Vj-145/2002/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Távközlési Rt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott Ritmus 100 elnevezésű díjcsomagjának egyes lényeges tulajdonságairól.

A Versenytanács az eljárás alá vontat - a határozat kézhezvételétől számítottan - eltiltja a jogsértő magatartás további folytatásától.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 5.000.000 Ft (Ötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálásra indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyar Távközlési Rt. ellen, hogy az a Ritmus 100 elnevezésű díjcsomag értékesítése során megfelelően tájékoztatja-e a fogyasztókat.

I.

Az eljárás alá vont

 • 1.

  Az eljárás alá vont meghatározó tevékenysége a közcélú (vezetékes) távbeszélő szolgáltatások nyújtása. A részvények vagy az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló közvetlen vagy (más vállalkozásokon keresztül megvalósuló) közvetett irányítási joggal rendelkezik számos olyan vállalkozás felett, amelyek főként távközlési, informatikai és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat végeznek.

 • 2.

  Az elmúlt években több alkalommal folyt versenyfelügyeleti eljárás az eljárás alá vonttal szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt. A Versenytanács két jogsértést megállapító határozata a fogyasztóknak adott hiányos tájékoztatást rótta fel az eljárás alá vontnak (Vj-17/2000., Vj-154/2000.). Három versenyfelügyeleti eljárás az eljárás alá vont által tett vállalásra tekintettel került megszüntetésre (Vj-35/1997., Vj-82/1999., Vj-67/2001.).

II.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 1.

  A távbeszélő-szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélő-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló 3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§-ának (1) bekezdése szerint a szolgáltató (azaz a Rendelet 1.§-a értelmében a távbeszélő-szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltató) jogosult olyan díjakat képezni, amelyekkel kapcsolatban az egyes távbeszélő-szolgáltatási díjelemekkel, illetőleg a szolgáltatás igénybevételének egyes feltételeivel összefüggő díjmértékeket egymásra tekintettel határozza meg (díjcsomag).

 • 2.

  Az eljárás alá vont 2002. februárjában vezette be azon díjcsomag családját, amelyet azon üzleti fogyasztóknak ajánl, akik főleg csúcsidőben telefonálnak helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi távolsági (III.), mobil és nemzetközi hívásirányokba.

  A belföldi távolsági, a helyi, a helyközi I-es és II-es díjzónába tartozó hívás fogalmát a Rendelet 2.§-ának a), h), i) és j) pontja határozza meg:

  • -

   belföldi távolsági hívás: a különböző földrajzi számozási területeken távbeszélő-szolgáltatást igénybe vevő előfizetők részére létesített hozzáférési pontok, illetőleg nyilvános távbeszélő-állomások között létrejött távbeszélő forgalom, kivéve azokat a területeket, amelyeket e rendelet 1. számú függeléke helyközi II. díjzónába sorol. A belföldi távolsági hívás díjazása a III. díjzóna szerint történik,

  • -

   helyi hívás: az egy adott település közigazgatási határán belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött távbeszélő-forgalom,

  • -

   helyközi I-es díjzónába tartozó hívás: azonos földrajzi számozási területen belül elhelyezkedő különböző települések előfizetői hozzáférési pontjai között létrejött forgalom,

  • -

   helyközi II-es díjzónába tartozó hívás: budapesti előfizetői hozzáférési pont és a jogszabályban meghatározott települések előfizetői hozzáférési pontjai közötti forgalom.

A díjcsomag család a Ritmus 100, a Ritmus 100+ Nemzetközi modul a Ritmus 200 és a Ritmus 200+ Nemzetközi modul elnevezésű - egyes feltételeikben egymástól eltérő - díjcsomagot foglalja magában.

A jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált Ritmus 100 díjcsomag igénybevételére vonatkozó szerződésmódosítás keretében a felek egyebek között megállapodnak abban, hogy

  • -

   a szerződésmódosítás 365+15 napos időtartamra jön létre, s ha az előfizető ezen időtartam lejáratát megelőző 15, az eljárás alá vont 30 napon belül nem tesz ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatot, a szerződés minden egyes évben további 365+15 napos időtartammal meghosszabbodik. Ha az előfizető a szerződésmódosítást vagy magát az előfizetői szerződést a határozott idő lejárta előtt felmondja, kötbér fizetésére köteles, azzal, hogy a kötbér összege megegyezik a díjcsomag havidíjának 24-szeresével,

  • -

   a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt az előfizető a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 18.§-a (2) bekezdésében foglalt szolgáltatóválasztási jogosultsága keretében a szerződésmódosításban meghatározott hívásirányokba a szolgáltatót választja,

  • -

   az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony átírására az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt (az eljárás alá vont nyilvános távbeszélő szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei V. fejezetének 8.6. pontja értelmében az átírás az előfizető személyében az előfizető kezdeményezésére bekövetkező változás).

 • 3.

  Az eljárás alá vont Versenytanács rendelkezésére álló belső irata szerint előfordultak panaszok a Ritmus 100 díjcsomag felmondása esetén alkalmazott szankcióval kapcsolatban, azért, mert az értékesítők nem kellően tájékoztatták a megrendelőt annak mértékéről, alkalmazásáról.

  Az eljárás alá vont arról nyilatkozott, hogy a felmondási határidő megnyílta előtt egy figyelmeztető levelet kíván küldeni az előfizetőnek.

 • 4.

