Vj-4/2004/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a által képviselt Polgár Sofőriskola Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg a 2003. utolsó negyedévében a XXII. kerületi helyi lapban a Városház Híradóban megjelentetett hirdetéseiben.

A bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Polgár Sofőriskola Kft. 2003. évi hirdetéseiben olyan állításokat tett közzé, miszerint a Kft. "Budapest legnépszerűbb autósiskolája", továbbá a tanulók "2003-ban még ÁFA nélkül fizethetik a tandíjakat"; illetve "jövőre EU-tagként nehezedhet a jogsiszerzés".

Fentiek miatt a Tpvt. 70. § /1/ bekezdése alapján megindult a versenyfelügyeleti eljárás annak megállapítására, hogy a reklám állításai sértik-e a Tpvt. 8. §-ban írtakat.

II.

 • 1.

  Polgár Sofőriskola Kft.-t 2001. március 1.-én jegyezte be a Cégbíróság (VJ-4/2004/3 2. sz. melléklet). Megalakulása óta "B" kategóriás autóvezetői tanfolyamok szervezésével foglalkozik. Szakmai elődje a Polgár Sofőriskola Bt., illetve azt megelőzően a Szt. Kristóf magán autóiskola volt.

  Polgár Sofőriskola Kft. három budapesti telephelyén, valamint gimnáziumokba kihelyezett helyszíneken folytatja a tanulók szervezését és elméleti képzését. A gyakorlati oktatást 20 alvállalkozói rendszerben foglalkoztatott gépjárműoktató végzi. A budapesti telephelyek a VIII. Üllői út 46., XXII. Városház tér 13. valamint XI. Karinthy F. u. 3. alatt vannak.

  A vállalkozás 49 %-ban Pető Attila ügyvezető igazgató tulajdonában van. A tulajdon többi részén a társaság további két tagja osztozik.

  A társaság által elért árbevétel 2003. I-XI. hónapjában 35,7 millió Ft, 2002. évben 40,3 millió Ft.

 • 2.

  Budapesten jelenleg 160 autósiskola végez képzési tevékenységet, melyek zöme eljárás alá vonthoz hasonlóan csak "B" kategóriás képzéssel foglalkozik. A képzés a Fővárosi Közlekedési Felügyelet engedélyével folytatható. A hatóság folyamatosan ellenőrzi az engedélyben meghatározott feltételek meglétét és teljesülését.

  A gépjárművezető-képzés kereteit a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet szabályozza. Az e rendelet figyelembevételével működő jelentős számú iskola között erőteljes piaci verseny alakult ki, amely az alaptandíjak jelentős különbségét is eredményezte. Az autósiskolák közötti piaci verseny jelentős részben a reklámok közvetítésével valósul meg.

  A képzőszervek nagy része 300-nál kevesebb tanulót képez éves szinten. 20 iskola képez ennél nagyobb létszámban tanulót, és mindössze 5-6 olyan iskola van, amely 700 főnél is több tanulót képez.

  Budapesten éves szinten mintegy 20000 vezetői engedélyt szereznek, ami azt jelenti, hogy a piacvezető 5-6 iskola mintegy 25%-os piaci részesedéssel bír. A Polgár Sofőriskola Kft. a piacnak mintegy 5%-át mondhatja magáénak. A piac tehát sokszereplős, a koncentráció foka viszonylag csekély, a verseny kiélezett.

  Az eljárás alá vont legjelentősebb konkurensei a döntően Dél-Budán tevékenykedő Mazsola-Tanoda Autósiskola és a Csigavér Autósiskola, amelyek a képzett tanulók számát tekintve meg is előzték. A kifogásolt reklámmal elsődlegesen érintett XXII. kerületben a legjelentősebb versenytárs a Bachusz Magániskola, amely lényegesen kevesebb gépjárművezetőt képzett 2003. év során.

 • 3.

