Vj-12/2004/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Általános Értékforgalmi Bank Rt. (Budapest) I. rendű; valamint

 • -

  Lasselsberger GmbH II. rendű, és

 • -

  Lasselsberger Ceramics Kft. III. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Zalakerámia Rt. (Zalaegerszeg) - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a III. rendű kérelmező Lasselsberger Ceramics Kft. a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Zalakerámia Rt. felett.

Az I. és a II. rendű kérelmező tekintetében a Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az I. rendű kérelmező Általános Értékforgalmi Bank Rt. (a továbbiakban: ÁÉB Rt.) és a II. rendű kérelmező Lasselsberger GmbH (a továbbiakban: Lasselsberger) 2003. október 30-án a "Memorandum of Understanding" elnevezésű dokumentumban (a továbbiakban: Megállapodás) a Lasselsbergernek a Zalakerámia Rt. feletti egyedüli irányítás megszerzésére irányuló - az alábbi szakaszokban megvalósítandó - tranzakció-sorozatban állapodtak meg.

  • a)

   Kisebbségi részesedés megszerzése a Lasselsberger által a Zalakerámiá Rt-ben.

  • b)

   Igazgatósági tagok delegálása a Lasselsberger részéről a Zalakerámia Rt. igazgatóságába.

  • c)

   Határozott, 2004. április 15-ig terjedő időre közös irányítás gyakorlása a Zalakerámia Rt. felett a Lasselsberger és az ÁÉB által.

  • d)

   Bizonyos feltételek teljesülésétől függően nyilvános vételi ajánlat megtétele és egyedüli irányítás megszerzése a Zalakerámia Rt. felett a Lasselsberger által, melyen belül az ÁÉB Rt. vállalta, hogy a birtokában lévő 56,28 %-nyi Zalakerámia Rt. részvényt a Lasselsberger részére eladja.

 • 2)

  Az előzőeknek megfelelően a Lasselsberger 2003. október 30-án a Zalakerámia Rt-nek az ÁÉB Rt-n kívüli tulajdonosaitól 28,24 százaléknyi Zalakerámia Rt. részvényt vásárolt, majd a 2003. december 18-ára összehívott rendkívüli közgyűlésen három tagot delegált a Zalakerámia Rt. hét tagú igazgatóságába.

 • 3)

  A rendkívüli közgyűlést követően (szintén 2003. december 18-án) az új összetételű igazgatóság úgy módosította saját Ügyrend-jét, hogy 2004. április 15-ig valamennyi igazgatósági határozat csak 75 százalékot meghaladó szavazattöbbséggel fogadható el.

 • 4)

  Az I. és II. rendű kérelmező a 3) pont szerinti helyzethez a 2004. január 15-én benyújtott kérelemben a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték, mint a Tpvt. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti közös tényleges irányításhoz.

 • 5)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a II. rendű kérelmező 2004. április 19-én teljesítette, egyben jelezte, hogy a Lasselsberger átruházta a Zalakerámia Rt-ben meglévő 28,24 százaléknyi részvénycsomagját a száz százalékos tulajdonában lévő Lasselsberger Ceramics Kft-re (a továbbiakban: Lasselsberger Kft.), amely 2004. április 15-én nyilvános vételi ajánlatot tett a Zalakerámia Rt. valamennyi, szavazati jogot biztosító részvényére.

 • 6)

  Az 5) pontban foglaltakra tekintettel a II. és III. rendű kérelmező jogi képviselője a 4) pont szerinti kérelmet akként módosította, hogy kérte a III. rendű kérelmező Lasselsberger Kft-nek a Zalakerámia Rt. feletti egyedüli irányításszerzésének engedélyezését. Az I. rendű kérelmező 2004. május 4-én kelt beadványában a közös irányításszerzésre irányuló kérelmét visszavonta.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Lasselsberger-csoport

 • 7)

  Az ausztriai Lasselsberger és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Lasselsberger-csoport) meghatározó tevékenysége a transzportbeton gyártás és az építőipari alapanyagok előállítása.

 • 8)

  A Lasselsberger-csoport magyarországi tagjai a Lasselsberger Hungária Kft. és a Betonlogisztikai Kft., melyek tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

  • -

   mészkő kitermelés (részesedése a magyarországi forgalomból 21 százalék);

  • -

   transzportbeton gyártás (részesedése a magyarországi forgalomból 10 százalék);

  • -

   a Lasselsberger-csoport külföldön honos tagjai által gyártott burkolólapok magyarországi értékesítése (az értékesített mennyiség - melynek túlnyomórésze Magyarországon nem gyártott választékokra terjed ki - a magyarországi burkolólap forgalom 2,5 százalékát teszi ki).

 • 9)

  A 8) pontban említett vállalkozások 2003. évi nettó árbevétele, valamint a Lasselsberger-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén elért 2003. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 12 milliárd forint volt.

Zalakerámia Rt.

 • 10)

  A Zalakerámia Rt. meghatározó tevékenysége a burkolólapok és kályhacsempék gyártása, részesedése a magyarországi forgalomból a burkolólapok esetében 17,2 százalék, a kályhacsempékből 10 százalék. A Zalakerámia Rt. rendelkezik mészkő- és agyag bányával, a kitermelt anyagokat azonban nem értékesíti, azokat kizárólag az általa gyártott termékekhez használja fel.