  A díjcsomagot megrendelő egyéni előfizetők száma nem jelentős, a díjcsomaggal elsődlegesen megcélzott üzleti előfizetők közül azonban 2002. februárjától - jellemzően nem az ún. nagy fogyasztók, hanem a fogyasztás szempontjából közepes kategóriába tartozó üzleti előfizetői körből - egyre többen választják ezt a díjcsomagot.

 • 5.

  Az eljárás alá vont a fogyasztók részére több csatornán adott, illetőleg ad tájékoztatást a Ritmus 100 díjcsomagról.

  • 1.

   A termék bevezetésekor elkészített és a személyes megrendelést igénylő értékesítési helyeken elhelyezett, nem ún. figyelemfelhívó reklámnak minősülő szórólap szerint

   • -

    "az ügyfél minden hívásirányban a Matáv által kínált szolgáltatásait veszi igénybe, és lemond a szolgáltató választási jogáról,", illetve "a Ritmus díjcsomagok megrendelése esetén a szolgáltató választási jogosultság keretében Ön minden hívásirányban a Matávot veszi igénybe,"

   • -

    "a díjcsomag előfizetése határozatlan idejű szerződéssel jön létre, melyet a Felek a megrendeléstől számított 365.-380. nap közötti 15 napon belül díjmentesen felmondhatnak... A díjcsomag szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ennek részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni."

A szórólap

   • -

    határozatlan idejű szerződésről tesz említést, miközben a szerződés határozott időtartamra jön létre,

   • -

    nem tesz említést arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás (az eljárás alá vont megfogalmazása szerint) "érvényességi ideje" alatt,

   • -

    utal arra, hogy a szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ugyanakkor nem tesz említést a kötbér mértékéről, csak azt jelzi, hogy a szerződés felmondása esetén teljesítendő fizetés részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni.

  • 2.

   A Versenytanács rendelkezésére álló, a 2002. november 28-i állapotot tükröző anyag szerint az interneten a következő információk voltak találhatók:

   • -

    "a Ritmus 100/200 díjcsomagok megrendelése esetén a szolgáltató választási jogosultság keretében Ön minden hívásirányban a Matávot veszi igénybe," illetve "a csomag igénybevételének feltétele, hogy az előfizető a hírközlésről szóló 2001. évi XL. tv. 18. paragrafusa értelmében a szolgáltatóválasztási jogosultsága keretében a Matáv Rt. szolgáltatásait vegye igénybe minden hívásirányban,"

   • -

    "a díjcsomag szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ennek részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni."

Az interneten olvasható tájékoztatás

   • -

    nem terjedt ki arra, hogy a díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződés kerül megkötésre, s ez a szerződés a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mondható fel jogkövetkezmények nélkül,

   • -

    utalt arra, hogy a szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ugyanakkor nem tesz említést a kötbér mértékéről, csak azt jelzi, hogy a szerződés felmondása esetén teljesítendő fizetés részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni,

   • -

    nem tett említést arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt.

A Versenytanács 2003. január 28-án az e-Pont vizsgálata kapcsán megállapította, hogy a fogyasztók hozzájuthatnak a "Tájékoztatás a Ritmus díjcsomag-család igénybevételének feltételeiről" című tájékoztatóhoz, illetve a Ritmus 100 díjcsomag igénybevételére szolgáló szerződésmódosítás szövegéhez. A tájékoztató tévesen azt tartalmazza, hogy "a szerződés a megkötéstől számított 350. és 365. naptári nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről jogkövetkezmények nélkül felmondható."

  • 3.

   Az eljárás alá vont "Hírmondó" című, előfizetőknek megküldött kiadványában a díjcsomag bevezetésekor közzétett, a díjcsomagot részletekbe menően ismertető, így ún. figyelemfelhívónak nem minősülő tájékoztatás szerint

   • -

    "a Ritmus 100/200 díjcsomagok megrendelése esetén a szolgáltatóválasztási jogosultság keretében Ön minden hívásirányban a Matávot veszi igénybe,"

   • -

    "a díjcsomag-szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ennek részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni."

A "Hírmondó" című kiadványban megjelent tájékoztatás

   • -

    nem tér ki arra, hogy a díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződés kerül megkötésre, s ez a szerződés a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről jogkövetkezmények nélkül felmondható,

   • -

    nem szól arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt,

   • -

    utal arra, hogy a szerződés felmondása bizonyos esetekben fizetéshez kötött, ugyanakkor nem tesz említést a kötbér mértékéről, csak azt jelzi, hogy a szerződés felmondása esetén teljesítendő fizetés részletes feltételeit a díjcsomagra vonatkozó szerződés fogja tartalmazni.

  • 4.

   A megadott számokon egy automata szolgáltatás révén a fogyasztó tájékozódhat a díjcsomagról.

   • 1.

    A fogyasztó 2002. október 24-ig azt az információt hallhatta a Ritmus 100 díjcsomagra kötött szerződés megszüntetésével kapcsolatban, hogy arra a szerződés létrejöttét követő 365. és 380. nap közötti 15 napon belül van díjmentesen lehetőség.

    A tájékoztatás nem terjedt ki arra, hogy

    • -

     a felek között egy határozott idejű szerződés jön létre, illetőleg

    • -

     a fogyasztó lemond szolgáltatóválasztási jogáról.

   • 2.

