Vj-158/2002/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Slovnaft a.s. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. irányítást szerezzen a Slovnaft a.s. felett.

 • 2)

  A Versenytanács kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további nyolcmillió forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú versenyfelügyeleti eljárási díjbevételi számla javára.

 • 3)

  A határozat felülvizsgálatát a kérelmező - továbbá az 1) pont tekintetében a Slovnaft a.s. - a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban: MOL Rt.) 2000. március 31-én Részvényesi Szerződést, valamint Részvényvásárlási és Jegyzési Szerződést kötött a szlovákiai Slovnaft a.s. (a továbbiakban: Slovnaft) irányító részvényeseivel, a Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s. (a továbbiakban együtt: S&S) szlovákiai gazdasági társaságokkal. A szerződések értelmében a MOL Rt. jogosulttá vált a Slovnaft részvényei 36,2 százalékának alaptőke-emelés, illetve adásvétel útján történő megszerzésére, továbbá vételi opciót szerzett a Slovnaft részvényei 51 százalékára vonatkozóan.

 • 2)

  Az 1) pont szerinti vételi opció alapján a MOL Rt. a 2002. november 23-án kötött Részvényvásárlási Szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) megvásárolta az S&S valamennyi Slovnaft-ban meglévő, összesen a Slovnaft alaptőkéjének 31,6 százalékát képviselő részvényét.

 • 3)

  A kérelmező MOL Rt. a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján benyújtott kérelmében:

  • a)

   elsődlegesen hivatkozott arra, hogy a Slovnaft részvényei többségének MOL Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem minősül vállalkozások összefonódásának, mert a MOL Rt. az 1) pont szerinti - a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által engedélyezett (Vj-70/2000.) - tranzakció révén a Slovnaft-nak az S&S-el közös irányítójává vált, mire tekintettel - álláspontja szerint - a MOL Rt. és a Slovnaft egymástól nem független vállalkozásnak minősülnek;

  • b)

   másodlagosan kérte a 2) pont szerinti részvényvásárlás - melynek révén a MOL Rt. megszerzi a Slovnaft részvényeinek több, mint ötven százalékát - engedélyezését.

 • 4)

  A másodlagos kérelem tekintetében hivatkozott arra, hogy az engedélyezni kért tranzakció alapvetően az irányítás mértékében eredményez változást, a tartalmában nem, hiszen a MOL Rt. 2000. évben történt (közös) irányításszerzése óta stratégiai befektetője a Slovnaft-nak, és ez a helyzet a jelen kérelem szerinti többlet tulajdonszerzés következtében alapvetően nem módosul. Ennek eredményeként a korábbi GVH engedély alapjául szolgáló helyzet lényegében nem változott, az akkori piacelemzés alapján tett megállapítások ma is igazak, és a jelenlegi tranzakció a kérelmező és versenytársainak piaci helyzetét érdemben nem befolyásolja. A korábbi engedélyezési eljáráshoz képest a MOL Rt. helyzetében annyiban következett be változás, hogy a GVH engedélyével tényleges irányítást szerzett a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (a továbbiakban: TVK) felett (Vj-100/2001.), amelynek ugyan szintén vannak a Slovnaft-tal átfedő termékei (polietilén, polipropilén), azonban a Slovnaft magyarországi piaci részesedése ezekből elenyésző (1-2 %), és a jelentős mennyiségű import mindkét érintett termék vonatkozásában erős versenyhelyzetet eredményez. Mindezek alapján kérte az engedély megadását a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján, mert - álláspontja szerint - az irányításszerzés nem hoz létre, illetve nem erősít meg erőfölényt az érintett piacon oly módon, hogy az akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését.

II.

Az érintett vállalkozások

A Slovnaft-csoport

 • 5)

  A Slovnaft és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Slovnaft csoport) meghatározó tevékenysége a kőolaj-feldolgozás. Pozsonyban levő finomítójának kőolaj-feldolgozó kapacitása 5,4 millió tonna/év. A Slovnaft-csoport a kőolaj-feldolgozóipari termékek mellett polietilént, polipropilént és egyéb vegyi termékeket is gyárt.

