Vj-28/2002/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközően, különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltésére alkalmas magatartást tanúsított-e az előfizetőknek 2001. november 30-i dátummal megküldött tájékoztatásában a Filmmúzeum csatornára megkötendő előfizetői szerződésre vonatkozóan azáltal, hogy a tájékoztatásban azt ígérte, hogy azon előfizetőknek, akik 2002. január 15-ig kötik meg az előfizetői szerződést nem kell megfizetni a hálózat átalakításával járó költségeket.

II.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás, aki 2000. december 31. óta további öt vállalkozás jogutódjaként biztosít kábeltelevíziós szolgáltatást Budapesten - a VI., VIII., IX., X., XV., és XVIII. kerület egyes területein -, valamint Dorogon, Hatvanban és jelen üggyel nem érintetten Kiskunhalason, ellátási területein hálózatfejlesztési munkákat végzett, illetve végez.

  Fenti munkálatokkal egybeesően üzletpolitikai célul tűzte ki programválasztékának bővítését is, melynek keretén belül a Sport1 és a Filmmúzeum csatornavételi lehetőségét is biztosítani kívánta előfizetői részére. Mindkét csatornát önállóan - külön szerződés keretében - kívánta sugározni előfizetői részére, ami a Sport1 csatorna esetében 2000. november 21. óta tudottan nem valósulhatott meg (2. számú irat - üzleti titok).

  A Filmmúzeum csatorna egyedi, önálló vételét és egyben a csatornára vonatkozó külön - a programcsomagokra megkötött előfizetői szerződéstől elkülönülő - szerződés megkötését az eljárás alá vont vállalkozás által kiépítendő szűrők teszik lehetővé műszakilag.

 • 2.

  A szűrők kiépítése 2002. április 19-én még folyamatban volt, a munkálatok befejezését 2002. I. félévére tervezi az eljárás alá vont vállalkozás.
  Fentieknek megfelelően a hálózatok átépítését követően kívánja megkötni az a Filmmúzeum csatorna szolgáltatására vonatkozó egyedi előfizetői szerződéseket.
  A Sport1 csatorna a legmagasabb árfekvésű Extra programcsomagban biztosítható, illetve biztosított a szolgáltatást lehetővé tevő mögöttes - üzleti titkot képező - szerződés szerint.

 • 3.

  Az eljárás alá vont vállalkozás előfizetőit folyamatosan tájékoztatta az őket érintő - a csatornákra és a fejlesztésekre vonatkozó - kérdésekről. (A kiskunhalasi előfizetőket a Filmmúzeum műsorával kapcsolatos tájékoztatás nem érintette.)

  A 2001. év II. felében kiküldött - dátum nélküli - (6/1. alatt csatolt) tájékoztatással az eljárás alá vont vállalkozás megküldött egy, a Filmmúzeum csatorna negyedik negyedévi előfizetési díja befizetésére szolgáló 840.- Ft-ról szóló csekket, melyre nézve arról tájékoztatta az előfizetőket, hogy a csekk befizetésével nyilváníthatják ki, hogy a Filmmúzeum programra előfizetői szerződést kívánnak kötni. Közölte továbbá, hogy rövidesen az előfizetők rendelkezésére áll a csatorna vétele érdekében megkötendő előfizetői szerződés.
  A tájékoztatás szerint a hálózatnak a Filmmúzeum műsor igénybevételére irányuló átalakítása 2001. október végén, illetve november közepén kezdődik.
  Közölte a tájékoztatás azt is, hogy a munkálatok jelentős költséggel járnak, így mindazon előfizetőknek, akik csak a későbbiekben kívánnak szerződést kötni, az eljárás alá vont vállalkozás kénytelen lesz az előfizetési díjon túl a szolgáltatás megkezdésekor egy - az elosztó rendszer átalakításával járó - egyszeri díjat felszámítani, melynek előrelátható összege 2002. január 1. napjától 4.000.- Ft + 25 % ÁFA-ban lett megjelölve.

 • 4.

