Vj-81/2004/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Polus-Coop Kereskedelmi és Ipari Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Tempo Szupermarket Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Polus-Coop Kereskedelmi és Ipari Rt. irányítást szerezzen a Tempo Szupermarket Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Polus-Coop Kereskedelmi és Ipari Rt. (a továbbiakban: Polus) 2004. április 19-én Üzletrész Adásvételi Megállapodást kötött a Tempo Szupermarket Kft. (a továbbiakban: Tempo) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására. A Polus és a Tempo 2004. május 4-én polgári jogi társaságot alapító szerződést kötöttek (a továbbiakban: PJT Szerződés), melyben megállapodtak, hogy a Tempo részére a beszerzési tevékenységet a Polus végzi.

 • 2)

  A kérelmező Polus 2004. május 18-án kelt kérelmében az 1) pontban részletezett tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A Polus

 • 3)

  A Polus - kizárólag Veszprém megyében - 16 élelmiszert és vegyiárut értékesítő kiskereskedelmi egységet (6 szupermarket és 10 élelmiszerbolt) üzemeltet. Részesedése az élelmiszerek és vegyiáruk kiskereskedelmi forgalmából Veszprém megyében 6-7 százalék között van.

 • 4)

  A Polus a saját kereskedelmi egységeinek történő árubeszerzés mellett - a CBA Beszerzési Rendszer keretein belül - Veszprém, Fejér és Komárom megye CBA boltjai részére is végez beszerzési tevékenységet. Részesedése az élelmiszerek és vegyiáruk országos beszerzéséből 0,3-0,4 százalék.

 • 5)

  A Polus 2003. évi nettó árbevétele 9,2 milliárd forint volt.

 • 6)

  A Polus 100 százalékos üzletrész tulajdonosa az Atlasz Betonárut Gyártó és Faipari Kft-nek (a továbbiakban: Atlasz), mely 2003. évben 0,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

A Tempo

 • 7)

  A Tempo a Dunántúl egész területére kiterjedően 43 élelmiszert és vegyiárut értékesítő kiskereskedelmi egységet (6 szupermarket és 37 élelmiszerbolt) üzemeltet, melyek közül 3 szupermarket és 18 élelmiszerbolt Veszprém megye területén van. A Tempo részesedése az élelmiszerek és vegyiáruk Veszprém megyei forgalmából 10-11 százalék. Négy olyan település (Veszprém, Ajka, Pápa és Balatonkenese) van, ahol a Polus és a Tempo is rendelkezik üzlettel, az említett településeken azonban több élelmiszer kiskereskedelemmel is foglalkozó vállalkozás (köztük országos üzletláncok) is jelen vannak.

 • 8)

  A Tempo részesedése az élelmiszerek és vegyiáruk országos beszerzéséből 0,6-0,7 százalék.

 • 9)

  A Tempo 2003. évi nettó árbevétele 15 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10)

  1) A Tempo üzletrészei 100 százalékának Polus általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11)

  11) Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Polus, az Atlasz és a Tempo) 2003. évi együttes nettó árbevétele (24,9 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül a Tempoé (15 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12)

  12) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13)

  13) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-,vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 14)

  14) A Polus és a Tempo közös tevékenysége az élelmiszerek, vegyiáruk (a továbbiakban együtt: élelmiszerek) kiskereskedelmi értékesítése. Elvileg az élelmiszerek a beszerzés (a szállítók alternatívái) és az értékesítés (a fogyasztók alternatívái) tekintetében sem alkotnak egységes árupiacot (Tpvt. 14. § (2) bekezdés). Gyakorlati szempontból azonban az élelmiszereken belüli olyan árucsoportok kialakítása, amelyek megfelelnek a Tpvt. 14. § (2) bekezdése szerinti, a beszerzés illetve az értékesítés szempontjából tekintett árupiac fogalomnak önmagában sem egyszerű feladat. Annak számszerűsítse pedig, hogy ezen érintett piacokon adott vállalkozás milyen részesedéssel bír csak rendkívül széleskörű adatgyűjtéssel lenne megvalósítható. Másoldalról az élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások az élelmiszerek gyakorlatilag teljes választékát forgalmazzák, és ésszerűen - hacsak nem akarják fogyasztóikat elveszíteni - nem is tehetnek mást. Ebből következőleg piaci részesedésük az egyes árucsoportokban tartósan nem térhet el lényegesen az élelmiszerek egészét jellemző mértéktől. Másrészt egy élelmiszerkereskedelmi vállalkozás valós piaci súlya (forgalmazási kapacitása), és abból adódó piaci ereje - eladóként és vevőként egyaránt - összesített forgalmi (illetve beszerzési) adatai alapján ítélhető meg reálisan.

 • 15)

  Az előzőekből kiindulva - a Polusnak és a Temponak az országos élelmiszer kiskereskedelmi értékesítésben és beszerzésben meglévő egy százalék körüli együttes részesedése alapján - az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az élelmiszerek értékesítése tekintetében az érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) nyilvánvalóan szűkebb, mint az ország egész területe. Ezen földrajzi piacok meghatározását azonban a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert a Polus és a Tempo együttes részesedése közös működési területük (Veszprém megye) tekintetében is csak mintegy 17 százalék, továbbá azokon a településeken, amelyeken mindkét vállalkozásnak van üzlete, több jelentős versenytárs is jelen van.

 • 16)

  A Versenytanács értékelte a Polus és a Tempo között létrejött PJT Szerződést is. Az a körülmény, hogy a Polus - az összefonódás engedélyezése esetén tőle nem független vállalkozássá (Tpvt. 15. § (1) bekezdés a) pont) váló - Tempo részére is végzi majd az árubeszerzést önmagában nem minősülhet sem versenyt korlátozó megállapodásnak (Tpvt. 11. § (1) bekezdés utolsó mondat), sem a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontja alá eső közös vállalkozásnak. Másoldalról viszont a PJT Szerződés (sőt: miután az önmagában az előzőek szerint nem eshet versenyjogi kifogás alá, már az összefonódás) révén bővül a Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 17. § alapján 2005. december 31-ig mentesített CBA Beszerzési Megállapodáson (Vj-20/2002.) keresztül beszerzett áruk mennyisége. A bővülés mértéke (a Tempo részesedése az országos élelmiszer beszerzésből 0,6-0,7 százalék) azonban a Versenytanács álláspontja szerint ebben az összefüggésben sem ad alapot versenyaggályokra, figyelembevéve a CBA Beszerzési Rendszer mentesítéskori 10 százalék körüli részesedését az országos élelmiszer beszerzésből.

 • 17)

  Az érintett vállalkozások tevékenysége alapján vertikális- és portfolió hatásokkal nem kell számolni, és a piaci részesedések alapján káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács a 14-17) pontban, valamint a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 21)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. június 16.