    A Gazdasági Versenyhivatal jelzését követően az eljárás alá vont 2002. október 24-én módosított a telefonon meghallgatható tájékoztatás szövegén, abba felvéve a szolgáltatóválasztás jogáról való lemondást, s azt, hogy a Ritmus 100 díjcsomag megrendelése esetén határozott idejű szerződés jön létre. Változtatás történt a díjmentes felmondási határidő megnyíltára vonatkozó tájékoztatásban is. Ennek megfelelően 2002. október 24-től 2002. december közepéig a fogyasztó arról szerezhetett tudomást, hogy

    • -

     "a Ritmus díjcsomag választása esetén Ön a hírközlésről szóló törvényben biztosított szolgáltatóválasztási jogosultsága keretében minden hívásirányban a Matáv Rt. szolgáltatásait veszi igénybe,"

    • -

     "a Ritmus 100 ... díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződést kötünk Önnel,"

    • -

     "amennyiben a díjcsomag előfizetését a megrendeléstől számított 1 éven belül megszünteti, azaz a szerződést felmondja, csatlakozását átírja, ideiglenes jogviszonyt létesít, a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázzuk ki",

    • -

     "a szerződés a megkötésétől számított 350. és 365. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről, jogkövetkezmények nélkül felmondható."

A tájékoztatás téves információt tartalmazott arra nézve, hogy jogkövetkezmények nélkül mikor mondható fel a szerződés.

   • 3.

    2002. december közepétől a fogyasztók - az eljárás alá vont által a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2002. december 18-án benyújtott iratok szerint - a következő információkhoz jutnak:

    • -

     "a Ritmus díjcsomag választása esetén Ön a hírközlésről szóló törvényben biztosított szolgáltatóválasztási jogosultsága keretében minden hívásirányban a Matáv Rt. szolgáltatásait veszi igénybe,"

    • -

     "a Ritmus 100 ... díjcsomag megrendelésekor határozott 365+15 nap időtartamra szóló szerződést kötünk Önnel,"

    • -

     "amennyiben a díjcsomag előfizetését a megrendeléstől számított 1 éven belül megszünteti, azaz a szerződést felmondja, csatlakozását átírja, a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázzuk ki",

    • -

     "a szerződés a megkötésétől számított 365. napot követő 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről, jogkövetkezmények nélkül felmondható."

   • 4.

    A fogyasztók az automata rendszer használatakor igény esetén egy telefonos ügyintézővel élőszavas kapcsolatba is léphetnek, akitől információkat kaphatnak a megrendelés feltételeiről, illetve telefonon is megrendelhetik a díjcsomagot.

    Az eljárás alá vont 1/2002. számú ÜSZI tájékoztatójának 17. számú melléklete szól a Ritmus 100 díjcsomag megrendelésének teljesítési folyamatáról. A 3.1.2.1. pont szerint telefonos megrendelés esetén a megrendelést felvevő ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatást megrendelésének a feltételeiről. Ezután megvizsgálja, hogy az ügyfél megfelel-e a megrendelés feltételeinek (2.4. pont szerint). A 2.4. pont rögzíti, hogy a Ritmus 100 díjcsomag milyen feltételek esetén rendelhető meg, így például akkor, ha a megrendelő minden hívásirányban a Matáv által nyújtott szolgáltatásokat veszi igénybe.

    Az eljárás alá vont 1/2002. számú ÜSZI tájékoztatójának 17. számú melléklete által szabályozott szóbeli tájékoztatás

    • -

     nem tért ki arra, hogy a díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződés kerül megkötésre, s ez a szerződés a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről jogkövetkezmények nélkül felmondható,

    • -

     nem szolgáltatott információt a nem a megadott 15 nap alatt történő felmondás következményéről, a kötbér mértékéről,

    • -

     nem szólt arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt.

Az eljárás alá vont 2002. december 18-án benyújtotta a megrendelést felvevő ügyintéző magatartását szabályozó melléklet módosított változatát. A módosítás értelmében a megrendelés feltételei - és így a szóbeli tájékoztatás során elmondottak - közé beiktatásra került, hogy az előfizető határozott idejű szerződést köt (365+15 nap), melynek a díjmentes felmondására csak a 15 nap alatt van lehetőség, a 365 nap alatti felmondáskor az előfizető a havidíj 24-szeresét köteles megfizetni, illetve amennyiben a 15 nap alatt ellenkező nyilatkozatot nem tesz az előfizető, akkor a szerződés további 365+15 nappal meghosszabbodik. A módosított melléklet értelmében az ügyfelet minden esetben tájékoztatni kell az igénybevétel feltételeiről, a díjcsomag perc- és havidíjairól, illetve a díjcsomaggal nem együtt élő szolgáltatásokról. Külön fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy a határozott idejű szerződés alatt - az öröklés/jogutódlás okán történő átírás kivételével - a díjcsomag nem írható át.

  • 5.

   Az érdeklődő fogyasztók rendelkezésére áll a "Tájékoztatás a Ritmus díjcsomag-család igénybevételének feltételeiről" című tájékoztató.

   • 1.

    2002. decemberét megelőzően a tájékoztató az alábbiakat tartalmazta:

    • -

     "az ügyfél minden hívásirányban a Matáv által kínált szolgáltatásait veszi igénybe, és lemond a szolgáltató választási jogáról,"

    • -

     "a díjcsomag előfizetése határozatlan idejű szerződéssel jön létre, melyet a Felek a megrendeléstől számított 365. és 380. naptári nap között 15 napon belül díjmentesen felmondhatnak.