  A kifogásolt magatartás a XXII. kerületi helyi lapban, a Városház Híradóban 2003. utolsó negyedévében megjelentetett hirdetéshez kapcsolódik.

  • 1.

   A hirdetésben három olyan reklámállítás fogalmazódott meg, amely felvetheti a fogyasztó versenyben való megtévesztésének a kérdését.

   • -

    "Budapest legnépszerűbb autósiskolája",

   • -

    "2003-ban még ÁFA nélkül fizethetik a tandíjakat";

   • -

    "jövőre EU-tagként nehezedhet a jogsiszerzés".

A Budafoki Híradó kéthetente kerül ingyenes formában 22000 példányban a helyi lakosokhoz. Az iskolának éves keretszerződése van az Önkormányzattal, amely biztosítja azt, hogy a reklámozási lehetőség egész évben rendelkezésre álljon. Az éves bruttó díj 884000 Ft. Az egy negyedéves megjelenés eszmei ára ennek megfelelően 221000 Ft-ban határozható meg.

  • 2.

   Ugyanezt a hirdetést saját fénymásoló technikával 200 példányban sokszorosította az eljárás alá vont vállalkozás, melyeket a kerületben plakát formában is elhelyezett. Ezen hirdetési formát csak pár napig alkalmazták, mivel a kerületi Zöld Jövő Szervezet felszólította eljárás alá vontat a plakátolás befejezésére, a kirakott hirdetményeket pedig eltávolíttatta az oszlopokról.

III.

Eljárás alá vont álláspontja szerint a tanulók jelentős része nem a reklámok hatására jelentkezik oktatásra, hanem a végzett tanulók ajánlása alapján érkezik az iskolába. A Polgár Sofőriskola Kft. becslése szerint az így jelentkezők az összes tanulólétszám 60%-át elérik.

A hirdetésre jelentkezők az összes tanulólétszám 40 %-át tehetik ki. Ezeknek mintegy fele az Interneten keresztül jelentkezik, és az összes tanulólétszámnak csak 20%-a talál újsághirdetés alapján az iskolára.

Eljárás alá vont statisztikája a gépkocsi-oktatás résztvevőivel folytatott egyéni beszélgetéseken alapul.

A vizsgált reklámállítás a XXII. kerületi helyi lapban, a Városház Híradóban jelent meg, 2003. IV. negyedévében, három hónapon keresztül, összesen 6 alkalommal. Az újság ingyenes, 22000 példányszámban készül és a XXII. kerületi lakosok között kerül terjesztésre, a helyi postaládákba kézbesítve.

A "Budapest legnépszerűbb autósiskolája" reklámállítás - ahogy azt a reklámhordozón meg is jelölték - a 2002-ben beiratkozott tanulók létszámára épült. Ezzel kapcsolatban Polgár Sofőriskola Kft. előadta, hogy a hirdetés megfogalmazásánál azt is figyelembe vették, hogy hasonló reklámállítás miatt a szakmai jogelődnek már volt eljárása a GVH előtt (VJ-53/1999; az ügy anyagaihoz a VJ-4/2004/6 számon csatolva), amikor is a Versenytanács határozatában megerősítette, hogy a reklámállítás valós volt.

A "2003-ban még ÁFA nélkül fizethetik a tandíjakat" reklámállítás a 2003. július 1-i áfa-törvény változásához kapcsolódott. Ezek értelmezése tekintetében egymásnak ellentmondó állásfoglalások jelentek meg a szakmát illetően, és csak időközben vált világossá, hogy 2004-től az oktatásban közreműködők is tárgyi adómentességet fognak élvezni (VJ-4/2004/11). Amikor ez tudomásra jutott, kezdeményezték a vizsgált hirdetés szövegének a változtatását, de a nyomdai átfutás miatt még december hónapban is az eredeti reklám jelent meg (a lemondás kezdeményezése eljárás alá vont nyilatkozata szerint szóban történt, erről írásos dokumentáció nincs.

