Vj-123/2002/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axel Springer-Budapest Kft. (Budapest) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megvásárolja az Autó-Motor magazin alapítási és kiadási jogában és a kapcsolódó vagyontárgyakban testet öltő vállalkozásrészt.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1)

  Az Axel Springer-Budapest Kft. (a továbbiakban: Springer-Budapest) 2002. augusztus 13-án adásvételi szerződést kötött a Híd Rádió Műsorkészítő és Sugárzó Rt. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.) és a Middleton International Limited (P.O. Box 1109, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands) vállalkozásokkal. Az adásvételi szerződés szerint, a Híd Rádió Műsorkészítő és Sugárzó Rt. és a Middleton International Limited eladja, a Springer-Budapest megvásárolja az Autó-Motor magazin alapítási és kiadási jogát és a kapcsolódó vagyontárgyakat.

II.

Az engedélykérési kötelezettség és a kérelem

 • 2)

  A 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23.§ (5) bekezdése szerint vállalkozás résznek minősülnek az olyan eszközök és jogok - ideértve a vállalkozás ügyfélállományát is -, amelynek megszerzése önmagában vagy a vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez. A Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a) pontja szerint, vállalkozások összefonódása valósul meg, ha a vállalkozás része egy független, másik vállalkozás részévé válik.

 • 3)

  A Tpvt. 24.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) engedélyét kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, feltéve, hogy az irányítás alá kerülő és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők együttes előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van. Hasonlóképpen, a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés b) pontja szerint, a GVH engedélyét kell kérni, ha az irányítást megszerző, a befogadó, illetve az összeolvadásban résztvevő ötszázmillió forint feletti - előző évi - nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást hajtottak végre.

 • 4)

  Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele alapján az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek nem tesz eleget. A Tpvt. 24.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek alapján azonban a jelen összefonódás engedélykérési kötelezettség alá esik, tekintettel arra, hogy a Springer-Budapest két - ötszázmillió forintot meghaladó árbevétellel rendelkező vállalkozással - összefonódást valósított meg a jelen irányításszerzést - 2002. év augusztusát - megelőző két esztendőben.

 • 5)

  A Springer-Budapest vállalkozás - jogi képviselője útján - 2002. szeptember 2-án nyújtotta be az összefonódás engedélyezése iránti kérelmét a GVH-hoz. A GVH által elrendelt hiánypótlási kötezettségnek 2002. szeptember 12-én tett eleget.

III.

Az összefonódás résztvevői és az érintett piacok

 • 6)

  Az összefonódás közvetlen részvevői a Springer-Budapest vállalkozás és az 1) pontban leírt vállalkozás rész. A vállalkozás rész eladói: a Híd Rádió Műsorkészítő és Sugárzó Rt., amelynek tevékenysége felöli a lapkiadást, a hirdetésszervezést, a rádiós és televíziós műsorszolgáltatást; és a Middleton International Ltd., amely értékpapír-kereskedelemmel és egyéb pénzügyi befektetésekkel foglalkozó off-shore vállalkozás.

Az Axel Springer csoport

  • -

   A németországi székhelyű Axel Springer Verlag AG. multinacionális társaság az üzletrészek meghatározó többségének tulajdonlásával irányítja a Magyarországon működő Axel Springer Magyarország Kft. vállalkozást. Ez utóbbi vállalkozás irányítja - más leányvállalatok mellett - a jelen összefonódás közvetlen résztvevőjét, a Springer-Budapest vállalkozást. A Kft. és leányvállalatai megyei napilapok, és egy gazdasági napilap (Világgazdaság) kiadását, nyomtatását és terjesztését végzik, továbbá hirdetésszervezéssel, reklámtevékenységgel foglalkoznak.

 • 7)

  Az összefonódás közvetett résztvevői az Axel Springer csoportból:

  • -

   Axel Springer Verlag AG

   1000 Berlin Kochstrasse 50 DE

  • -

   Axel Springer-Magyarország Kft.

   2800 Tatabánya, Fő tér 4., hat megyei napilap kiadása;

  • -

   Szilády Nyomda Kft.