A tájékoztatás

    • -

     nem terjedt ki arra, hogy ha a díjcsomag előfizetését a megrendeléstől számított 1 éven belül megszüntetik (a szerződést felmondják, csatlakozását átírják), akkor az eljárás alá vont a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázza ki,

    • -

     határozatlan idejű szerződésről tesz említést, miközben a szerződés a szerződési feltételek szerint határozott időtartamra jön létre.

   • 2.

    2002. december elejétől a tájékoztató vonatkozó közlései a következőkre módosultak:

    • -

     "az ügyfél minden hívásirányban a Matáv által kínált szolgáltatásait veszi igénybe, és lemond a szolgáltató választási jogáról,"

    • -

     a "díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződést kötünk Önnel,"

    • -

     "amennyiben a díjcsomag előfizetését a megrendeléstől számított 1 éven belül megszünteti, azaz a szerződést felmondja, csatlakozását átírja, a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázzuk ki,"

    • -

     "a szerződés a megkötéstől számított 350. és 365. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről, jogkövetkezmények nélkül felmondható."

A tájékoztatás téves információt tartalmazott arra nézve, hogy jogkövetkezmények nélkül mikor mondható fel a szerződés.

   • 3.

    2002. december közepétől újabb változásokon esett át a tájékoztató:

    • -

     "az ügyfél minden hívásirányban a Matáv által kínált szolgáltatásait veszi igénybe, és lemond a szolgáltató választási jogáról,"

    • -

     "a Ritmus 100 ... díjcsomag megrendelésekor határozott 365+15 nap időtartamra szóló szerződést kötünk,"

    • -

     "amennyiben a díjcsomag előfizetését az előfizető a megrendeléstől számított 1 éven belül megszünteti, azaz a szerződést felmondja, csatlakozását átírja, a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázzuk ki részére,"

    • -

     "a szerződés a megkötéstől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről, jogkövetkezmények nélkül felmondható."

 • 6.

  Az eljárás alá vont Ritmus 100 díjcsomagját a fogyasztók több módon rendelhetik meg:

  • -

   telefonos megrendelés az eljárás alá vont kezdeményezésére (Telesales),

  • -

   telefonos megrendelés a fogyasztó kezdeményezésére,

  • -

   személyes megrendelés a MatávPont boltokban, a MatávPont hivatalos partnereknél, viszonteladóknál, üzletkötőkön keresztül,

  • -

   e-Pont (internetes ügyfélszolgálat),

  • -

   írásban.

Az eljárás alá vont megrendelésnek tekinti a Ritmus 100 díjcsomag megrendelésére vonatkozó, ügyfél által tett bejelentést. A megrendelés személyesen, írásban (levél, telefax, e-mail) és telefonon egyaránt megtehető.

  • 1.

   A MatávPont útján történt szerződésmódosítás esetén

   • -

    a megrendelést felvevő ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás megrendelésének feltételeiről,

   • -

    megvizsgálja, hogy az előfizető megfelel-e a megrendelési feltételeknek,

   • -

    ha megfelel a feltételeknek, az ügyintéző kitölteti az erre a célra rendszeresített megrendelőlapot.

Az eljárás alá vont előadása szerint a megrendelőlaphoz csatolásra kerülnek a szerződésmódosítás feltételei.

  • 2.

   A fogyasztó kezdeményezésére történő telefonos megrendelés esetén

   • -

    a megrendelést felvevő ügyintéző a korábban már hivatkozott, 2002. decemberében módosított 1/2002. számú ÜSZI tájékoztató 17. számú mellékletének megfelelően tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás megrendelésének feltételeiről,

   • -

    megvizsgálja, hogy az előfizető megfelel-e a megrendelési feltételeknek,

   • -

    ha megfelel a feltételeknek, az ügyintéző a számítógépes rendszerben rögzíti a Ritmus 100 díjcsomagra történő áttérést és a megrendelést visszaigazoló levelet küld, azzal, hogy a visszaigazoló levéllel jön létre a szerződésmódosítás.

Az eljárás alá vont vonatkozó belső szabályozó anyaga - a korábban már hivatkozott 1/2002. számú ÜSZI tájékoztató 17. számú melléklete - előírja, hogy a telefonon történő megrendelés esetén a megrendelés előtt minden esetben el kell hangoznia az igénybevétel feltételeiről szóló tájékoztatásnak.

Telefonos megrendelés esetén a visszaigazoló levél kézhezvételének napján jön létre a szerződésmódosítás.

  • 3.

   Írásbeli megrendelésnél

   • -

    a megrendelést felvevő ügyintéző megvizsgálja, hogy az előfizető megfelel-e a megrendelési feltételeknek,

   • -

    ha megfelel a feltételeknek, az ügyintéző a számítógépes rendszerben rögzíti a Ritmus 100 díjcsomagra történő áttérést és a megrendelést visszaigazoló levelet küld, azzal, hogy a visszaigazoló levéllel jön létre a szerződésmódosítás.

  • 4.

   A MatávPont hivatalos partnerek, viszonteladók, üzletkötők esetén

   • -

    a megrendelést felvevő csatorna tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás megrendelésének feltételeiről,

   • -

    ellenőrzi a feltételek teljesülését,

   • -

    ha megfelel a feltételeknek, kitölteti az erre a célra rendszeresített megrendelőlapot, erről a számítógépes rendszer segítségével tájékoztatja az eljárás alá vont telefonos ügyfélszolgálatát,

   • -

    a telefonos ügyfélszolgálat a számítógépes rendszerben rögzíti a Ritmus 100 díjcsomagra történő áttérést és a megrendelést visszaigazoló levelet küld, azzal, hogy a visszaigazoló levéllel jön létre a szerződésmódosítás.

