Vj-92/2004/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Degussa AG kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Agroferm Magyar-Japán Fermentációipari Rt. (Kaba) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Degussa AG irányítást szerezzen az Agroferm Magyar-Japán Fermentációipari Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Degussa AG részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) útján megvásárolta az Agroferm Magyar-Japán Fermentációipari Rt. (a továbbiakban: Agroferm) összes részvényét.

 • 2)

  A Degussa AG az 1) pont szerinti részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3)

  A Degussa AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban együtt: Degussa-csoport) vegyi anyagokat állít és forgalmaz világszerte. A Degussa-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások közül:

  • -

   a Degussa Hungária Kft. takarmányadalékanyagokat, cellulóz észter termékeket, oxidációs termékeket, kenőanyagokat, valamint kötőanyagokat és színezékeket;

  • -

   a Degussa Hungária Kft. takarmányadalékanyagokat, cellulóz észter termékeket, oxidációs termékeket, kenőanyagokat, valamint kötőanyagokat és színezékeket;

forgalmaz.

 • 4)

  A Degussa-csoport 2003. évi magyarországi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - meghaladta az 5 milliárd forintot.

 • 5)

  Az Agroferm meghatározó tevékenysége a takarmányozási célú lizin gyártása és forgalmazása, termelésének mintegy harmadát értékesíti Magyarországon, a fennmaradó részt az Európai Unió országaiba exportálja. Az Agroferm 2003. évi nettó árbevétele 6,4 milliárd forint volt.

 • 6)

  Az Agroferm - mint a lizin kizárólagos magyarországi előállítója - a magyarországi lizin forgalom mintegy kétharmadát adja. A fennmaradó egyharmad rész importból származik. A relatíve igen alacsony szállítási költségre tekintettel a lizin forgalmazása világméretekben is gazdaságos, ennek megfelelően a magyar piacra is számos országból érkezik lizin. A legnagyobb importálók a japán Ajinomotó és a németországi BASF. A Degussa-csoport részesedése a magyarországi lizin forgalomból nem éri el az 5 százalékot.

 • 7)

  Az Európai Unió lizin forgalmából a Degussa-csoport tíz-, az Agroferm-csoport pedig öt százalék körüli mértékben részesedik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8)

  Az Agroferm részvényeinek Degussa AG általi megvásárlása a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az Agroferm és a Degussa-csoport tagjai) 2003. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az Agrofermé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, porfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12)

  Az Agroferm és a Degussa-csoport közös magyarországi tevékenysége a lizin forgalmazása. Ezek tekintetében a Versenytanács legszűlebb földrajzi piacként (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) az Európai Unió területét tekintette figyelembevéve, hogy az Európai Unió egész területéről (sőt: azon kívülről) is érkezik jelentős mennyiségű lizin Magyarországra, továbbá az Agroferm lizin termelésének nagyobb részét az Európai Unió országaiban értékesíti. Ezen érintett piacon az Agroferm és a Degussa-csoport együttes (15 százalék körüli) részesedése alapján az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros horizontális hatásai.

 • 13)

  Az Agroferm tevékenysége alapján vertikális és portfolió hatások nem valószínűsíthetők. Konglomerátum hatással szintén nem kell számolni, mert az Agroferm az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 14)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15)

  A Versenytanács a 12-13) pontban és a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 17)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. július 8.