Vj-20/2004/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Transport & Logistics Investment S.á.r.l. (Luxembourg) és Wáberer György (Budapest) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Volán TEFU Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Transport & Logistic Investment S.á.r.l. és Wáberer György közös közvetlen irányítást szerezzen a Volán TEFU Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett tranzakció

 • 1.

  Az AIG New Europe Fund L.P. és az AIG New Europe Fund SPV L.P. pénzügyi befektetési alapok által alapított Transport & Logistic Investment S.á.r.l. (a továbbiakban: TLI) és Wáberer György (a továbbiakban: Wáberer) 2004. január 21-én részvényesi megállapodással kiegészített befektetési szerződést kötöttek. A Befektetési Megállapodás ("Investment Agreement") értelmében:

  (A) a TLI a tulajdonrésszel megegyező szavazati jogot is biztosító jelentős, de még így is csak kisebbségi részesedést jelentő tulajdont szerez a Volán TEFU Rt. (a továbbiakban: VTEFU) jegyzett tőkéjéből az alábbi két tranzakció lebonyolítását követően:

  (1) A TLI zártkörű kibocsátás keretében VTEFU részvényt jegyez és vesz át, mely tranzakció révén a VTEFU alaptőkéjét a jelenlegi 900.032.000 Ft-ról felemelik és amelynek eredményeként a TLI kisebbségi tulajdonrészt szerez a VTEFU-ban.

  (2) A TLI a kisebbségi tulajdonosok meglévő részvényeiből történő vásárlás útján további tulajdonrészhez jut a VTEFU-ban. E tranzakciók után is azonban a TLI a VTEFU csak kisebbségi tulajdonosává válik.

  (B) Wáberer a kisebbségi részvényesektől a meglévő részvényei mellé továbbiakat vásárol, melynek eredményeként ugyan több részvény birtokosává válik, ám a tőkeemelés miatt a VTEFU - tőkeemelés utáni - alaptőkéjéből részesedése valamelyest csökken. Ennek ellenére is azonban a VTEFU többségi tulajdonosa marad.

 • 2.

  A szerződéshez kapcsolódó - és az egész tranzakció lezárulásakor megkötésre kerülő - Részvényesi Megállapodás ("Shareholders Agreement") értelmében a TLI és Wáberer meghatározó részvényesekként közösen működtetik a VTEFU-t a jövőben. Amint az a Befektetési megállapodáshoz kapcsolódó és a jelen kérelemhez becsatolt Részvényesi Megállapodás egyes részleteiből kiderül, egyik fél (azaz, a TLI és Wáberer) sem képes a másik hozzájárulása nélkül a VTEFU-t érintő stratégiai döntést hozni. Így a VTEFU a két tulajdonos (TLI és Wáberer) közös közvetlen irányítása alá kerül

 • 3.

  A TLI és Wáberer mint kérelmezők, jogi képviselőjükön keresztül 2004. január 10-én kérelemmel fordultak a Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: GVH) mint magyar versenyhatósághoz, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 23. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett vállalkozások közvetlen irányításszerzésnek minősülő koncentrációját engedélyezze.

 • 4.

  A kérelmezők a Tpvt. 55. § (2) bekezdése adta lehetőséggel élve kérték a Befektetési Megállapodás, a Részvényesi Megállapodás, valamint az összefonódást eredményező tranzakció, illetve az összefonódásban érintett vállalkozások közötti irányítási kapcsolatokra vonatkozó, valamint az összefonódás résztvevőinek ügyfél és szállítói körére vonatkozó információ részleteinek üzleti titokként való kezelését.

 • 5.

  A koncentrációt eredményező megállapodásban az érintett vállalkozások a verseny korlátozására vonatkozóan nem kötöttek semmilyen kiegészítő megállapodást.

 • 6.

  A jogi képviselő az engedélyezési kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelemmel fordult a GVH-hoz, melyben kérte az érdemi határozat tárgyaláson kívüli 45 napon belüli meghozatalát.