  • 5.

   Az e-Pont (internetes ügyfélszolgálat) révén tett megrendelés esetén

   • -

    az ügyfél megrendelését az e-Pont szolgáltatás megrendelőoldalán található megrendelőlapon tudja leadni,

   • -

    a megrendelőlapon választania kell, hogy az eljárás alá vont visszajelzését postán, telefonon vagy e-mailban kéri.

  • 6.

   Az eljárás alá vont kezdeményezésére telefonon történő megrendelés (Telesales) esetén a folyamat az eljárás alá vont meghatározása szerint akciófüggő, mely megvalósításának keretén belül kerül kialakításra az értékesítési menete. A jelen díjcsomag kapcsán ez az értékesítési csatorna kevéssé volt sikeres.

 • 7.

  Ha a fogyasztó telefonon vagy írásban jelzi, hogy további információkat kér a Ritmus díjcsomagról, akkor postai úton megküldik részére a "Tájékoztatás a Ritmus díjcsomagcsalád igénybevételi feltételeiről" című anyagot.

 • 8.

  Valamennyi személyes megrendelést igénylő értékesítési csatorna (MatávPontok, MatávPont hivatalos partnerek, üzletkötők, Matáv hivatalos viszonteladók) alkalmazza a Ritmus díjcsomag igénybevételére vonatkozó, a fogyasztó által a megrendelést megelőzően kitöltött megrendelőlapot. A megrendelőlap a szerződési feltételeket is tartalmazza, annak fogyasztó általi kitöltése az eljárás alá vont nyilatkozata szerint annak elfogadását is jelenti.

III.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 1.

  Az eljárás alá vont nem vitatta a Gazdasági Versenyhivatal által feltárt hiányosságokat, ugyanakkor hangsúlyozta, azok nem egy tudatos eljárás következményei. Ezt támasztja alá az is, hogy az ellentmondásokról való értesülést követően intézkedések történtek a hibák kijavítása iránt.

 • 2.

  Az eljárás alá vont szerint a tájékoztatás hiányosságai és ellentmondásai csekély súlyúak voltak, azok az előfizetők megtévesztésére alkalmatlanok és nem is eredményezték azt.

  Az értékesítési csatornák közül a személyes megrendeléskor (ügynök, MatávPont bolthálózat, viszonteladók) a szerződés aláírásával kizárt a megtévesztés, így versenyjogilag a telefonos és az írásbeli megrendelés körülményeit szükséges vizsgálni és értékelni.

  Előadta, a csomagot megrendelő előfizetők száma a bevezetéstől számítva folyamatosan nő, azaz - amint azt a csomagmegrendelésekre és a lemondásokra vonatkozó adatok is alátámasztják - az időközben módosított tájékoztatások az értékesítésre nem voltak hatással. A telefonos megrendelésnél éppen az októberi - teljeskörűvé tett - tájékoztatást követően a megrendelések száma az előző havihoz képest emelkedett, míg a lemondások száma csökkent. A 2003. évben növekedett a megrendelések száma, vagyis a teljeskörű, minden "vállalni köteles" feltételt tartalmazó tájékoztatás mellett még többen rendelték meg a csomagot, mint 2002. októbere előtt.

  Az "indirekt értékesítési csatorna" (az ügynökök közreműködésével történő értékesítés) vonatozásában az adatok azt mutatják, ez volt a legsikeresebb csatorna, amely esetben - személyes megrendelés keretében - az előfizető a csomagra vonatkozó szerződéses feltételeket a megrendeléskor aláírásával elfogadja.

  Az eljárás alá vont megítélése szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a díjcsomagot elsősorban az üzleti előfizetők választották, akik tájékozottabbak, mint az egyéni előfizetők, mely tájékozottság a kedvezményes távbeszélő díjcsomagok képzésének és a szokásos igénybevételi feltételeknek az ismeretét is jelenti. Erre figyelemmel megállapítható, hogy az értékesítés hiányosságainak versenyjogi jelentősége mindenképpen csekély súlyú.

 • 3.

  Az eljárás alá vont álláspontja szerint nem releváns a szerződés időtartamára vonatkozó határozott vagy határozatlan idejű megjelölés.

 • 4.

  Az eljárás alá vont előadta, amennyiben a Ritmus 100 díjcsomag felmondásával kapcsolatos szankcióval összefüggésben reklamáció került megfogalmazásra, nem alkalmazták a szankciót (nem számlázták ki), ha az ügyfél arra hivatkozott, hogy nem kapott kellő tájékoztatást a szankcióra vonatkozó előírásokról. A szankciót egyébként sem alkalmazzák automatikusan, csak akkor, ha a fogyasztóval egyeztettek, azt a fogyasztó elfogadta.

 • 5.

  Az eljárás alá vont - a tájékoztatás hiányosságait nem vitatva, de hangsúlyozva, hogy azok időközben rendezést nyertek - az eljárás megszüntetését kérte, mivel a helyenként hiányos, illetve ellentmondásos tájékoztatás a fogyasztók elenyésző körét érintette, s a megrendelési tapasztalatok is azt mutatják, hogy - túlnyomó részt - egy tájékozott előfizetői körről van szó, a feltételezett jogsértést az értékesítés (megrendelést és lemondást) lényegesen nem érintette.

IV.