A "jövőre EU-tagként nehezedhet a jogsiszerzés" reklámállítás összefüggésében Polgár Sofőriskola Kft. elmondta, hogy igaz, hogy a 20/1992 KHVM rendelet csak apróbb módosításokon esett át, de nem csak a szakmai rendelet változásának a lehetőségét akarták hangsúlyozni, hanem azt is, hogy a gépjármű vezető képzés anyagi-gazdasági részében is jelentős változások várhatók, illetve arra akartak fókuszálni, hogy ezek a változások 2003-ban még biztosan nem következnek be. Ugyancsak a területet jellemző bizonytalanság, a médiákban megjelent hírek, a szakmai érdekképviseleti szervek körlevelei, az Autóvezető újságban megjelent információk magyarázzák e reklámállítás megjelenését is.

Polgár Sofőriskola Kft. hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hirdetés többi részében valós, a fogyasztókat nem megtévesztő információkat közöltek a megcélzott piac felé. Budapestnek csak egyetlen kerületében, viszonylag rövid ideig jelent meg a vizsgálat tárgyát képező reklámállításokat hordozó hirdetés, és az ügyfélkör ennek a reklámnak a hatására nem növekedett.

Eljárás alá vont reklámozási tevékenysége nem merült ki a vizsgálat tárgyát képező reklámban. Az Üllői úti iskolát heti két alkalommal a Blikkben reklámozták, ebben azonban nem jelent meg a vizsgálat tárgyát képező reklámállítás.

IV.

A vizsgálat indítványozta a Tpvt 77 § (1) bekezdése szerint a magatartás törvénybe ütközésének a megállapítását, tekintettel azonban arra, hogy a cselekmény nem fejtett ki széles körű piaci hatást, továbbá hogy helyben, időben és költségekben korlátozott reklámakcióról volt szó, bírság kiszabását nem találta indokoltnak.
Figyelemmel volt arra, hogy bár a vállalkozás - jogelődjeit is figyelembe véve - évek óta a piacon van, versenyhivatali marasztalásra nem került sor. Álláspontja szerint a törvénybe ütközés megállapítása megfelelő figyelmeztetésnek tűnik ahhoz, hogy eljárás alá vont a jövőben tartózkodjon hasonló reklámállítások megfogalmazásától.
Egy piaci elsőséget hangsúlyozó hirdetés jellegénél fogva alkalmas arra, hogy befolyásolja a fogyasztói döntést. A másik két - a jogosítványszerzés anyagi és intézményes feltételeinek az évek közötti változására fókuszáló - reklámállítás a piac ilyenfajta közvetlen befolyásolására sem alkalmas. Utóbbi reklámállítások csak közvetetten érinthetik a piaci viszonyokat oly módon, hogy az érdeklődők az erre figyelmüket felhívó reklámot közzétevő piaci szereplőnél jelentkezhetnek elsősorban (előrehozott) vásárlási igényeikkel.
A vizsgált magatartással érintett fogyasztók köre csekélynek minősült, eljárás alá vont működési területe a főváros teljes területére kiterjed, de egy Budafokon megjelenő újság hatóköre elsősorban Budafokra korlátozódik.

V.

 • 4.

  A jelentés és a Versenytanács álláspontja szerint a "legnépszerűbb" jelző pontos tartalma az iskola szolgáltatását igénybevevők, illetve azok létszáma alapján közelíthető meg.
  A vizsgált reklámakció során eljárás alá vont vállalkozás is azt tüntette fel az újságban, hogy reklámállítást arra alapozta, miszerint 2002-ben nála iratkozott be a legtöbb tanuló.
  (Ugyanezt a megközelítést alkalmazta a GVH előtt Vj-53/1999. számon folyamatban volt ügyben hozott versenytanácsi határozat is).