II.

A kérelmezett tranzakció résztvevői

 • 1.

  A tranzakciónak a TLI (Transport & Logistic Investment S.á.r.l.), Wáberer György és a Volán TEFU Rt. a közvetlen résztvevői. A közös irányítást megszerző mindkét fél jelentős egyéb érdekeltségekkel rendelkezik. (1.1) A TLI-t az AIG New Europe Fund és az AIG New Europe Fund SPV hozta létre abból a célból, hogy az adott tranzakcióban a szóban forgó két befektetési alapot, illetve az azok mögött álló AIG Inc.-t képviselje. A két vállalkozás 84.5 és 14.5 százalékos részesedéssel rendelkezik a TLI-ben külön-külön.

  Az AIG New Europe Fund (a továbbiakban: AIGNEF) és az AIG New Europe Fund SPV (Special Purpose Vehicle) (a továbbiakban: AIGNEFSPV) az American International Group Inc. (a továbbiakban AIG) érdekeltségi körébe tartozó, pénzügyi befektetési és befektetési szolgáltatásokat nyújtó, illetve ezen a területen tanácsadói tevékenységet folytató vállalkozások. Az AIGNEF az AIG befektetési tevékenységgel foglalkozó leányvállalatának, az AIG Capital Partnersnek, és az EBRD-nek a közös vállalataként működik. Az AIGNEFSPV egy sajátos vállalati forma keretében működő vállalkozás, mely alapvetően az AIGNEF-hez hasonló feladatokat lát el, annál korlátozottabb körben. E két vállalat tevékenységi köre földrajzilag Közép- és Kelet-Európára terjed ki. Az anyavállalat a kelet- és közép-európai befektetéseinek szervezésére, irányítására hozta létre ezeket a vállalkozásokat.

  Az AIG jelentős tőkeerővel bíró, amerikai székhelyű, nemzetközi pénzügyi befektetési, biztosítási alap. Részvényeit a New York-i, londoni, tokiói és párizsi tőzsdéken is jegyzik és forgalmazzák. Az AIG biztosítási ügyletekkel, befektetés-kezeléssel, a legkülönfélébb pénzügyi szolgáltatások nyújtásával foglalkozó és a világ több, mint száz országában jelen lévő vállalat.

  Az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) londoni székhelyi nemzetközi pénzügyi szervezet, mely kiterjedt projektfinanszírozási tevékenységgel foglalkozik szerte Európában. A Banknak Magyarország is tagja.

  A jelentős nemzetközi háttér miatt az első sorban közvetetten érintett feleken keresztül számtalan egyéb vállalakozást érint áttételeken keresztül közvetetten az összefonódás. Az AIGNEF érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásokkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban lásd a VJ 20/2004/1 ügyiratot.

  (1.2) Wáberer nemcsak mint az új közös irányításban résztvevő fél, hanem mint a VTEFU volt és jelenlegi többségi tulajdonosa is érintett a szóban forgó tranzakcióban. Wáberer érdekeltségi körébe tartozó vállalakozások alapvetően fuvarozással, szállítmányozással és kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkoznak. Érdekeltségeinek egy része a szomszédos országokban fejti ki tevékenységét.

  (1.3) A VTEFU alaptevékenységét tekintve fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó - többségi magyar tulajdonban lévő - vállalkozás. A vállalatot 1948-ban alapították, majd 1994-ban magánosították, melynek során hazai befektetői kör kezébe került az irányítás. A cégbírósági adatok szerint a VTEFU széleskörű tevékenységi kört folytathat a dohány-, italárú kis-, és nagykereskedelmi, tanácsadói, ügynöki nagykereskedelmi tevékenységtől az ingatlanforgalmazáson, vagy bérbeadáson keresztül a fentebb említett alaptevékenységi körökig bezárólag. Alapvetően azonban az mondható el, hogy a vállalkozás saját maga és leányvállalatain keresztül (a részletekkel kapcsolatban ismét csak lásd a VJ 20/2004/1 ügyiratot) komplex logisztikai és szállítmányozási szolgáltatás nyújtásával van jelen a hazai és a nemzetközi piacon. A Hungarocamion Rt. 92 százalékos üzletrészének 2002 novemberében történt megszerzése után a vállalat Magyarország és Kelet-Közép-Európa legnagyobb komplex logisztikai, szállítmányozási és fuvarozási cégcsoportjává vált.