A vizsgálati jelentés

A vizsgálat során feltárt adatok alapján a vizsgálók jogsértés megállapítását, az eljárás alá vont által adott tájékoztatás kiegészítésére valókötelezést és bírság kiszabását indítványozták.

A bírság összegének megállapítása kapcsán a vizsgálók a következő körülmények figyelembe vételét javasolták:

 • -

  az eljárás alá vont a távközlési piacnyitást követően továbbra is nagy piaci súllyal rendelkezik,

 • -

  az eljárás alá vont esetében korábban már megállapításra került hasonló jogsértés,

 • -

  a jogsértés időzítése különösen súlyossá teszi annak hatásait, mivel éppen a piacnyitást követően, a verseny megindulásakor befolyásolja jogszerűtlenül a fogyasztói döntést és korlátozza a fogyasztó választási szabadságát.

 • -

  enyhítő körülmény, hogy az eljárás alá vont a jogsértést részben korrigálni próbálta.

V.

Jogi háttér

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely magatartások minősülnek a fogyasztók megtévesztésének. A bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) és f) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, illetőleg megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (2) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

VI.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  A fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott áruról, szolgáltatásról. A szerződéskötés előtti tájékoztatás ne legyen félreérthető, pontatlan, ne keltsen bizonytalanságot a fogyasztóban. A termékéről tájékoztatást nyújtó vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztók tájékoztatása az előzőekben rögzítettek szerint valósuljon meg.

 • 2.

  Egy termék (áru, szolgáltatás) tulajdonságai közül egyesek a fogyasztó számára jelentőséggel bírnak a különböző vállalkozások, termékek közötti választásban, az adott termék megvásárlásában (bérletében stb.), az adott vállalkozással történő szerződéskötésben kicsúcsosodó döntési folyamatban. A termék más tulajdonságai ugyanakkor ilyen jelentőséggel nem rendelkeznek, így az ezen tulajdonságokkal kapcsolatos pontatlan, hiányos tájékoztatás nem befolyásolja versenyjogilag releváns módon a fogyasztói döntéseket (mindez nem érinti például az általános szerződési feltételek alkalmazásával létrejövő szerződések vonatkozásában irányadó polgári jogi rendelkezések tiszteletben tartásának a kérdését). A termék tulajdonságai, a velük kapcsolatos tájékoztatások szoros kapcsolatban állnak, kiegészíthetik egymást, illetőleg éppen a köztük lévő összefüggés tehet egyes tulajdonságokat a fogyasztói döntés szempontjából lényegessé, illetőleg foszthat meg ettől a minőségtől.

  A Versenytanács megítélése szerint a Ritmus 100 díjcsomag esetében a termék lényeges tulajdonságának tekintendő, hogy a szerződés felmondása csak egy meghatározott időtartamon belül lehetséges díjmentesen. Ezzel szemben nem minősül a fogyasztói döntéseket lényegileg befolyásoló tulajdonságnak az, hogy a díjcsomag megrendelése kapcsán határozott időre szóló jogviszony jön létre a felek között, feltéve, hogy a tájékoztatás megfelelően informálja a fogyasztót arról, a szerződés díjmentes felmondására egy meghatározott időtartamon belül van csak lehetőség. Ha azonban ez utóbbiról nem kap tájékoztatást a fogyasztó, lényeges tulajdonságnak, körülménynek tekintendő a jogviszony határozott vagy határozatlan volta, figyelemmel arra, hogy például a szerződés felmondásának feltételei e körülmény alapján eltérően alakulnak. Ennek megfelelően a fogyasztóknak - amennyiben az adott tájékoztatás nem tekinthető figyelemfelhívónak - megfelelő tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy nem bármikor, csak egy meghatározott időtartamon belül lehetséges díjmentesen felmondani a szerződést. Ha ez a tájékoztatás elmarad, akkor a fogyasztók irányában teljesített tájékoztatásnak magában kell foglalnia annak egyértelmű közlését, hogy a szerződés határozott időtartamra jön létre.

  Nem tekinthető a termék lényeges, versenyjogi relevanciával bíró tulajdonságának az, hogy a díjmentes felmondás időtartama a megrendeléstől számított 365. és 380. vagy 350. és 365. közé esik-e. A fogyasztó döntése meghozatalakor mindkét esetben tisztában van azzal, hogy a felmondás csak egy meghatározott időtartam alatt lehetséges díjmentesen.

  A termék lényeges körülményének, tulajdonságának minősül, hogy a díjmentes felmondást biztosító időtartamon kívüli felmondás esetén a fogyasztónak kötbért kell fizetnie, illetve a kötbér mértéke. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek kell lennie, így nem fogadható el, ha csak arra történik utalás, hogy a felmondás bizonyos esetekben fizetéshez kötött. A tájékoztatásbeli hiányosságot nem oldja fel az sem, ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont jelzi, a részletes feltételeket a szerződés fogja tartalmazni, mivel a szerződés létrejöttének egyes terjesztési csatornák (a telefonon és az írásban történő megrendelés) során követett mechanizmusa nem teszi szükségszerűvé, hogy a fogyasztó még a szerződés létrejötte előtt hozzájusson a korrekt tájékoztatáshoz.

  Szintén lényeges tulajdonság, hogy a Ritmus 100 díjcsomagot választó fogyasztó nem élhet a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 18.§-ának (2) bekezdésében biztosított szolgáltatóválasztási jogával. Az is lényeges, hogy az előfizető nem jogosult az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt.

