Vj-124/2002/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Deutsche Bahn AG kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Stinnes AG - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Deutsche Bahn AG irányítást szerezzen a Stinnes AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Deutsche Bahn AG 2002. július 3-án keretmegállapodást kötött a Stinnes AG részvényeit közvetetten 65,4 százalékban tulajdonló EON AG-val, hogy az támogatja a Deutsche Bahn AG-nek a Stinnes AG valamennyi részvényének megvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlatát, melynek megtételére 2002. augusztus 7-én került sor.

 • 2)

  A Deutsche Bahn AG az 1) pont szerint vételi ajánlat révén megszerezhető irányításhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2002. szeptember 6-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. október 3-án teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A DB-csoport

 • 4)

  A Deutsche Bahn AG és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozáscsoport (a továbbiakban: DB-csoport) tevékenységi körébe a vasúti pályaudvarok és vágányutak üzemeltetése, továbbá a személy- és teherszállítás tartozik.

 • 5)

  A DB-csoporthoz az alábbi magyarországi vállalkozások tartoznak:

  • -

   A TLC Transport-, Informatik- und Logistik-Consulting GmbH Magyarországi Fióktelepe a MÁV Rt. jegyeladó rendszeréhez nyújt hardver és szoftver szaktanácsadást.

  • -

   A Logistic Center Hungária Rakománykezelő és Szállító Kft. rakománykezelési tevékenységet végez Győrben.

  • -

   A Container Szállítmányátrakó Állomás Kft. átrakodó terminált üzemeltet Győrben.

  • -

   A BTS Buss-Trans Container Service GmbH Magyarországi Fióktelepe ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.

 • 6)

  Az 5) pontban említett vállalkozások 2001. évben - a DB-csoporton belüli forgalom nélkül - 42 millió forint nettó árbevételt értek el.

 • 7)

  A DB-csoport külföldön honos tagjai vasúti személy- és teherforgalomból és azzal összefüggő szolgáltatásokból 2001. évben 658 millió forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén.

A Stinnes-csoport

 • 8)

  A Stinnes AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Stinnes-csoport) meghatározó tevékenysége a közúti árufuvarozás és ahhoz kapcsolódó logisztikai szolgáltatások, valamint a vegyi anyagok és egyéb nyersanyagok kereskedelme.

 • 9)

  A Stinnes-csoporthoz az alábbi magyarországi vállalkozások tartoznak:

  • -

   A Brenntag Hungária Kereskedelmi Kft. vegyi anyagok és speciális vegyszerek nagykereskedelmével foglalkozik, részesedése a magyarországi forgalomból az előbbiek esetében 35 százalék, az utóbbiak tekintetében 15 százalék.

  • -

   A HCI Hungária Kereskedelmi Kft. a Brenntag Hungária Kft. részére végez marketing tevékenységet.

  • -

   A Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. közúti árufuvarozást és ahhoz kapcsolódó logisztikai és vámszolgáltatásokat végez. Részesedése a magyarországi forgalomból egyik tevékenység esetében sem éri el az 5 százalékot.

  • -

   A Masped-Schenker Légi és Tengeri Szállítmányozási Kft. fő tevékenysége a légi és tengeri szállítmányozás, részesedése a magyarországi forgalomból mindkét tevékenység esetében 3 százalék körüli.

  • -

   A Herber és Hausner Szállítmányozási Kft. fő tevékenysége a nemzetközi költöztetés, melynek magyarországi forgalmából 15 százalékkal részesedik.

 • 10)

  A 9) pontban említett vállalkozások 2001. évi nettó árbevétele, továbbá a Stinnes-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2001. évben elért nettó árbevétele együttesen - a vállalkozáscsoporton belüli forgalom nélkül - 17.384 millió forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  A Stinnes AG részvényei több, mint 50 százalékának a Deutsche Bahn AG általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban mindkét vállalkozás olyan vállalkozás-csoporthoz tartozik, amelynek vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a DB- és a Stinnes-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (18.084 millió forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Stinnes-csoporté (17.384 millió forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §). Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki.

 • 15)

  Az irányítás alá kerülő Stinnes-csoport és a DB-csoport közös tevékenysége a szállítmányozás, szállítás és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások. Ezen szolgáltatások magyarországi forgalmából azonban (a nemzetközi költöztetés kivételével, amelynél a Stinnes AG részesedése 15 százalék) minimális, 5 százalék alatti mértékben részesednek. Ezért - függetlenül attól, hogy a két vállalkozáscsoport magyarországi tevékenységei (a DB-csoport vasúti áruszállítást végez, míg a Stinnes-csoport az egyéb szállítási módokban érdekelt) azonos árupiachoz tartoznak vagy sem - az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 16)

  A Stinnes-csoport egyéb tevékenységei (elsősorban a vegyianyagok és speciális vegyszerek nagykereskedelme, ahol viszonylag jelentős a részesedése a magyarországi forgalomból) semmilyen formában nem kapcsolódnak a DB-csoport tevékenységéhez, ezért az összefonódásnak vertikális és portfolió hatásai sem lehetnek. Szintén nem valószínűsíthető káros konglomerátum hatás, figyelemmel arra, hogy a Stinnes-csoport az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozáscsoporthoz tartozott.

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 18)

  A Versenytanács a 15-16) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 19)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 20)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 21)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. október 28.