 • 6)

  Termelő és nagykereskedelmi tevékenysége mellett a Slovnaft-csoport Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Ukrajnában üzemanyagtöltő állomásokkal rendelkezik.

 • 7)

  A Slovnaft-csoport által a Magyar Köztársaság területén 2001. évben elért nettó árbevételt - főbb termékcsoportonként - az 1. táblázat mutatja be.

  1. táblázat

  A Slovnaft-csoport magyarországi értékesítése

  (2001. év)

Árucsoport

Nettó árbevétel (MdFt)

Motorbenzinek

7,6

Gáz- és tüzelőolajok

10,9

Fűtőolajok

1,7

Polietilén

0,2

Polipropilén

0,5

Egyéb termékek

1,9

Összesen

22,8

 • 8)

  A Slovnaft-csoport Magyarországon üzemanyagtöltő állomással nem rendelkezik, üzemanyagot nagyobb részben viszonteladók, kisebb részben nagyfelhasználók részére értékesít. A Slovnafttól vásárolt üzemanyag túlnyomó része Magyarország észak-nyugati részén kerül értékesítésre.

A MOL-csoport

 • 9)

  A MOL Rt. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: MOL-csoport) 2001. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 1303 milliárd forint volt.

 • 10)

  A MOL-csoport meghatározó tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

  • -

   kőolaj, földgáz és gáztermékek kutatása és termelése;

  • -

   kőolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás;

  • -

   kőolajtermékek szállítása, tárolása, nagy- és kiskereskedelme;

  • -

   földgáz és egyéb gáztermékek importja, szállítása, tárolása és nagykereskedelme, továbbá

  • -

   olefinek (etilén, propilén) és poliolefinek (polietilén és polipropilén) gyártása és értékesítése.

 • 11)

  A MOL-csoport Magyarország területén három kőolajfinomítóval rendelkezik, amelyek közül:

  • -

   a Százhalombattán lévő Dunai Kőolajfinomító a legnagyobb: lepárlási kapacitása 8,3 millió tonna/év;

  • -

   a Tiszai Kőolajfinomító (Tiszaújváros) gázolaj-kénmentesítési és motorbenzin-keverési tevékenységet végez;

  • -

   a Zalai Finomító a környékén kitermelt kőolajat dolgozza fel bitumenné.

 • 12)

  2001. évben a MOL-csoport összesen 6,8 millió tonna kőolajat dolgozott fel. A feldolgozott mennyiségből egy millió tonna volt a MOL-csoport által Magyarország területén kitermelt kőolaj. A fennmaradó rész importból a "Barátság I" és a "Barátság II" kőolajvezetékeken érkezett az országba (elvileg az "Adria vezetéken" is lehet kőolajat behozni, az azonban a jelenlegi feltételek mellett gazdaságtalan). A kőolaj import részben hosszú távú szerződéseken, részben azonnali (spot) vásárlásokon alapul, a Brent kőolaj jegyzésárához kötött mindenkori világpiaci áron. A hazai kőolaj kitermelés költsége nem éri el a világpiaci árat, azt 12 százalék bányajáradék terheli.

 • 13)

  A MOL-csoport az előállított kőolaj-feldolgozóipari termékeket

  • -

   nagyobb részt belföldön értékesíti: nagy felhasználók és viszonteladók részére, továbbá saját töltőállomásain közvetlenül a fogyasztóknak;

  • -

   kisebb részét pedig exportálja.

 • 14)

  A MOL-csoport Magyarországon kívül, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában és Szlovéniában is rendelkezik üzemanyagtöltő állomásokkal.

 • 15)

  A MOL-csoporthoz tartozó TVK Magyarország legnagyobb vegyipari vállalkozása, amelynek meghatározó tevékenysége a kőolajfeldolgozás során keletkező vegyipari benzinből és vegyipari gázolajból olefinek (etilén, propilén és egyéb olefinek) előállítása, illetve azok tovább-feldolgozásával poliolefinek (kis-, közepes- és nagy sűrűségű polietilén, valamint polipropilén) gyártása és értékesítése.