  A Versenytanács nem fogadta el az eljárás alá vont azon érvelését, amely szerint a versenyfelügyeleti eljárás során módosított (azaz pl. a kötbér összegét immáron egyértelműen közlő) tájékoztatások az értékesítésre nem voltak hatással, a telefonos megrendelések száma nem csökkent, hanem növekedett. A Versenytanács szerint a díjcsomag iránti kereslet növekedése elsősorban a termék természetes, egyebek között éppen a terméket hosszú időszakon át a fogyasztókkal megismertető reklámok által befolyásolt életciklusára vezethető vissza, s az értékesítési adatok nem támasztják azt alá, hogy a jogsértő magatartás által érintett lényeges tulajdonságok ne játszanának szerepet a fogyasztói döntés kialakulásában.

 • 3.

  A Versenytanács megállapította, a jelen esetben vizsgált tájékoztatások nem minősülnek ún. figyelemfelhívó reklámnak, vagyis olyan reklámnak, amely a fogyasztók figyelmét az adott vállalkozásra vagy termékre oly módon hívja fel, hogy nem közöl a termékre, illetve a vállalkozásra vonatkozóan részletes információkat, nem ad tájékoztatást a jellemzőikről.

 • 4.

  A fentiekben rögzítettek alapján az eljárás alá vont megsértette a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját, amikor

  • -

   a termék bevezetésekor elkészített és a személyes megrendelést igénylő értékesítési helyeken elhelyezett szórólap nem tett említést arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt, illetve nem tartalmazta egyértelműen a kötbér mértékét,

  • -

   az internetes honlapon található tájékoztatás nem terjedt ki arra, hogy a díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződés kerül megkötésre, s ez a szerződés a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről jogkövetkezmények nélkül felmondható, illetőleg nem közölte egyértelműen a kötbér mértékét, valamint nem hívta fel a figyelmet arra, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt,

  • -

   a "Hírmondó" című kiadványában nem tért ki arra, hogy a díjcsomag megrendelésekor határozott időtartamra szóló szerződés kerül megkötésre, s ez a szerződés a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mindkét szerződő fél részéről jogkövetkezmények nélkül felmondható, ezen túlmenően nem szólt arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt, valamint nem tartalmazta egyértelműen a kötbér mértékét, illetőleg nem egyértelmű a szolgáltatóválasztási jog korlátozásáról való tájékoztatás,

  • -

   a fogyasztók által telefonon hívható automata szolgáltatás révén elérhető tájékoztatás 2002. október 24-ig nem tartalmazta, hogy a fogyasztó lemond szolgáltatóválasztási jogáról, illetőleg a fogyasztó által nem szükségszerűen elért munkatárs (operátor) által adott, az eljárás alá vont 1/2002. számú ÜSZI tájékoztatójának 17. számú melléklete által szabályozott szóbeli tájékoztatás nem tért ki arra, hogy a díjcsomag határozott időre szóló megrendelése a megkötésétől számított 365. és 380. nap közötti 15 napon belül mondható fel jogkövetkezmények, illetőleg nem nyújtott információt a nem a megadott 15 nap alatt történő felmondás következményéről, a kötbér mértékéről, valamint nem szólt arról, hogy az előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" az előfizető nem jogosult a szerződésmódosítás "érvényességi ideje" alatt,

  • -

   a "Tájékoztatás a Ritmus díjcsomag-család igénybevételének feltételeiről" című tájékoztató esetében a tájékoztatás 2002. decemberét megelőzően nem terjedt ki arra, hogy ha a díjcsomag előfizetését a megrendeléstől számított 1 éven belül megszüntetik (a szerződést felmondják, csatlakozását átírják), akkor az eljárás alá vont a díjcsomag havidíjának 24-szeresét számlázza ki.

 • 5.

  Az eljárás alá vont a Ritmus 100 díjcsomag értékesítése során általános jelleggel nem alkalmaz olyan megoldást, amely az előzőekben meghatározott tájékoztatásokat megfosztaná jogsértő voltuktól. Ezt akkor lehetne megállapítani, ha a Ritmus 100 díjcsomag értékesítése során valamennyi csatorna esetében az eljárás alá vont olyan, a versenyjogilag figyelembe veendő fogyasztói döntés szempontjából jelentősséggel bíró gyakorlatot követne, amelynek eredményeként a fogyasztói döntési folyamat (a díjcsomag megrendelése) csak azt követően fejeződne be, hogy a fogyasztó megkapja a Ritmus 100 díjcsomagra vonatkozó információk teljességét. A jelen esetben ez nem teljesül minden értékesítési csatorna esetében.

  A fogyasztó kezdeményezésére történő telefonos megrendelés esetén az eljárás alá vont arra hivatkozik, belső szabályozó anyaga előírja, hogy a telefonon történő megrendelés esetén a megrendelés előtt minden esetben el kell hangoznia az igénybevétel feltételeiről szóló tájékoztatásnak. A Versenytanács megítélése szerint ugyanakkor ebben az esetben nem szükségszerű, hogy a megadott telefonszámot felhívó kapcsolatba kerüljön az eljárás alá vont munkatársával, s ne elégedjen meg az automata segítségével elérhető információkkal, majd megrendelését más módon, így például írásban tegye meg. 2002. december közepéig egyébiránt akkor sem volt biztosítva, hogy a fogyasztó hiánytalanul hozzájusson minden lényeges információhoz, feloldva a más forrásból beszerzett hiányos, pontatlan tájékoztatásokból fakadó információellátottságbeli problémát, ha kapcsolatba lépett az 1/2002. számú ÜSZI tájékoztató 17. számú melléklete szerint eljáró munkatárssal, mivel a szóbeli tájékoztatás hiányos volt.