   6000 Kecskemét, Mindszenthy krt. 63., napilapok nyomtatása, nyomdaipari szolgáltatás;

  • -

   Hungaropress Lapterjesztő Kft.

   1117 Budapest, Budafoki u. 70., külföldi lapok behozatala és belföldi terjesztése;

  • -

   Déli Nyomda Kft.

   7627 Pécs, Engel János u. 8., napilapok nyomtatása, nyomdaipari szolgáltatás;

  • -

   Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft.

   6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/a, napilap- és könyvkiadás, reklámtevékenység;

  • -

   Népújság Kft.

   5600 Békéscsaba, Munkácsi u. 4., napilap- és könyvkiadás, reklámtevékenység;

  • -

   Axel Springer Hírszolgálat Kft.

   2800 Tatabánya, Fő tér 4., szolgáltató tevékenységet jelenleg nem folytat;

  • -

   Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség

   1133 Budapest, Visegrádi u. 116., szolgáltató tevékenységet jelenleg nem folytat;

  • -

   KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft.

   1037 Budapest, Szépvölgyi út 113., szolgáltató tevékenységet jelenleg nem folytat;

  • -

   Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Rt.

   1016 Budapest, Naphegy tér 8., napilap- és könyvkiadás, reklámtevékenység;

Az érintett piacok

 • 8)

  Az összefonódás gazdasági versenyre gyakorolt hatásainak vizsgálatánál a Versenytanács az érintett földrajzi piacnak a Magyar Köztársaság területét tekinti, figyelemmel arra, hogy az Autó-Motor magazin terjesztése országos. Az érintett árupiac a személy- és tehergépkocsik és motorkerékpárok bemutatásával, tesztelésével, javításával, összefoglalóan, népszerűsítésével foglalkozó magazinok, folyóiratok piaca. Az érintett piac egyik lényeges jellemzője, hogy a belépés, a piacra lépés eszmei és tényleges költségei jelentősek.

 • 9)

  Az érintett termék, az Autó-Motor magazin, 84-100 oldalas terjedelemben, kéthetente megjelenő folyóirat. Nyomtatott példányszáma 55.000-60.000 darab, amelyből 46.000-48.000 példányt értékesítenek. Az érintett termék helyettesítőjének a havi, és a kétheti kiadású autós-motorkerékpáros magazinok, folyóiratok tekinthetők. Az autós-motorkerékpáros lapok listaáras hirdetésbevétel alapján számított piaci részesedése 4%-os a magazin formátumban kiadott lapok hirdetési piacán. Összehasonlításul, az un. női magazinok 28%-os, a gazdasági lapok 18%-os, míg az un. férfi magazinok szintén 4%-os részesedéssel rendelkeznek ugyanezen a piacon. Az országos napilapokat is magában foglaló sajtópiacon ugyanakkor az autós-motorkerékpáros magazinok listaáras hirdetésbevétel alapján számított piaci részesedése hozzávetőleg 2%-ot tesz ki.

 • 10)

  Az autós-motorkerékpáros magazinok piacán az érintett terméknek, az Autó-Motor lapnak a listaáras hirdetésbevétel alapján számított részesedése hozzávetőleg 20%-os. Ez utóbbi értékkel megegyezik az Autó-Motor magazinnak a terjesztési árbevétel alapján számított piaci részesedésének százalékban kifejezett aránya.

IV.

Az engedélyezés

 • 11)

  A Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Tpvt. 67.§ (2) bekezdése alapján indított eljárásban az eljáró versenytanács engedélyezheti a vállalkozások összefonódását. A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy piacokon.

 • 12)

  Az azonos tevékenységet folytató irányításszerző és az irányítás alá kerülő vállalkozások esetében a Versenytanács az összefonódás un. horizontális hatását vizsgálja. A horizontális kapcsolatban álló, azonos piacon tevékenykedő és versengő vállalkozások összefonódása nyomán csökken a piaci szereplők száma, megnövekszik a piaci koncentráció, és csökken a gazdasági verseny intenzitása. Az egymással vertikális (vevő-eladó) viszonyban álló vállalkozások összefonódása esetében is kialakulhatnak a gazdasági versenyre káros hatások.

