. és Hoffmann-Gép Javító és Szolgáltató Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Colas-Hungária Építőipari Kft. irányítást szerezzen a Hoffmann Építőipari Rt. és a Hoffmann-Gép Javító és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Colas-Hungária Építőipari Kft. (a továbbiakban: Colas) 2005. április 12-én Részvény és Üzletrész Adásvételi Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) révén megvásárolta a korábbi tulajdonosoktól a Hoffmann Építőipari Rt. (a továbbiakban: Hoffmann Rt.) és a Hoffmann-Gép Javító és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Hoffmann Kft.) részvényei, illetve üzletrészei többségét.

 • 2.

  A korábbi tulajdonosok a Szerződésben vállalták, hogy három évig a Magyar Köztársaság területén nem ruháznak be sem közvetlenül, sem közvetve út-, közmű- és vasútépítési tevékenységet folytató vállalkozásba.

 • 3.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2005. május 10-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4.

  A Colas a franciaországi Bouygues TP és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Bouygues-csoport) tagja.

 • 5.

  A Bouygues-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások közül

  • -

   az Alterra Építőipari Kft. magasépítéssel;

  • -

   a Debreceni Magas-, Mély- és Útépítő Kft. útépítéssel és magasépítéssel;

  • -

   az Egri Útépítő Rt. útépítéssel;

  • -

   a Bouygues Hungária Fővállalkozási Kft. nagy projektek fővállalkozói tevékenységével;

  • -

   a Bouygues Hungária Fővállalkozási Kft. nagy projektek fővállalkozói tevékenységével;

foglalkozik.

 • 6.

  A Bouygues-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2004. évben tízmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el.

 • 7.

  A Hoffmann Rt. tevékenységi körébe az útépítés, a magasépítés és a közműépítés tartozik, mely tevékenységekhez szükséges gépparkot a Hoffmann Kft. biztosítja.

 • 8.

  A Hoffmann Rt. és a Hoffmann Kft. 2004. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta az ötszázmillió forintot.

 • 9.

  A Bouygues-csoport és a Hoffmann Rt. részesedését a magyarországi építőipari tevékenység forgalmából a Táblázat mutatja be.

  Táblázat

  Az összefonódás résztvevőinek részesedése*/ a
  magyarországi építőipari tevékenységből (%)

Megnevezés

Bouygues-csoport

Hoffmann Rt.

Együtt

Magasépítés

<1

<1

<1

Útépítés

20 - 25

<5

20 - 25

Közműépítés

5 - 10

<5

<10

*/A pontos adatok üzleti titkot képeznek

 • 10.

  Az építőipar valamennyi területén nagyszámú vállalkozás tevékenykedik a magyar piacon. Az útépítés területén a Strabag Rt. részesedése meghaladja a 30-, a Vegyépszer Rt-é pedig a 20 százalékot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.

  A Colas a Hoffmann Rt. és a Hoffmann Kft. tagjai felett, azok részvényei, illetve üzletrészei többségének megszerzésével a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján irányítást szerez, ami - mint több vállalkozás feletti irányításszerzés - a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) 2004. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Hoffmann Rt-é és Hoffmann Kft-é együttesen az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 13.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 14.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 15.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport azonos tevékenysége az építőipar. A szóbajöhető legszűkebb érintett piacok (Tpvt. 14. §) áru szempontjából a magas-, az út- és a közműépítés; földrajzi értelemben pedig Magyarország egész területe. Ezen érintett piacok közül a magas- és a közműépítés tekintetében az érintett vállalkozások együttes részesedése nem éri el a 20 százalékot. Az útépítés esetében az együttes piaci részesedés kis mértékben meghaladja ugyan a 20 százalékot, a piaci részesedés növekedése azonban csekély mértékű. Ebből következőleg az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. A Hoffmann Rt. és a Hoffmann Kft. semmilyen formában nem kapcsolódik a Bouygues-csoporthoz, így az összefonódásnak vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. A Hoffmann Rt. piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 16.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17.

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2) pont szerinti versenykorlátozásra, mert az a magyar piacra nézve az érintett áruk tekintetében nem lép túl az irányítás alá kerülő vállalkozások jelenlegi működési körén, és időtartama sem haladja meg a három évet, amit a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint elfogadhatónak tart.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 18.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 19.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki.

 • 20.

  A jelen ügy szempontjából releváns horizontális hatással összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (14.ii.a. pont). A Közlemény 14.iii. pontja alapján valamely érintett piacon 20 százalékot meghaladó együttes piaci részesedés esetén is alkalmazható azonban az egyszerűsített eljárás, ha az összefonódás következtében a piaci koncentráció növekedése ezen az érintett piacon csekély mértékű. E pont alapján akkor engedélyezhető egyszerűsített eljárásban az összefonódás, ha:

  • a)

   az ezen az érintett piacon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező érintett vállalkozáscsoport figyelmen kívül hagyásával az összefonódásban érintett többi vállalkozáscsoport együttes piaci részesedése ezen az érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot; és

  • b)

   ezen az érintett piacon van az összefonódásban résztvevő legnagyobb vállalkozáscsoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs vállalkozás; és

  • c)

   az összefonódás a lehetséges verseny lényeges csökkenését sem eredményezheti, mert alappal feltételezhető, hogy a jelenleg alacsony piaci részesedésű vállalkozás részesedése a jövőben sem növekedhet érezhetően.

 • 21.

  A Hoffmann Rt. és a Szabolcs-csoport együttes részesedése a magyarországi útépítés piacán ugyan csekély mértékben meghaladja a 20 százalékot, azonban 20. a-c) pontban foglalt feltételek mindegyike teljesül, ezért a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 22.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 23.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 24.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. május 31.