  Az írásbeli megrendelés esetén a fogyasztó az eljárás alá vont által nyújtott - adott esetben jogsértő - tájékoztatásokra hagyatkozhat, amely külön is alátámasztja azt, hogy a tájékoztatásnak minden esetben jogszerűnek, pontosnak, hiánytalannak kell lennie.

  A tájékoztatásbeli problémák létét igazolja a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott bejelentés és az eljárás alá vont belső, a Versenytanács előtt ismertté vált irata, amely szerint előfordultak a tájékoztatásra visszavezethet panaszok a Ritmus 100 díjcsomaggal kapcsolatban.

 • 6.

  A Versenytanács nem értett egyet az eljárás alá vont azon álláspontjával, hogy a magatartás azért nem volt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, mert a díjcsomagot elsősorban a tájékozottabb üzleti és nem az egyéni előfizetők választották. A Versenytanács rendelkezésére álló, egy üzleti előfizetőtől származó bejelentés is azt támasztja alá, nem tekinthető megalapozottnak az eljárás alá vontnak az az álláspontja, hogy a díjcsomagot jellemzően megrendelő, ún. nagy fogyasztónak nem minősülő üzleti előfizetők olyan tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amely alapot adhat a magatartás gazdasági versenyre gyakorolt hatása csekély voltának a megállapítására.

 • 7.

  A Versenytanács szükségesnek tartja kiemelni: önmagában az, hogy ha a szerződést nem a megadott időtartam alatt felmondó fogyasztó sérelmezte a szankciót, a kötbért az eljárás alá vont állítása szerint nem alkalmazta, nem teszi meg nem történtté a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával elkövetett jogsértést. Egyébiránt semmi sem garantálja, hogy az eljárás alá vont mindig, minden esetben ezt a gyakorlatot követte, illetőleg fogja követni, illetőleg a szankciót nem sérelmező fogyasztó esetében a kötbér alkalmazásának mellőzése fel sem merült.

 • 8.

  A Versenytanács a vizsgálati jelentéstől eltérően nem tartotta szükségnek annak értékelését, az eljárás alá vont miként tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a Ritmus 100 díjcsomag igénybevétele esetén az előfizető a határozott idő lejárta előtt csak kötbér fizetése esetén térhet vissza a Bázis díjcsomagra, mivel a Ritmus 100 díjcsomagra vonatkozó szerződés felmondásának következményeiről való megfelelő tájékoztatás esetén a fogyasztó előtt egyértelmű, hogy más díjcsomagra történő áttérés (és így a Bázis díjcsomagra való visszatérés) a Ritmus 100 díjcsomag szerződési feltételei szerinti felmondó nyilatkozat megtétele után vagy a nem a szerződésben meghatározott időtartam alatt történő felmondással, annak következményeivel valósítható meg. A felmondással kapcsolatos tájékoztatás hiányosságait ugyanakkor a Versenytanács már értékelte.

  A Versenytanács ugyancsak nem tartotta szükségesnek annak vizsgálatát, hogy az eljárás alá vont által megadott telefonszámokon elérhető tájékoztatásban miért szerepelt, hogy ideiglenes jogviszony létesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség keletkezik, noha a szerződési feltételek ezt nem tartalmazzák, illetőleg az ideiglenes jogviszony intézménye 2002. márciusa után már nem is létezik. Ez a közlés a Versenytanács megítélése szerint nem volt alkalmas a fogyasztói döntések versenyjogi relevanciával bíró tisztességtelen befolyásolására, különös tekintettel arra, hogy a tájékoztatás a termék egy nem létező kedvezőtlen tulajdonságát emelte ki.

 • 9.

  A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárás során megbizonyosodott arról, hogy az interneten található tájékoztatás továbbra sem ad pontos tájékoztatást minden a jelen eljárás során vizsgált kérdés vonatkozásában, s az eljárás alá vontnak ennek ellenkezőjét nem sikerült bizonyítania. A Versenytanács azt sem látja biztosítottnak, hogy a fogyasztók egyetlen személyes megrendelést igénylő értékesítési helyen sem juthatnak már hozzá a jogsértő tájékoztatást tartalmazó szórólaphoz. Minderre figyelemmel a jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács indokoltnak tartotta, hogy a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a jogsértő magatartás további folytatását megtiltsa.

 • 10.

  A Versenytanács szerint bírság kiszabása indokolt az eljárás alá vonttal szemben. A bírság összegének megállapítása során a Versenytanács figyelembe vette az érintett fogyasztók széles körét, a jogsértő állapot több hónapot átölelő időtartamát, az eljárás alá vont igen jelentős piaci helyzetét.

  A Versenytanács osztotta a vizsgálók azon álláspontját, amely szerint súlyosbító körülmény, hogy a jogsértés a piacnyitást követően, a verseny megindulásakor befolyásolja jogszerűtlenül a fogyasztói döntést és korlátozza a fogyasztók választási szabadságát.

  Súlyosbító körülményként értékelte a Versenytanács azt is, hogy az eljárás alá vont által a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatással összefüggésben már több esetben került sor versenyjogilag releváns probléma feltárására, versenyfelügyeleti eljárás lefolytatására.

  A Versenytanács enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont lépéseket tett a tájékoztatások módosítása iránt.

 • 11.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2003. február 27.