  A "legnépszerűbb" jelző használata azonban feltételezi, hogy az iskola szolgáltatását nemcsak egy évben - azaz 2002-ben - keresték a legtöbben, hanem ez az állapot a későbbiekben is fennállt, vagyis tendenciaszerűen érvényesült.

  A Fővárosi Közlekedési Felügyelet - eljárás alá vont által csatolt - nyilatkozata szerint a Polgár Sofőriskola Kft 2002-ben valóban piacvezető volt a kiképzett tanulók számát illetően, viszont 2003-ban csak a harmadik helyet foglalta el. A reklámüzenet közzétételekor - vagyis 2003-ban - tehát a legnépszerűbb jelző használata nem volt jogos.

  Megállapítható ugyanakkor, hogy a reklámüzenet piaci hatása szükségszerűen kisebb mértékű lehetett annál, mint ami egy piacelsőséget megfogalmazó állítástól általában elvárható.
  A reklámállítás egyrészt Budapestnek egy külső kerületében és csak az utolsó negyedévben jelent meg, másrészt a piaci hatást az is csökkenti, hogy a szakmát nagyban a helyhez-, és még nagyobb részben az oktató személyéhez való ragaszkodás jellemzi. Egy autósiskolától elsősorban azt várja el a hallgató, hogy a számára megfelelően elérhető oktatást a szakmailag legfelkészültebb oktató tartsa, ami háttérbe szoríthatja annak a fontosságát, hogy Budapest viszonylatában az iskolába beiskolázott tanulók száma szerint felállítható sorrendben a vállalkozás hol helyezkedik el.

 • 5.

  A másik két reklámüzenettel kapcsolatosan rögzíthető:

  • 1.

   Az "Ők már tudják, hogy ez évben még áfa nélkül fizethetik a tandíjat!" állítás nem valós, tekintettel arra, hogy a gépjárművezető-képzés, mint szolgáltatás általános forgalmi adó tartalma tekintetében 2004-ben nem állt be változás, az továbbra is adómentes maradt.

  • 2.

   Az "Ők már sejtik, hogy jövőre EU-tagként nehezedhet a jogsiszerzés" állítás nem helytálló, tekintettel arra, hogy a 20/1992 (VII.21.) KHVM rendelet az EU csatlakozással összhangban álló módosítása 2003. december 1-én már hatályba lépett, illetve rendelkezései az állampolgárok túlnyomó többségét egyáltalán nem érintik.

 • 6.

  A 5. pontban írtak, vagyis az áfá-val és az uniós tagsággal kapcsolatos reklámállítások nem az iskola által nyújtott szolgáltatás sajátosságát helyezik előtérbe, hanem az egész szakmát érintő információkat közölnek. Funkciójuk, hogy előrehozzák a szolgáltatás igénybevételére irányuló hajlandóságot, így a fogyasztói választást annyiban befolyásolhatják, amennyiben a fogyasztó nagyobb valószínűséggel megy oda, amely képző szerv reklámjában az adott információhoz hozzájutott. Ebből adódóan a közlés versenykihatása csekély. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra a veszélyre, amit a nem végleges - az időben alakuló, módosuló - szakmát érintő hatósági döntések elhamarkodott, nem kiérlelt, reklám célú felhasználása hordoz.

  A reklámokban foglalt fentiekben részletezett állítások folytán a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (1) és 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző jogsértést valósított meg.

  A bírság kiszabását mellőzte a Tpvt. 78. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
  A jogsértő magatartás súlya csekélynek tekinthető a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, illetve a fogyasztói érdekek sérelmének körére és kiterjedtségére tekintettel.
  Az eljárás alá vont vállalkozás a földrajzi piacon rövid ideig fejtette ki tevékenységét, mellyel kapcsolatban - függetlenül attól, hogy az eljárás alá vont vállalkozás évek óta van a piacon - jogsértés még nem került megállapításra.

Budapest, 2004. április 7.