 • 2.

  Az I. szakasz 1. pontjában leírt tranzakcióban közvetetten érintettek köre elég széles. A közvetlenül érintett feleken túl összesen 68 vállalkozást érint az összefonódás. Így, a VTEFU részéről további 27 vállalkozás, míg a TLI részéről további 41 vállalkozás kapcsolódik közvetetten az ügyhöz. (A közvetetten érintett részvevők listája a kérelmezők részéről a jogi képviselő által 2004. január 28-án benyújtott és még aznap 147/1/2004 iktatószámon nyilvántartásba vett engedélyezési kérelem 4-6. oldalán található.)

 • 3.

  A mellékelt magyarországi cégbejegyzési adatokból kiderül, hogy a közvetetten érintett vállalkozások elvileg széleskörű üzleti tevékenységet folytathatnak, ám mégis főleg a szállítmányozással, fuvarozással, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (logisztika, vám és egyéb ügyintézés, gépjármű karbantartás, stb.) nyújtásával foglalkoznak, és az ingatlanpiac különféle szegmenseihez kapcsolódó tevékenységeket folytatnak.

 • 4.

  Mivel a TLI-t 2004-ben alapították, ezért a Magyar Köztársaság területén nem volt figyelembe vehető árbevétele a tranzakciót megelőző üzleti évben, azaz 2003-ban.

  Magának a VTEFU-nak a közvetetten érintett leányvállalatait is magában foglaló 2003. évi nem auditált árbevétele - a többi résztvevő részére történő értékesítés nélkül - 59.148 millió forint volt.

  A közvetetten érintett vállalkozásokon keresztül az AIGNEF-nek a közvetett, a többi résztvevő részére történő értékesítés nélküli nettó árbevétele a 2003-as üzleti esztendőben a Magyar Köztársaság területén 1.902,239 millió forint volt.

 • 5.

  VTEFU az elmúlt két évben két GVH által is vizsgált összefonódási tranzakcióban volt érintett. A GVH Versenytanácsa VJ-82/2002/6 határozatában engedélyezte azt, hogy a VTEFU irányítást szerezzen a Delta Vagyonhasznosító Kft. felett. A Versenytanács VJ-151/2002/5 határozatában ugyancsak engedélyezte a VTEFU részére, hogy a HC Invest Szállítmányozási Kft. felett irányítást szerezzen.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 1.

  A Tpvt. 1. § alapján a Tpvt. "hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak ... (a továbbiakban az előzőek együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására, ... . E törvény hatálya alá tartozik továbbá ... a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet."

 • 2.

  A kérelem szerinti összefonódás külföldön bejegyzett vállalkozás, illetve egy magyar állampolgár Magyarország területén tanúsított együttes, összehangolt magatartásának eredményeként jön létre. Az összefonódásnak lehet hatása a Magyar Köztársaság területén, ezért arra a Tpvt. hatálya a fentiek értelmében kiterjed.

 • 3.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha "egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett".

 • 4.

  A Tpvt. 23. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több vállalkozás közvetlen irányítással rendelkezik, ha "szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására".

 • 5.

  A fentiek alapján Versenytanács a TLI kérelem szerinti tőkeemelésen keresztül megvalósuló tulajdonszerzését a hozzá kapcsolódó megállapodásokkal kiegészülve - mint közös közvetlen irányításszerzést - összefonódásnak minősítette.

 • 6.

