Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-12/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. I. rendű; valamint

 • -

  OMV Hungária Ásványolaj Kft. II. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a SuperShop Marketing Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft.és az OMV Hungária Ásványolaj Kft. SuperShop Marketing Kft. feletti közös irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

 • 1.

  Az I. és II. rendű kérelmező (a továbbiakban: Plus, illetve OMV) 2004. december 30-án megvásárolta a SuperShop Marketing Kft. (a továbbiakban: SuperShop Kft.) üzletrészeinek 50-50 százalékát.

 • 2.

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2005. január 28-án kelt kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 3.

  A Plus 157 magyarországi diszkont üzletében élelmiszerek és iparcikkek kiskereskedelmével foglalkozik, 2003. évben közel száz millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 4.

  Az OMV Magyarország területén 168 üzemanyag töltőállomást üzemeltet, melyeken élelmiszer és egyéb kiskereskedelmi tevékenységet is végez, továbbá különböző szolgáltatásokat (pl. autómosás) nyújt. 2003. évi nettó árbevétele meghaladta a százmilliárd forintot.

 • 5.

  Az OMV a 2004. április 19-én kötött szerződéssel - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével (Vj-83/2004.) - megszerezte a Shell Hungary Kereskedelmi Rt. hét üzemanyag töltőállomását, melyeknek 2003. évben együttesen ötszázmillió forintot meghaladó forgalma volt.

 • 6.

  A SuperShop Kft. az OMV, a Plus és más kiskereskedelmi és lakossági szolgáltató hálózatok (a jelentősebbek: Kaiser`s élelmiszer szupermarket, Skála áruház, OBI barkácsáruház) SuperShop elnevezésű közös pontgyűjtő kártyájának fejlesztője és üzemeltetője, a SuperShop védjegy kizárólagos tulajdonosa.

 • 7.

  A SuperShop Kft. 2003. évben 661 millió forint nettó árbevételt ért el, melyből 447 millió forintot tett ki a Plus és az OMV részére nyújtott szolgáltatások ellenértéke.

 • 8.

  A SuperShop Kft. száz százalékos üzletrész tulajdonosa a SuperShop Service Kft-nek, amely marketing szolgáltatások értékesítéséből 2003. évben 8 millió forint nettó árbevételt ért el.

II.

Az engedélyezési kötelezettség

 • 9.

  A SuperShop Kft. üzletrészei 50-50 százalékának a Plus és az OMV általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10.

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a Plus, az OMV és a hozzájuk kapcsolódó közvetett résztvevők, valamint a SuperShop Kft. és a SuperShop Service Kft.) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

  • a)

   az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

  • b)

   az irányítás alá kerülő vállalkozásoknak az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt az irányítást megszerző vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

 • 11.

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát.

 • 12.

  Az összefonódással érintett vállalkozások közül a Plus és az OMV 2003. évi nettó árbevétele önmagában is meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 13.

  Az irányítás alá kerülő SuperShop Kft. a más érintett vállalkozások (Plus, OMV) részére történt értékesítés nélkül 661-447=214 millió forint nettó árbevételt ért el 2003. évben, ami a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevő (a SuperShop Service Kft.) 2003. évi 8 millió forintos nettó árbevételével együtt sem éri el az 500 millió forintot, ezért vizsgálni kell a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt is.

 • 14.

  A közös irányítást szerző vállalkozások közül az OMV által a kérelmezett összefonódást megelőző két éven belül (vagyis 2002. december 30-át követően) megvalósított összefonódás (lásd 5. pont) révén önmagában 500 millió forintot meghaladó nettó árbevételi vállalkozásrész került az OMV-hez. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor közös irányításszerzés esetén kizárólag az olyan vállalkozásokkal megvalósított két éven belüli összefonódásokat kell figyelembevenni, amelyek során a kérelmezett összefonódás közös irányításszerzői szereztek közösen irányítást. A Plus és az OMV ilyen összefonódást nem hajtott végre, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel sem teljesül.

 • 15.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján megállapította, hogy az összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

 • 16.

  Az, hogy a kérelem szerinti közös irányításszerzéssel összefonódás valósult meg egyben azt is jelenti, hogy a közös irányítás megszerzésére vonatkozó szerződés nem minősülhet a Tpvt. 11. § értelmében a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak. A Tpvt. ugyanis élesen elkülöníti egymástól a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat (IV. fejezet) és az összefonódásokat (VI. fejezet). Nem vitatható ugyan, hogy a Tpvt. 23. § alapján összefonódásnak minősülő tranzakciók jellemzően valamely megállapodáson alapulnak, továbbá azok általában korlátozhatják a gazdasági versenyt. Tekintettel arra azonban, hogy a VI. fejezet külön szabályokat ad a piaci struktúra tartós változását jelentő, összefonódásnak minősülő "versenykorlátozó megállapodások"-ra, azok akkor sem vonhatók a IV. fejezet rendelkezései alá, ha a Tpvt. 24. § szerinti nettó árbevételi küszöbszámok alapján létrejöttükhöz - mint jelen esetben - nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

III.

Eljárási kérdések

 • 17.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 18.

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. március 9.