III.

Az érintett vállalkozások piaci helyzete

 • 16)

  A Slovnaft- és a MOL-csoport azonos gazdasági tevékenysége a kőolaj-feldolgozás és kereskedelem, valamint a poliolefinek gyártása és forgalmazása. A két vállalkozáscsoport további tevékenységei (a MOL esetében a gázüzletág; a Slovnaft tekintetében az egyéb vegyipari termékek gyártása) között nincs átfedés, és ezen tevékenységek tekintetében vertikális (vevő-eladói) kapcsolat sincs a két vállalkozás-csoport között.

 • 17)

  A Slovnaft- és a MOL-csoport részesedését a főbb kőolaj-feldolgozóipari termékek és a poliolefinek magyarországi forgalmából a 2. táblázat mutatja be.

  2. táblázat

  A Slovnaft- és a MOL-csoport részesedése a kőolaj-feldolgozóipari
  és a poliolefin termékek 2001. évi magyarországi forgalmából

Árucsoport

Részesedés (%)

MOL

Slovnaft

Együtt

Motorbenzinek

82,3

7,5

89,8

Gáz- és tüzelőolajok

84,3

8,3

92,6

Fűtőolaj

91,0

4,8

95,8

Kenőanyagok

43,6

0,1

43,7

Bitumen

86,5

0,0

86,5

Kerozin

97,1

0,0

97,1

Speciális benzinek

75,9

17,3

93,2

Toluol

88,4

5,2

93,6

Xilol elegy

92,4

7,6

100,0

Ortoxilol

73,6

0,0

73,6

PB-gáz

81,0

0,0

81,0

Polietilén

66,0

1,9

67,9

Polipropilén

70,9

1,8

72,7

Kőolajfeldolgozás és -nagykereskedelem

 • 18)

  Magyarországon kőolaj-feldolgozással kizárólag a MOL-csoport foglalkozik. A MOL-csoport kőolaj-feldolgozó (finomító) kapacitása a lepárlás tekintetében mintegy 85 százalékban van kihasználva, a kiegészítő (kénmentesítő-, alkiláló-, reformáló-) üzemek kapacitáskihasználása azonban gyakorlatilag teljes.

 • 19)

  A kőolaj importja engedélymentes (liberalizált), ahhoz vám és más pénzügyi teher nem járul. Ennek ellenére nincs reális esélye további kőolaj-feldolgozó vállalkozás piacra lépésének, mert

  • -

   új finomító építése gazdaságossági szempontból teljesen kizárt;

  • -

   az importált kőolaj szállítására és bérfeldolgozására pedig gyakorlatilag csak a versenytárs MOL Rt. eszközeinek igénybevételével lenne mód, a hozzáférés azonban egyrészt nincs szabályozva, másrészt a MOL Rt-nek nincsenek érdemleges szabad termelési kapacitásai.

 • 20)

  A kőolaj-feldolgozóipari termékek importja szintén liberalizált, vám- és egyéb pénzügyi-tehermentes. Az importáló vállalkozásnak a nagykereskedelmi tevékenység folytatásához jövedéki engedélyt kell beszerezni, továbbá a tárolók és logisztikai létesítmények üzemeltetéséhez környezetvédelmi és vízügyi engedélyek szükségesek.

 • 21)

