Vj-16/2004/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vertigo Publishing Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak az Octogon című lap példányszámára 2004-ig adott valótlan tájékoztatása a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől megtiltja.

Vele szemben 1.000.000.- (azaz Egymillió) Ft bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresetnek van helye.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. § nyomán készült vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg:
A lapkiadáson belül elkülönült piacot képeznek azok az országos kiadványok, amelyek tartalmát építési, épület-berendezési témák töltik meg képes riportokkal, cikkekkel. A tágabb körön belül szűkítést jelentenek azok a lapok, amelyek az építészet, a design és a vizuális kultúra speciális megközelítésével foglalkoznak. A lapok kisebb-nagyobb mértékben reklámokat, hirdetéseket is közzétesznek ellenérték fejében, amely körülmény piaci fennmaradásuk egyik eszköze.
A havonta, kéthavonta, negyedévente megjelenő kiadványok széles választékát az alábbi összeállítás szemlélteti:

  • 1)

    Havilapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Alaprajz

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

6-8.000 ( előfizetés útján)

nincs adat

Családi Ház

-

60.000

355,-

Építés-szerelés

TERC Kft.

10.000

800,-

építőMester

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

10-12.000

nincs adat

Házak

Police Press Kft.

nincs adat

298,-

Magyar Építéstechnika

Iposz Építőipari, Épületgépészeti és Faipari Bizottsága

10.000 (előfizetés útján)

8.600,- (éves előfizetéssel)

Magyar Installateur

Magyar Épületgépészek Szövetsége

8.000 (előfizetés útján)

5.400,- (éves előfizetésel)

Lakáskultúra

Axel Springer- Budapest Kiadói Kft.

90.000

425,-

Otthon

Sanoma Budapest Kiadói Rt.

65824 (átlagosan eladott példányszám)

395,-

SzépLak

Környezetkultúra Kiadói Kft.

57.000

375,-

  • 2)

    Kéthavi lapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Ajtó-Ablak Spektrum

Spektrum Lap-és Könyvkiadó Kft.

7.000

749,-

Atrium

Sanoma Budapest Kiadói Rt.

10.000

1495,-

Építész Spektrum

Spektrum Lap- és Könyvkiadó Kft.

7.000

990,-

Építő Ötletek

Proxon Média Kiadó és Reklám Kft.

35.000

158,-

Magyar Építő Fórum

MAÉP Kiadó Kft.

3-5.000 (csak előfizetés útján)

1.190,-

Modern Házak, Lakások

Atzo Kiadó Kft.

40.000

nincs adat

Szép Házak

Szép Házak Kft.

100-105.000

395,-

Új Magyar Építőművészet

Magyar Építőművészek Szövetsége

4.200 (előfizetés és könyvesbolti terjesztés útján)

1.300,-

Fürdőtippek

Somi `96. Bt.

30.000

345,-

Harmónia Lakberendezés, Házépítés

Nexus Duna-Média

nincs adat

235,-

Interieur

Novodesign Kft.

15.000

980,-

Otthonteremtő

Atzo Kiadó Kft.

30.000

nincs adat

Polgári Otthon

Panoráma Kft

44.000

nincs adat

Házépítés

Veritas Invest Rt.

nincs adat

420,-

  • 3)

    Negyedéves megjelenésű lapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Álomház & Álomkert

Álomház- Álomkert Kft.

25.000

450,-

Facility Management

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

6.000 (előfizetés útján)

nincs adat

Intelligens Épület (Magyar Építéstechnika, Magyar Installateur, Elekrto-installateur melléklete)

EIB Felhasználói Club

18.000

ingyenes

Öko Házak

Kreatív Stúdió 2000 Bt.

20.000

298,-

Bútortrend (design)

Iscreen Kft.