  Az összefonódásban közvetlenül érintett külföldön honos vállalkozás - a TLI -Magyarország területén közvetlenül nem realizált forgalmat 2003-ban. Érdekeltségein keresztül azonban közvetetten ugyan, de 2003-ban is realizált forgalmat 1.902,239 millió forint értékben. Az összefonódásban még közvetlenül érintett VTEFU és az általa közvetetten érintett vállalkozások 2003. évi nem auditált - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján számított - nettó árbevétele (59.148 millió forint) viszont már önmagában meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 7.

  Mindezek miatt a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az érintett piac meghatározása

 • 1.

  A tranzakció a közúti teherszállítás, szállítmányozás, tárolás és raktározás, valamint az ingatlanhasznosítás, bérbeadás és üzemeltetés, illetve a gépjármű javítás piacát érinti közvetlenül. A szóban forgó piacokon csak a VTEFU, illetve leányvállalatai vannak jelen.

 • 2.

  Az TLI pénzügyi befektetőként nincs jelen ezeken a piaci szegmenseken és piaci megjelenése nem is várható.

 • 3.

  A szóban forgó tevékenységek piacán a kínálati helyettesíthetőséget tekintve megállapítható, hogy arra van lehetőség. A közúti fuvarozás és szállítmányozás területén sok vállalkozás nyújt szolgáltatást az ország határain belül. A kérelmező maga több, mint ötven magyar versenytársát jelölte meg a relevánsnak tekinthető fuvarozási és szállítmányozási részpiacon. Ezen a piacon a VTEFU közvetlenül és a Hungarocamionon, valamint kisebb érdekeltségein keresztül az országosan több, mint ötezres szállítóeszköz állomány jelentős része felett rendelkezik (1200 db nemzetközi és 100 db belföldi kamion). A GKM becslései szerint a közúti teherszállító vállalkozások belföldi fuvardíj bevétele 2002-ben 96,4 milliárd forint lehetett, míg a nemzetközi forgalomban 166,8 milliárd forint bevételre tehettek szert. A VTEFU részesedése a forgalomból jelentős, de nem lépi túl azt az értéke, ami miatt a Versenytanács aggályainak adhatna hangot.

  A keresleti helyettesíthetőség korlátozottabb, mert a piachoz köthető végtermék (fuvarozási, szállítmányozási szolgáltatás) tekintetében a vásárlók egyes csoportjai nyilvánvalóan nem hajlandók valamelyik más fuvarozó vállalat - más technikai eszközzel megvalósuló - szolgáltatását igénybe venni.

  Más részpiacokon a VTEFU piaci részesedése még kisebbnek tekinthető.

  A Versenytanács megjegyzi, hogy a helyettesíthető termékek körének kiszélesítését, illetve annak vizsgálatát nem tartotta szükségesnek, mert a helyettesíthetőség e szűkebb körű értelmezése mellett sem valószínűsíti az összefonódás jelentős mértékű káros versenyhatásainak jelentkezését.

 • 4.

  A piac meghatározása szempontjából releváns földrajzi területnek - a fuvarozási és szállítmányozási részpiacok kivételével - a Magyar Köztársaság tekinthető, mert a kérdéses tevékenységi körök többsége szolgáltatás jellegű, melyek többnyire az országhatáron belül vehetők ésszerűen igénybe, és mert bár a piachoz kapcsolódó végtermék (szolgáltatás) esetenként beszerezhető külföldről is, az egyes fogyasztó számára az jelentős költségnövekedést eredményezne, illetve az áru értékesítője szolgáltatásait, illetve a végterméket nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja értékesíteni.

  A nemzetközi közúti teherszállítás (fuvarozás) és szállítmányozás vonatkozásában a piac földrajzi kiterjedése Európa. Mivel ez jelentősen nagyobb földrajzi terület, mint Magyarország területe, ezért az összefonódásban érintett vállalkozások piaci részesedése csekély.

  Ha az érintett releváns földrajzi terület határait általában tágabban határoznánk meg, akkor az összefonódásnak nyilvánvalóan még kevésbé jelentkezhetnének a verseny szempontjából káros hatásai, hisz a kínálati helyettesíthetőség még nagyobb mértékű lenne.