  Az üzemanyagok (benzin, gázolaj) és a fűtőolajok esetében az importot korlátozza, hogy azokat - reális, a világpiaci kőolajáron alapuló előállítási költségeket feltételezve - tankautóban legfeljebb 200-250 kilométer sugarú környezetben célszerű szállítani. Ebből is adódóan érdemi mennyiségű import - a Slovnaft-on kívül - tartósan csupán az osztrák nemzeti olajtársaság (OMV) 10 millió tonna/év kapacitású schwechati finomítójából érkezik az országba. Az OMV - schwechati finomítójának magyar határhoz közeli elhelyezkedése következtében - kedvező versenyhelyzetben van Magyarország nyugati felében, mivel közvetlen tankautós szállítással egészen a Duna vonaláig eljuthatnak, közbenső tárolási költség felmerülése nélkül. Így az OMV - miközben magyarországi kúthálózatának üzemanyag ellátását nagyobb részben a MOL-csoport révén biztosítja - szinte valamennyi jelentős üzemanyag-kiskereskedelmi vállalkozás részére szállít. A versenyképességét jelentősen erősítette a 2001. áprilisában működésbe lépett, többségi tulajdonában levő csepeli üzemanyagtároló, ahová uszályon érkeznek be az üzemanyag szállítmányok. A csepeli üzemanyagtárolót üzemeltető vállalkozásban (Dunatár Kft.) kisebbségi tulajdonos - a Magyarországon üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységet végző - Schell és Aral, amelyek ennek révén részben függetleníteni tudják üzemanyag beszerzéseiket a MOL-csoporttól.

 • 22)

  Az előzőeken túlmenően csehországi, németországi és belorussziai finomítókból érkezik be még üzemanyag a magyar piacra. Ezen és más a régióban tevékenykedő finomítók számára több - az utóbbi években épült - a MOL-csoporttól független tároló áll rendelkezésre Magyarország területén, és folyamatban van újabb tárolók kiépítése is.

 • 23)

  Finomítói szinten a MOL lehetséges versenytársai a romániai Petrom, a szerbiai Beopetrol, a horvátországi INA. Ezek a vállalkozások jelenleg nem, vagy csak viszonylag kisebb mennyiségben képesek a magyarországi szabványoknak megfelelő termékek előállítására. Privatizációjuk azonban folyamatban van, melynek eredményeként ezekben a vállalkozásokban olyan jelentős stratégia befektetők megjelenése valószínűsíthető, akik az egész régióban erősíteni fogják a versenyt. Jelenleg a Közép-kelet-európai régió (Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Horvátország, Szlovénia) összes üzemanyag-előállító kapacitásból a MOL-csoport 11-12 százalékot, míg a Slovnaft mintegy 9 százalékot birtokol.

 • 24)

  A nagyobb értékű speciális benzinek és az aromás vegyületek (toluol, xilol, ortoxilol) esetében a gazdaságos szállítási távolság 500-800 kilométer, ami már nem képezi érdemi akadályát a távolabbról (gyakorlatilag egész Európából) származó importnak.

Az üzemanyag kiskereskedelem

 • 25)

  A MOL-csoport az általa gyártott üzemanyagok egy részét nem értékesíti csoporton kívülre nagykereskedelmi áron, hanem saját kúthálózatán keresztül - mint kiskereskedő - hozza forgalomba.

 • 26)

  A magyarországi üzemanyag kiskereskedelem piacán ezidő szerint szinte valamennyi nagy nemzetközi olajtársaság jelen van. Fokozatos térnyerésük ellenére az üzemanyag kiskereskedelem legnagyobb szereplője még mindig a MOL-csoport. A főbb piaci szereplők részesedését a 2001. évi üzemanyag kiskereskedelmi forgalomból a 3. táblázat mutatja be.

  3. táblázat

  Az egyes vállalkozások részesedése a 2001. évi magyarországi
  üzemanyag kiskereskedelmi forgalomból

Vállalkozás

Részesedés (%)

MOL

38

SHELL

18

OMV

10

ARAL

6

AGIP

5

TOTAL

4

ESSO

3

CONOCO-JET

3

AVANTI

1

EGYÉB

12

A poliolefinek

 • 27)

  A poliolefinek esetében a TVK az egyetlen hazai gyártó, azonban a poliolefinek (akár zsákosan, akár ömlesztve) technikailag könnyen szállíthatók. Ennek megfelelően a TVK jelentős mennyiségű - összes termelésének több mint felét kitevő - exportot bonyolított le poliolefinekből. Vevői között Európa gyakorlatilag valamennyi országa megtalálható, de viszonylag jelentős mennyiséget szállít Észak-Afrikába is.