10.000

nincs adat

Az épített környezettel szűkebb értelemben foglalkozó lapok közül kiemelendő az Atrium nevű lap, amely kéthavonta 10 ezer példányban 1.495.- Ft-os árral jelenik meg. A hasonló profilú Octogon című lapot 1998. óta kéthavonta adják ki, amelynek kiadását az ismeretlen időpontban alakult és 1999. február 19-én bejegyzett eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Vertigo) vette át 1999. ismeretlen időpontjában.
1999. decemberétől 2003. decemberéig a kiadványt megjelenésenként 1000 és 3000 közötti példányban, jobbára 2600 példányban nyomtatták, jelenleg 1.450.- Ft árral kapható.
Az Octogon című lap korábbi kiadója a Média Ászban tette közzé a hirdetés-megrendelő fogyasztók érdeklődésére számot tartó lapjellemzőket, egyebek mellett a lap példányszámát, amit 10.000-ben jelölt meg.
E magatartást a Vertigo is folytatta. s egészen 2004-ig nem változtatott a gyakorlaton, holott a 10.000-es Média Ász-beli példányszámhoz képest a nyomtatott példányszám többnyire még ennek az egyharmada sem volt. 2004-ben a Vertigo a példányszám adatot azáltal helyesbítette, hogy nem kérte a lap példányszámának jövőbeni közlését a Média Ásztól.
A 4000 pld-ban megjelenő Média Ász arra szakosodott, hogy az újságkiadásban érdekelt piaci szereplők lapjainak lényeges jellemzőit ismertesse meg a hirdetéseket, reklámokat a lapokban elhelyezni kívánó fogyasztókkal.

A Vertigo más sajtóorgánumokkal is együttműködik, hogy kölcsönös érdekeltség alapján lapját népszerűsíthesse.
1999. első felétől 2003. második feléig a Média Ászban hirdetési célokra fordított költsége mintegy 70.000.- Ft volt.
A Vertigo 2003. évi nettó árbevétele 66.672.637.- Ft volt.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal 2004. január 22-én a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján eljárást indított a Vertigo ellen, mert vélelmezte, hogy a 10.000 darabos példányszámra vonatkozó közlése valótlan, amely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
Az eljárás során készült vizsgálati jelentés a jogsértés megállapítását, bírság kiszabását indítványozta.

III.

A Vertigo a jogsértést elismerte. Védekezésként előadta, hogy csupán egy korábbi gyakorlatot folytatott, amely egyébként jellemző a lapkiadási piacon.
A részére megküldött versenytanácsi előzetes álláspontra felhívás ellenére észrevételt, bizonyítási indítványt nem terjesztett elő, a tartott tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére képviseletéről nem gondoskodott.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ennek minősül különösen a Tpvt. 8. § (2) bekezdése szerint, ha - egyebek mellett - az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak.
A nyomtatott sajtótermékek, s azon belül az adott ügyhöz kapcsolódóan az építészettel, otthonteremtéssel, stb. foglalkozó lapok lényeges tulajdonságai a lapterjesztési jellemzők, a forgalmazási és az értékesítési adatok, az olvasottsági mutatók és nem utolsósorban a lap példányszáma. Az ilyetén piaci közlések elsősorban a lapokban hirdető fogyasztók választását befolyásoló körülmények, mert ezeknek a tájékoztatásoknak a birtokában döntenek, hogy a lapok széles választékából azt válasszák a versenytársi lapok közül, amelyik tájékoztatása alapján hirdetéseik sikerének esélye nagyobb az olvasók körében. Éppen ezért tiltott a lényeges tulajdonságokról a Tpvt. III. fejezetébe ütköző versenyjogellenes tájékoztatás adása, mert a fogyasztók választását tisztességtelenül befolyásolhatja, amiértis a versenytársak jogszerűtlenül kerülhetnek piaci hátrányba a tőlük elforduló fogyasztók tisztességtelenül befolyásolt piaci döntése következtében.
A tágabb értelemben vett piacon az Octogon versenytársai a fentebbi táblázatban ismertetett lapok, szűkebb értelemben pedig az Atrium, amelynek példányszámával azonos látszatot igyekezett kelteni.

A Versenytanács a jogsértés megállapításán (Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja) túl, rendelkezett a kifogásolt magatartás folytatásának megtiltásáról (Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pont).
A bírság kiszabása (Tpvt. 78. §) körében súlyosító körülményként értékelte a hosszú évek óta éppen a hirdetési piac fogyasztóink tájékoztatására szakosodott lapban folytatott kifogásolt gyakorlatot; a valós és az állított példányszám közti különbség kirívó nagyságát; az újságkiadási piacon elterjedt valótlan példányszámközlést, amely visszaszorítása versenyjogilag kívánatos.
Enyhítő körülményként értékelte a Vertigo elismerését.
A Versenytanács nem értékelte a Vertigo javára a példányszám közlés megszüntetését, mert ezáltal a lap lényeges tulajdonságaira vonatkozó jövőbeli tájékoztatás sérült.
Figyelmen kívül hagyta a valótlan példányszám közlésének indokait, amely a kifogásolt piaci magatartás kimentésére alkalmatlan belső ügy.

A határozat elleni Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Vertigo számára.


Budapest, 2004. április 8.