V.

Az összefonódás piaci hatásai

 • 1.

  A Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 2.

  A Versenytanács véleménye szerint a TLI és Wáberer tőkeemelésen és más tulajdonosoktól történő részvényvásárlásán keresztül megvalósuló koncentrációja a hatékony verseny kialakulása, fennmaradása vagy fejlődése szempontjából nem tekinthető kifogásolhatónak. Az összefonódásnak nem valószínűsíthetőek olyan új és jelentős horizontális, vertikális, portfolió és konglomerátum hatásai, melyeket a Versenytanács összességükben károsnak ítélt volna

 • 3.

  A szóban forgó összefonódás gyakorlatilag egyedi tulajdonosi jogosítványokkal párosuló tőkeemelés és az adott tulajdonosi struktúra átrendeződését jelenti. A tranzakcióban érintett nemzetközi pénzügyi befektetőnek nincs a Magyar Köztársaság területén olyan vállalkozása, mely tevékenységének lenne horizontális hatása a VTEFU releváns tevékenységi körében, azaz a fuvarozás és szállítmányozás területén.

 • 4.

  Az összefonódásnak nincsenek érdemi vertikális hatásai sem, mert sem a közvetetten, sem a közvetlenül érintett pénzügyi befektetői csoportnak, illetve azok érdekeltségeiknek nincsenek olyan vállalkozásai, illetve ezen vállalkozásoknak nincsenek olyan tevékenységi területei a Magyar Köztársaság területén, amelyek közvetlen vertikális kapcsolódásokat mutatnának. A Versenytanács elismeri, hogy közvetetten az összefonódásban közvetlenül érintett VTEFU és egyes közvetetten érintett vállalkozások bizonyos tevékenységi területeken - mint például szabadkikötői kapacitások közös fejlesztése, stb. - érintkezhetnek, ám ezeket nem tekintette olyan gazdasági kapcsolatoknak, amelyek érdemben figyelembe kellett volna venni, vagy amelyek belátható időtávon belül érdemi hatás gyakorolnának az érintett releváns piac folyamatainak alakulására.

 • 5.

  Az összefonódásnak káros portfolió és konglomerátum hatása nem valószínűsíthető, mert a szóban forgó közvetlenül érintett befektető társaság és az érintett magánszemély a piac egészéhez képest nem rendelkezik túlzott mértékű erőforrásokkal, illetve tevékenységi körük viszonylag szűk határok közé korlátozódik. A közvetetten érintett nemzetközi pénzügyi befektetői csoport az összefonódás pénzügyi határait viszonylag jól lehatárolta az adott tranzakcióra.

VI.

Engedélyezés

 • 1.

  Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érdekelt felek a közös közvetlen irányítást eredményező, illetve megalapozó megállapodásukban, és azon kívül sem kötöttek a verseny korlátozására vonatkozó kiegészítő megállapodást.

 • 2.

  A Tpvt. 67. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjai, illetve a Tpvt. 18. §-a alapján a GVH korábban nem indított eljárást az összefonódásban közvetlenül, vagy közvetetten érintett felekkel szemben.

 • 3.

  Az összefonódásban közvetlenül vagy közvetetten érintett felek a Magyar Köztársaság területén kétszer voltak részesei koncentrációnak az elmúlt két évben, melyeket a Versenytanács VJ-82/2002/6 és VJ-151/2002/5 határozataiban engedélyezett.

 • 4.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal "nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha ... az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon ... vagy annak jelentős részén."

 • 5.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

VII.

Eljárási kérdések

 • 1.

  A Versenytanács e Határozat V. fejezetének 2-5. pontjaiban foglaltakra tekintettel - a Közlemény alapján - a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg

 • 2.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen befizette.

 • 3.

  A kérelmezők képviselőjük útján a kérték a tárgyalás mellőzéséhez, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 4.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. március 9.