 • 28)

  Poliolefinekből számottevő az import is, amely a hazai felhasználás mintegy 30 százalékát biztosítja. Az import (amelynek nagyobb része Nyugat-Európából, kisebb része pedig Kelet-Európából származik) adminisztratív kötöttségektől (engedélyezés, kontingens) mentes, és az importot vám sem terheli.

 • 29)

  A TVK poliolefingyártó kapacitása Kelet-európai viszonylatban jelentősnek tekinthető. A közepes- és a nagy sűrűségű polietilén, valamint a polipropilén esetében a kapacitásokból 20-25 százalék a TVK részesedése, míg a kissűrűségű polietilén kapacitásokból 5-10 százalék közötti mértékben részesedik. Európa egészét tekintve azonban a kapacitásokból való részesedése egyetlen termék esetében sem éri el az 5 százalékot.

 • 30)

  Polietilénből és polipropilénből egyaránt a magyarországi felhasználás kevesebb, mint 2 százaléka származott a Slovnaft-tól.

 • 31)

  A Slovnaft-csoport rendelkezésére álló termelőkapacitás

  • -

   a polietilén esetében a teljes európai kapacitás kb. 2 százaléka, ezen belül a Kelet-Európában meglévő kapacitások 8-9 százaléka;

  • -

   a polipropilén esetében az európai kapacitáshoz képest nem éri el az 1 százalékot, míg Kelet-Európára nézve részesedése valamivel több, mint 5 százalék.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 32)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez további egy tőle független vállalkozás felett. Az irányítási jog - egyebek mellett - alapulhat a többségi szavazati jogot biztosító részvényeken (Tpvt. 23. § (2) bekezdés a. pont).

Az összefonódás jellege

 • 33)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint - tekintettel arra is, hogy a Tpvt. 23. § (2) bekezdés b) pontja különálló irányítási formaként megkülönbözteti egymástól az egyedüli és közös irányítást - összefonódásnak minősül a közös irányításnak a korábbi közös irányítók egyikének egyedüli irányításává történő átalakítása (Elvi Állásfoglalások 82., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 4, szám).

 • 34)

  Az adott esetben nem vitatható, hogy a MOL Rt. - mint korábbi közös irányító - a részvények több, mint ötven (66,7) százalékának megszerzésével egyedüli irányítást szerzett a Slovnaft felett.

 • 35)

  Az irányítás megszerzése azonban csak akkor minősül vállalkozások összefonódásának, ha az irányítás az annak megszerzőjétől független vállalkozás felett történik. Ezért a Versenytanács elsőként a kérelmező azon hivatkozását értékelte, mely szerint a MOL Rt. és a Slovnaft egymástól nem független vállalkozásnak minősülnek arra tekintettel, hogy a MOL Rt. a Slovnaft közös irányítóinak egyike.

 • 36)

  A Tpvt. 15. § (1) bekezdése szerint nem függetlenek a vállalkozások, ha a Tpvt. 23. § (2) és (3) bekezdése szerint

  • a)

   az egyik a másikat irányítja, vagy

  • b)

   azokat ugyanaz a vállalkozás irányítja vagy ugyanazok a vállalkozások közösen irányítják.

 • 37)

  A Tpvt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában kétségkívül jelző nélkül szerepel az "irányítás" fogalom. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a 15. § (1) bekezdés egészének összefüggésrendszerében a jelző nélkül használt "irányítás" fogalom az "egyedüli irányítás" tartalmat takarja. Ezt támasztja alá az is, hogy a Tpvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja, amikor a közös irányításra vonatkozóan rendelkezik, akkor azt külön is rögzíti, ezáltal különböztetve meg azt az egyedüli irányítás esetétől, amelyet a b) pont szintén az "egyedüli" jelző külön említése nélkül tartalmaz.