  Újabb, 2001. november 30-án kelt tájékoztatásában az eljárás alá vont vállalkozás arról értesítette az előfizetőket, hogy 2002. január 1-től a műsorkínálatba felvett Sport1 csatornát - korábbi programcsomagját módosítva - nem egyedi szerződésben, hanem programcsomagban kínálja.

  A Filmmúzeum csatornára vonatkozóan közölte, hogy a 2002. január 15-ig beérkezett igények alapján kezdik meg a kábeltelevíziós rendszer elosztóhálózatának átépítését (mely elosztórendszer átalakítására nézve a korábbi tájékoztatás 2001. október végét, illetve november közepét jelölt meg), mely munkálatokat a tervek szerint 2002. február közepére fejeznek be.
  A tájékoztatásban az előfizetők tudomására hozta az eljárás alá vont vállalkozás azt is, hogy mivel a Sport1 csatornát csak negyedévvel később tudta elindítani (2002. január 1.), mint a Filmmúzeumot, a rendkívül költséges hálózat átalakítását egyszerre, 2002. elején végzi el.
  Többletinformációként szerepelt még a tájékoztatásban, hogy mindazok, akik szeretnének még előfizetni a Filmmúzeumra - az esetben, ha az erre vonatkozó előfizetői szerződést 2002. január 15-ig megkötik - nem kell megfizetni a korábbi iratban már jelzett bruttó 5.000.- Ft költséget.

 • 5.

  2002. tavaszán - figyelemmel arra, hogy az 1. pontban kifejtettek szerinti szűrők kiépítése még nem történt meg maradéktalanul - a már nézhető Filmmúzeum programot azok az előfizetők, akik a szolgáltató korábbi kérésének megfelelően befizették a díjat, térítés ellenében nézhetik, szemben azokkal az előfizetőkkel, akik ilyen befizetést nem teljesítettek. Ez utóbbi, csak valamely programcsomagot megrendelő előfizetők, ugyanakkor díjmentesen foghatják a csatornát egészen azon időpontig, míg az elkülönült vételi lehetőséget biztosító szűrők elhelyezése nem történik meg.
  Az eljárás alá vont vállalkozás előadása szerint a hálózatok átépítését követően a szolgáltató ismételten felajánlja a hálózat átépítésének fedezetéül szolgáló 5.000.- Ft-os - külön díj nélküli - előfizetési lehetőséget azon előfizetőknek, akik a korábbi tájékoztatásnak megfelelően még nem jelentették be a csatorna igénybevétele iránti igényüket, vagy nem kötöttek szerződést (5. irat).

III.

A vizsgálati jelentés az eljárás alá vont vállalkozás magatartását a Tpvt. 8.l § (2) bekezdésének d) pontjába ütköző magatartásnak minősítette, mely alkalmas volt előnyös vásárlás hamis látszatának keltésére. A jelentés a jogsértést ezáltal látta megvalósítottnak, hogy az eljárás alá vonti magatartás megtévesztésre alkalmasnak minősült.

IV.

A Versenytanács álláspontja szerint a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében írt feltételek nem állnak fenn.
Az eljárás alá vont vállalkozás nem vitásan nem tájékoztatta megfelelően a fogyasztókat a Filmmúzeum csatornára kötendő előfizetési szerződésekkel kapcsolatban, így bennük joggal alakulhatott ki az a képzet, hogy előnyösebb helyzetbe kerülnek azáltal, hogy korábban megrendelik az eljárás tárgyát képező csatornát.
A Versenytanács szerint, fentiek ellenére nem valósult meg versenyjogi jogsértés, mivel a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás kifejtésére nem a gazdasági versenyben került sor.
A Tpvt. 8. § (1) bekezdésében írtak szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértés megállapításának két - konjunktív - feltétele van, vagyis a megtévesztésre alkalmas magatartásnak piaci hatással is bírnia kell, azaz a megtévesztés hatásának a gazdasági versenyben is jelentkeznie kell.
Jelen ügyben az előfizetők egyes csoportjainak előnybehelyezése ugyanazon szolgáltató által nem teszi megállapíthatóvá azt, hogy a megtévesztésre alkalmas magatartás a gazdasági versenyben történt, azaz piaci hatással bír.

Budapest, 2002. július 10.