Vj-22/2002/62.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Westel Mobil Rt (Budapest) I. rendű, a Pannon GSM Távközlési Rt (Budaörs) II. rendű, a Vodafone Rt (Budapest) III. rendű, a Westel Rádiótelefon Kft. (Budapest) IV. rendű, valamint a Magyar Távközlési Rt (Budapest) V. rendű eljárás alá vontakkal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, illetve versenykorlátozó megállapodások megkötésének tilalma miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban hozott érdemi határozatához kapcsolódóan hivatalból eljárva meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács a Vj-22/2002/61. sz. határozatát az alábbiak szerint egészíti ki, illetve javítja: "A Versenytanács megállapítja, hogy az I-IV. rendű eljárás alá vont vállalkozások az 1999. és 2000. évben egymással megkötött hálózati szerződéseinek a vezetékes-mobil viszonylatú, mobil-fix viszonylatú, illetve a mobil-mobil viszonylatú díjak egymáshoz viszonyított arányára, valamint a díjak változtatásával kapcsolatos kölcsönös információközlésre vonatkozó kikötései együttesen alkalmasak voltak a gazdasági verseny torzítására." "A Versenytanács az I. rendű eljárás alá vonttal szemben 210.000.000.,- (Kétszáztízmillió) Ft, a II. rendű eljárás alá vonttal szemben 150.000.000.,- (Százötvenmillió) Ft versenyfelügyeleti bírságot szab ki, melyet az eljárás alá vont vállalkozások a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek megfizetni a GVH 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára". Az eljárás alá vontak e határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet élni.

Indokolás

A Versenytanács a Vj-22/2003/ 61. sz. határozatának indokolásában kitért arra, hogy a mobil-fix viszonylatú és a mobil-mobil viszonylatú díjak egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó kikötések alkalmasak voltak a versenytorzítására, de ezt a határozat rendelkező részében megjeleníteni elmulasztotta. Továbbá, tévesen jelölte meg a GVH bírságbevételi számlaszámát. A fenti számú határozat kiegészítését és javítását a Versenytanács a jelen határozat rendelkező részében vastag betűvel szemléltette, amelyet a többször módosított 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 44. §-án keresztül hatályosuló többször módosított 1957. évi IV. törvény 48.§-a alapján hozott meg. A határozat elleni jogorvoslati jog a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2003. október 13.