 • 38)

  Mindezek alapján a Slovnaft részvényei több, mint ötven százalékának MOL Rt. általi megszerzése - a Versenytanács álláspontja szerint - vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 39)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az előzőek szerinti jogértelmezés - melyet a nemzetközi versenyjogi gyakorlat is következetesen érvényesít - igazodik a gazdasági élet realitásaihoz is. Nevezetesen ahhoz, hogy csak az egy gazdasági egységet (vállalkozás-csoportot) alkotó vállalkozások közötti tranzakciók semlegesek a gazdasági verseny szempontjából. Egy vállalkozás pedig kizárólag akkor tartozik adott vállalkozás-csoporthoz, ha nincs olyan irányítója/tulajdonosa, amely a csoporttól független, és képes a vállalkozás döntéseire - a közös irányítás lényegét jelentő vétójogai révén - befolyást gyakorolni. Mindez másoldalról azt jelenti, hogy a közös irányítás megszűnése azzal jár, hogy az egyedüli irányítást megszerző vállalkozásnak utóbb már nem kell tekintettel lennie korábbi irányító társára, ami tartós változást eredményezhet az érintett vállalkozások (adott esetben a MOL Rt. és a Slovnaft) egymáshoz fűződő kapcsolataiban. Ebben az összefüggésben utal a Versenytanács arra is, hogy a MOL Rt. és az S&S Slovnaft feletti közös irányítás szerzésének engedélyezésekor, ha nem is ügydöntő súllyal, de figyelembe vette azt, hogy "az S&S vétójogaira tekintettel a Slovnaft nem válik a MOL-csoport tagjává, és így - ha a jelenlegihez képest korlátozottan is, de - fennmaradhat bizonyos mértékű verseny a MOL- és a Slovnaft-csoport között." (lásd Vj-70/2000. számú határozat 54. pont.)

A területi hatály

 • 40)

  A kérelem szerinti összefonódásra (jóllehet az nem a Magyar Köztársaság területén jön létre) a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed, hiszen az összefonódás hatása - a Slovnaft Magyarországra irányuló exportja következtében - érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén.

Az árbevételi küszöb értékek

 • 41)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a MOL- és a Slovnaft-csoport) 2001. évi együttes - a Tpvt. 27. § alapján számított - nettó árbevétele (1325,8 milliárd forint) meghaladta a tíz milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Slovnaft 2001. évi - a Magyar Köztársaság területén elért (Tpvt. 27. § (2) bekezdés) - nettó árbevétele (22,8 milliárd forint) 500 millió forint felett volt, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 42)

  A Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján az engedély iránti kérelem elbírálásakor mérlegelni kell az összefonódással járó előnyöket és hátrányokat. A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §) vagy annak jelentős részén.

 • 43)

  Az összefonódással érintett piacoknak azok az áru és földrajzi terület kombinációk minősülnek, amelyeken az összefonódással érintett vállalkozások jelen vannak. Ezek közül a versenyhelyzetnek az összefonódás következtében bekövetkező változása szempontjából azok bírnak jelentőséggel, amelyeken az összefonódással érintett két vállalkozás csoport mindegyike jelen van

  • -

   akár egymás (lehetséges) versenytársaként,

  • -

   akár egymás (lehetséges) üzleti partnereként.

 • 44)

  Áru szempontjából a 43) pontban foglaltak szerinti piacnak minősül a kőolaj-feldolgozóipari termékek és a poliolefinek piaca.

Versenyhatások főbb árucsoportonként

 • 45)

  A Slovnaft Magyarország területén kőolaj-feldolgozóipari termék kiskereskedelemmel nem foglalkozik, ezért az előzőek alapján a kiskereskedelmi fázisban az összefonódásnak a magyar piacon nincsenek érdemi versenyhatásai. Pontosabban: csak annyiban lehetnek, amennyiben a MOL Rt. egyidejűleg nagykereskedő és kiskereskedő is, s így nagykereskedelmi pozíciójának változása kihatással lehet a kiskereskedelmi piacra is. A szlovákiai kiskereskedelmi piacra természetesen lehetnek hatásai az összefonódásnak, hiszen a MOL-csoport ott is rendelkezik töltőállomásokkal, ennek értékelése azonban a jelen eljárás szempontjából nem bír jelentőséggel.