 • 11)

  A Zalakerámia Rt. 2003 évben 8,9 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A Zalakerámia Rt. többségi üzletrész tulajdonosa a Keramialand Kft-nek és a Jász Gold Ingatlanfejlesztő Kft-nek, melyek 2003. évben együttesen 36 millió forint nettó árbevételt értek el.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez további egy tőle független vállalkozás felett.

 • 13)

  A Tpvt. 23. § (2) bekezdés szerint irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha

  • a)

   a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel rendelkezik,

  • b)

   jogosult a másik vállalkozás vezető tisztségviselői többségének kijelölésére,

  • c)

   a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen tartósan képessé válik.

 • 14)

  A Tpvt. 24. § (2) bekezdése szerint az engedély iránti kérelmet a nyilvános vételi ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés megkötésének vagy az irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbitól számított harminc napon belül kell benyújtani.

 • 15)

  Az előzőek alapján a Zalakerámia Rt. szavazati jogot biztosító részvényei száz százalékának megszerzésére a Lasselsberger Kft. által tett nyilvános vételi ajánlat vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 16)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Lasselsberger-csoport, valamint a Zalakerámia Rt. és az általa irányított vállalkozások) 2003. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül a Zalakerámia Rt-é és az általa irányított vállalkozásoké együttesen az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

Az eredeti kérelem

 • 17)

  Az I. rendű kérelmező az eredeti kérelmet visszavonta, és a II. rendű kérelmező kérelem "módosítása" is a gyakorlatban visszavonásnak minősül abban a tekintetben, hogy az egyedüli irányítást helyette a száz százalékos tulajdonában lévő III. rendű kérelmező szerzi meg. Minderre tekintettel a Versenytanács az I. és II. rendű kérelmező tekintetében az eljárást a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján megszüntette.

 • 18)

  A Versenytanács - a visszavonásától függetlenül - vizsgálta az eredeti kérelem (4. pont) szerinti helyzetet is. A Zalakerámia Rt. igazgatósága Ügyrend-jének 2003. december 18-i változtatásával ugyanis olyan helyzet jött létre, hogy az ÁÉB Rt. által korábban delegált négy tag, és a Lasselsberger által delegált három tag egyetértése nélkül - figyelembevéve a 75 százalékos többség követelményét - nem születhet döntés. Az ilyen helyzet pedig - jóllehet kinevezési jogosultság hiányában nem jelent a Tpvt. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti irányítást - tartós fennmaradása esetén megvalósítja a Tpvt. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tényleges közös irányítást (Vj-100/2001.), így annak jogszerű megvalósításához szükséges lehet a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

 • 19)

  A Versenytanács álláspontja szerint azonban az I. és II. rendű kérelmező ugyan közösen ténylegesen képessé vált a Zalakerámia Rt. döntéseinek meghatározó befolyásolására, az azonban nem tekinthető tartósnak, figyelembevéve:

  • -

   egyrészt annak korlátozott (2004. április 15-ig tartó) időtartamát;

  • -

   másrészt (és ez a lényegesebb) azt, hogy annak célja a Lasselsberger-csoportnak a Zalakerámia Rt. feletti egyedüli irányításszerzéséig tartó átmeneti helyzet kezelése.

 • 20)

  Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint a 2003. december 18-i Ügyrend változás önmagában nem minősül vállalkozások összefonódásának, az a módosított kérelem szerinti összefonódás előkészítő fázisának tekinthető, ezért arra nézve szükségtelen a Tpvt. 67. § (3) bekezdése szerinti hivatalbóli eljárás indítása.

IV.

Az engedélyezés

 • 21)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 22)

  A Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 23)

  A Zalakerámia Rt. és a Lasselsberger-csoport közös tevékenysége Magyarország területén, mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) a burkolólapok forgalmazása. Az ezek magyarországi forgalmából meglévő, együttesen 20 százalék alatti részesedésük alapján azonban nem valószínűsíthetők káros horizontális versenyhatások. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) egyértelmű meghatározását szükségtelennek tartotta, mert azt feltételezve, hogy a burkolólapok különböző választékai nem alkotnak egységes árupiacot, az összefonódásnak - figyelembevéve a Lasselsberger-csoport termékeinek speciális jellegét - nem is lenne érzékelhető horizontális hatása.

 • 24)

  A Zalakerámia Rt. és a Lasselsberger-csoport egyéb tevékenységeinek jellege, illetve a magyarországi forgalomban meglévő alacsony részesedések alapján az összefonódásnak káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők.

 • 25)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 26)

  A Versenytanács a 23-24) pontban foglaltakra tekintettel a Közlemény alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 27)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint, amit a II. és III. rendű kérelmező jogi képviselője befizetett az eredeti kérelem benyújtásakor. Ezért a Versenytanácsnak a III. rendű kérelmezőt terhelő eljárási díj befizetéséről nem kellett rendelkeznie, az I. és II. rendű kérelmezőnek pedig nem kell visszautalni a kérelem visszavonása miatt a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj felét.

 • 28)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 29)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. május 11.