 • 13)

  A jelen összefonódásban az Autó-Motor magazin és kapcsolt eszközei, mint vállalkozás rész olvadnak be a befogadó vállalkozásba, az összefonódásban résztvevők üzleti tevékenységei között horizontális átfedés nincs. Következésképpen, az érintett piacon, az autós-motorkerékpáros lapok piacán az ügylet következtében a versenytársak száma nem csökken. A tágabb értelemben vett piacokon - a magazinok és a napilapokat is felölelő sajtópiacon - azonban az összefonódás következtében megnövekedhet a piaci koncentráció. Továbbá, az összefonódás gazdasági versenyre gyakorolt hatásainak megítélésekor a Versenytanács különös figyelmet fordított az ügylet természetéből fakadó portfolió-hatás elemzésére.

 • 14)

  Az Axel Springer vállalkozások - az összefonódás befogadó és közvetett résztvevői - rendelkeznek a legnagyobb - 20%-os - részesedéssel a napilapok magyarországi piacán, amit főként a megyei napilapok kiadásában játszott szerepük magyaráz. Az oligopol szerkezetű napilap-piacon csaknem ugyanekkora - 18%-os - részesedése van piaci erő rangsorában második helyen álló vállalkozásnak. A harmadik és a negyedik helyen álló vállalkozások 6-8%-kal lemaradva követik a piacvezetőket, ám piaci jelenlétük és tevékenységük elegendő ahhoz, hogy a más ismérvekkel és a versenyt esetlegesen kizáró következményekkel jellemezhető duopol piacszerkezetet a fentebb említett oligopol szerkezetté formálja.

 • 15)

  Az erősen szegmentált folyóirat-piacon az Axel Springer vállalkozások hozzávetőleg tíz százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek, amely részesedés a 127 nyilvántartott kiadó közül a negyedik helyezésre elegendő. A szóban forgó részesedést ugyanakkor a piacvezető vállalkozás piaci részesedése (26%) két és félszer meghaladta.

 • 16)

  Az Axel Springer leány-nyomdák (Déli Nyomda, Szilády Nyomda) piaci részesedése 10%-os. Az összefonódás hatásai a nyomdákat elkerülik, tekintettel arra, hogy műszaki felszereltségük csak napilapok nyomtatását teszi lehetővé. Következésképpen, vertikális hatásokkal az összefonódás elbírálásakor nem kell számolni.

 • 17)

  Az összefonódás nem érinti a lapterjesztés szervezeti és technikai rendszerét sem. Az Axel Springer érdekeltségű lapok utcai árusítását a Lapker Rt., az előfizetői terjesztést a Magyar Posta Rt. végzi. A megyei napilapokat a kérelmező saját terjesztői hálózatán keresztül értékesíti, mely egyúttal az előfizetéseket begyűjtését is elvégzi.

 • 18)

  A Versenytanács - egyetértve a vizsgálati jelentés következtetésével - megállapította, hogy az összefonódás következtében az Axel Springer vállalatcsoport helyzete lényegesen nem változik, piaci részesedése 2 %-kal növekszik. Az összefonódás nem csökkenti a verseny intenzitását, a piaci koncentráció - a tulajdonos-váltás következtében - nem növekszik. A portfolió bővítés elemzése során a vizsgálat nem talált olyan tényezőket és hatásokat, amelyek a gazdasági verseny intenzitását kedvezőtlenül befolyásolnák az adott piacon, figyelemmel arra, hogy az Autó-Motor magazin tematikája, hirdetéseinek tartalma, továbbá olvasóközönségének kinyilvánított érdeklődése nagyban különbözik a Springer-Budapest portfoliójában található sajtótermékek megfelelő ismérveitől.

 • 19)

  Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti összefonódásnak sem horizontális, sem vertikális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros hatásai a gazdasági versenyre, továbbá egyéb olyan körülményt sem tárt fel a vizsgálat, amely versenyaggályokra adhatna okot, a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés szerinti vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 20)

  A Versenytanács megítélése szerint a jelen ügyben alkalmazható a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja, amely szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 21)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. október 18.