 • 46)

  A kőolaj-feldolgozóipari termékek nagykereskedelme tekintetében a Slovnaft - az OMV mellett - a MOL-csoport egyetlen érdemi magyarországi versenytársa: a termékek többsége esetében tíz százalékot megközelítő, a speciális benzinek esetében azt meg is haladó piaci részesedéssel (lásd: 2. táblázat).

 • 47)

  Az aromás vegyületek (Toluol, Xilol) és a speciális benzinek tekintetében a Versenytanács álláspontja szerint - figyelemmel ezen termékek liberalizált, és gyakorlatilag egész Európára kiterjedően gazdaságos importjára - az összefonódás a gazdasági verseny szempontjából nem hordoz magában veszélyeket.

 • 48)

  Az üzemanyagok (a benzin és a gázolaj) magyarországi nagykereskedelmi piacán a MOL Rt-n és a Slovnaft-on kívül - csakúgy, mint 2000. évben, amikor a MOL Rt. az S&S-el közösen irányítást szerzett a Slovnaft felett - kizárólag az OMV tekinthető jelentős versenytársnak. A közös irányítás megszerzését engedélyező Vj70/2000. számú határozatában a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi piacán az akkori piaci körülmények között az összefonódás ugyan erősíti a MOL-csoport gazdasági erőfölényes helyzetét, annak azonban - elsősorban az OMV piaci jelenlétére tekintettel - nem valószínűsíthető érdemleges hatása a versenyhelyzetre, és ezen keresztül a MOL-csoport üzemanyag ár- és üzletpolitikájára. Hosszabb távon pedig - a versenyképes importálási lehetőségek fokozatos bővülésével - reálisan lehet számolni a versenyhelyzet olyan változásával, amelyben az összefonódás csekély mértékű hátrányos hatásai tovább mérséklődnek, sőt a jövőbeni - egyre inkább a közép-kelet európai térség egészére kiterjedő - verseny szempontjából az összefonódás előnyeként értékelhető a MOL-csoport piaci pozíciójának erősödése. (lásd Vj-70/2000. számú határozat 48-57. pontok).

 • 49)

  A 2000. évi piaci körülmények egyértelműen az előzőekben említett irányba mozdultak el:

  • -

   egyrészről erősödött az OMV magyarországi pozíciója a csepeli üzemanyag-tároló tulajdonjogának megszerzése révén (lásd 21. pont);

  • -

   másrészről tovább nőttek az esélyei annak, hogy a környező országbeli kőolaj-finomítók a MOL-Slovnaft tényleges versenytársaivá válnak a magyar piacot érintően (lásd 23. pont).

 • 50)

  A közös irányítás 2000. évi megszerzésekor fennálló körülményekhez képest lényeges változásnak tekinthető az is, hogy a MOL Rt. 2001. év során tényleges irányítást szerzett a TVK felett, melyet a Versenytanács Vj-100/2001. számú határozatával engedélyezett.

 • 51)

  A Versenytanács a Vj-100/2001. számú eljárásban figyelemmel volt arra, hogy a MOL Rt. más vállalkozással közösen irányítja a Slovnaft-csoportot, amely poliolefineket importál Magyarországra. E körülmény értékelésénél a Versenytanács abból indult ki, hogy a MOL Rt. a Slovnaft-csoport piaci magatartására bizonyos mértékig nyilvánvalóan hatással tud lenni, így lehetnek káros versenyhatásai annak a ténynek, hogy a TVK mellett a Slovnaft-csoport is jelen van a magyarországi poliolefin piacon. A Slovnaft-csoportnak a poliolefinek tekintetében a magyarországi felhasználás 40 százalékát kitevő importból való 1-2 százalék közötti mértékű részesedését azonban önmagában sem ítélte olyannak, amely érdemi versenyaggályokat rejtene magában. Emellett a Versenytanács azt is értékelte, hogy - figyelemmel a magyar külkereskedelemben ténylegesen kialakult helyzetre is (a magyar export és import is kiterjed Európa egész területére) - a poliolefinek tekintetében földrajzi piacnak Európa egésze tekinthető. Európára, mint földrajzi piacra nézve pedig a TVK-nak és a Slovnaft-csoportnak a poliolefin kapacitások tekintetében meglévő együttesen 5 százalék körüli részesedése alapján semmiképpen sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai az összefonódásnak, és az Európánál szűkebb Kelet-Európára nézve is csak a polipropilén esetében tekinthető viszonylag magasnak - de versenyaggályokra alapot még nem adónak - a TVK és a Slovnaft-csoport együttes (25-30 százaléka közötti), a kapacitások alapján számított piaci részesedése (lásd Vj-100/2001. számú határozat 63-68. pont).

 • 52)

  A 2001. évi - a Vj-100/2001. számú határozat alapjául szolgáló - piaci feltételekben, illetve a TVK és a Slovnaft-csoport piaci helyzetében érdemi változás azóta nem történt, ezért a poliolefinek tekintetében a MOL Rt. Slovnaft feletti egyedüli irányításszerzésének sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

A döntés

 • 53)

  Összegezve a Versenytanács megállapította, hogy a Vj-70/2000. és a Vj-100/2001. számú határozataiban részletesen feltárt piaci körülményekben nem történtek olyan változások, amelyek a MOL-csoport gazdasági erőfölényes helyzetének erősödése irányába mutatnak. Ebből következőleg az üzemanyagokon kívüli kőolajfeldolgozóipari termékek és a poliolefinek esetében a MOL-csoport az összefonódást követően sem kerül gazdasági erőfölényes helyzetbe, és a magyarországi üzemanyag-kiskereskedelem tekintetében sem történik hátrányos változás a versenyhelyzetben.

 • 54)

  A Versenytanácsnak ezért azt kellett értékelnie, hogy az egyedüli irányításra való áttérés az üzemanyag nagykereskedelem területén erősíti-e versenyaggályokra alapot adó mértékben a MOL Rt. gazdasági erőfölényes helyzetét. Etekintetben a Versenytanács abból indult ki, hogy a Vj-70/2000. számú határozatában a MOL-csoport gazdasági erőfölényét gyengítő körülményként értékelte azt, hogy a MOL Rt. nem egyedüli, hanem az S&S-el közös irányítást szerzett a Slovnaft felett, amiből következőleg az egyedüli irányításra történő áttérés - önmagában tekintve - járhat a MOL-csoport gazdasági erőfölényes helyzetének bizonyos mérvű erősödésével. A Versenytanács álláspontja szerint azonban egyrészt - figyelemmel az S&S pénzügyi befektetői jellegére - az erőfölény erősödése nem túl jelentős, másrészt a piaci helyzetben 2000. óta bekövetkezett változások egyértelműen a MOL-csoport gazdasági erőfölényének gyengülése irányába mutatnak. Ezért az egyedüli irányításra történő áttérést követően nem valószínűsíthető, hogy a gazdasági verseny szempontjából hátrányosabb helyzet alakul ki, mint amelynek feltételezése mellett a GVH Vj-70/2000. számú határozatában a MOL Rt. közös irányítás szerzését engedélyezte.

 • 55)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján - a Tpvt.77. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozatában engedélyezte, hogy a MOL Rt. egyedüli irányítást szerezzen a Slovnaft felett.

 • 56)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontja értelmében az összefonódás engedélyezési kérelmek elbírálásakor az érdemi határozatot 45 (illetve az elintézési határidőnek a Tpvt. 63. § (5) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén: 105) napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg, mely esetben az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján kétmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 57)

  Miután a Versenytanács határozatát a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján hozta meg, ennek megfelelően további nyolcmillió forint eljárási díj megfizetésére kötelezte a kérelmezőt.

VI.

Eljárási kérdések

 • 58)

  A kérelmező MOL Rt., továbbá azon ügyfél, amelyekre a kérelem vonatkozik (Slovnaft) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 59)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. január 21.